604/1977

Given i Nådendal den 29 juli 1977.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 60―63 §§, 65―68 §§ och 111 § 2 mom.,

av dessa lagrum 111 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 9 augusti 1968 (493/68),

ändras 31 § 4 mom., 54, 55, 64, 72, 77, 105 och 108 §§ samt 110 § 1 mom.,

av dessa lagrum 31 § 4 mom. och 110 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1968, samt

fogas till lagen en ny 137 c § som följer:

31 §.

Om inlösningsskyldighet på grund av ovan i denna paragraf stadgade inskränkningar stadgas i 56 § och om ersättning i 70 §. Har i 56 § avsett inlösningsanspråk anhängiggjorts innan med anledning av ändring av generalplanen meddelat förbud mot ovan i 32 § 1 mom. avsedd åtgärd trätt i kraft, inverkar förbudets ikraftträdande icke på avgörandet av inlösningsanspråket.

54 §.

Innehas tomtdelar av olika ägare, är ägare av tomtdel berättigad att inlösa återstoden av tomten, önska flera utöva inlösningsrätt, äger den företräde, vars tomtdel jämte byggnader och anläggningar, med beaktande av de rättigheter som betjäna och belasta den, är värdefullast. Ha tomtdelarna åsatts lika värde, tillkommer inlösningsrätt den som först anhängiggjort inlösningsanspråk.

Erlägger inlösningsberättigad icke inlösningsersättning i enlighet med vad som är särskilt stadgat, är ägare av annan tomtdel berättigad att inlösa övriga tomtdelar och yrka att inlösningsförrättningen fortsattes. Sådant yrkande skall framställas till förrättningsingenjören inom 60 dagar, räknat från utgången av tiden för betalningen av ersättningen. Utnyttja ägare av tomtdel icke sin inlösningsrätt eller fullgöra de icke sin betalningsskyldighet, äger staden enahanda rätt inom 60 dagar, räknat från utgången av nämnda tidsfrist eller av ny betalningstid.

55 §.

Har ägare av tomtdel icke inom ett år efter det tomtindelning godkänts anhängiggjort anspråk på inlösen av återstoden av tomten eller har sådant anspråk ej lett till att tomtens olika delar kommit i en och samma ägares hand, äger staden rätt att inlösa till tomten hörande delar. Har ägare av tomtdel likväl anhängiggjort sitt inlösningsanspråk före staden eller inom 60 dagar från det stadens inlösningsanspråk delgavs honom, äger staden inlösningsrätt endast om hans eller annan ägares av tomtdel anspråk icke leder till att tomten kommer i en enda ägares hand.


64 §.

Fullgör stad eller staten icke sin i 56 eller 57 § avsedda inlösningsskyldighet, har ägaren rätt att yrka detta i den ordning varom stadgas i 98 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (inlösningslagen).

Kan ändring av plan eller tomtindelning, som fullmäktige godkänt innan saken anhängiggjorts, eller anhängig tomtmätning eller annan sådan förrättning eller lantmäteriförrättning inverka på inlösningsskyldigheten, får fråga som berör detta icke avgöras, innan ändringen blivit slutbehandlad eller förrättningen avslutad.

72 §.

För område, som enligt 47 § övergår i stadens ägo, skall, om ej annat följer av 71 §, på yrkande av ägaren utgivas ersättning, vil- ken bestämmes med tillämpning av stadgandena om ersättningsgrunderna i inlösningslagen, likväl icke 36 § i nämnda lag.

77 §.

Träffas överenskommelse om ovan i 70, 72, 74, 75 och 76 §§ avsedd ersättning, är den bindande för senare ägare av fastigheten.

Kommer överenskommelse om ovan i 75 § avsedd ersättning icke till stånd, avgöres saken av domstolen på den ort där fastigheten är belägen, övriga i 1 mom. avsedda ersättningar skola bestämmas med iakttagande av vad i 137 c § stadgas.

105 §.

Är markägare eller annan rättsinnehavare enligt 104 § icke pliktig att tillåta i byggnadsplanen till trafikled avsatt marks nyttjande utan ersättning, äger han rätt att för områdets användning till trafikled av kommunen uppbära ersättning, som bestämmes med tillämpning av de i 72 § stadgade grunderna.

108 §.

Ovan i 105 och 106 §§ avsedd ersättning skall, beroende på sakens beskaffenhet, bestämmas att utgå antingen i ett för allt eller i annuiteter. Annuitetens storlek kan vid förändrade förhållanden upptagas till förnyad prövning.

Träffas överenskommelse om ersättning, är den bindande för senare ägare av fastigheten. Kommer överenskommelse om ovan i 106 § 2 mom. avsedd ersättning icke till stånd, avgöres saken av domstolen på den ort där fastigheten är belägen, övriga i 1 mom. avsedda ersättningar skola bestämmas med iakttagande av vad i 137 c § stadgas.

110 §.

Har icke område, som i byggnadsplan anvisats till byggnadsmark för allmän byggnad eller till annat allmänt område än trafikled, med markägarens samtycke tagits i bruk för sitt ändamål eller inlösen därav anhängiggjorts och kan markägaren på grund av byggnadsinskränkning, föranledd av byggnadsplanen, icke använda området på satt, som medför skälig nytta, är kommunen eller, såframt området i planen bör anses ha blivit avsatt för statens behov, staten skyldig att inlösa området. Vad i 58 § 2 och 3 mom. samt 64 § 1 mom. är stadgat äger motsvarande tillämpning på ovan i detta moment avsedd inlösningsskyldighet.


137 c §.

Såframt icke annat följer av vad ovan är stadgat, skola vid verkställande av inlösen med stöd av denna lag eller vid bestämmande av ersättning, som grundar sig på ovan i denna lag avsedd överlåtelse eller inskränkning av nyttjande av mark, stadgandena i inlösningslagen lända till efterrättelse.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

I fråga om sådan på byggnadslagen baserad inlösen, om vars verkställighet ansökts på sätt som avses i 18 § lagen om expropriation av fast egendom för allmänt behov innan denna lag har trätt i kraft, samt i fråga om inlösen av tomtdel och avgörande i ärende angående inlösningsskyldighet och ersättning, som har anhängiggjorts före nämnda tidpunkt, skall tidigare gällande stadganden tillämpas.

Nådendal den 29 juli 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.