596/1977

Given i Nådendal den 21 juli 1977.

Lag angående ändring av lagen om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 juni 1963 om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar (318/63) lagens rubrik ävensom dess 7 § 1 och 3 mom. samt 9, 11, 12 och 20 §§, av dessa lagrum 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 januari 1969 (31/ 69), som följer:

Lag

om verkställighet av bötesstraff.

7 §.

Utmätningsman är berättigad att åt exekutionsbiträde uppdraga indrivningen av böter samt verkställigheten beträffande visst föremål eller annan egendom, som dömts förbruten, samt rörande fordran. Exekutionsbiträdet äger då rätt att vidtaga i 1 kap. 5 § 5 mom. utsökningslagen nämnda åtgärder, utmäta och omhändertaga lös egendom, likväl icke i fartygsregistret inskrivet fartyg, andel i fartyg, i fartyg inlastat gods eller registrerat luftfartyg, och att stämma in den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff samt efter det förvandlingsstraff blivit bestämt vidtaga nödiga åtgärder för den dömdes befordrande att avtjäna straffet.


Utmätningsman får på eget ansvar förordna exekutionsbiträde att utmäta viss fastighet samt försälja utmätt lös egendom, likväl icke sådan egendom, som biträdet enligt 1 mom. ej får utmäta, eller registrerad buss, lastbil eller släpvagn, ej heller lösöre, som veterligen på grund av inteckning eller pant- eller retentionsrätt utgör säkerhet för gäld.


9 §.

Har bötfälld icke penningar för betalning av sina böter och skola dessa uttagas ur hans övriga egendom, skall från utmätningen, utöver i 4 kap. 5, 6, 7 och 7 a §§ utsökningslagen avsedd egendom, undantagas sådan fast eller lös egendom, varav den bötfällde och hans make samt egna eller makens barn och adoptivbarn, som han försörjer, erhåller sin nödiga bostad och utkomst.

Vid utmätning av lön och pension för erläggande av böter eller fordran tillämpas även stadgandena i 4 kap. 6 a och 6 b §§ utsökningslagen.

11 §.

Betalningstid skall icke beviljas, om det föreligger skäl att antaga, att den dömde, oaktat betalningstid beviljas, ej kommer att betala böterna eller fordringen.

12 §.

Beslut angående betalningstid kan avse böternas eller fordringens hela penningbelopp eller en del därav. Då betalningstid beviljas, kunna för den dömde uppställas villkor angående hans betalningsskyldighet.

20 §.

Kunna böter eller fordran icke uttagas ur den dömdes egendom och är hans vistelseort okänd, skall den dömde genom länsstyrelsens försorg efterlysas. Uppdagas därefter sådana tillgångar som kunna användas till betalning av böterna eller fordringen, eller påträffas den bötfällde, skola utsökningsåtgärder utan dröjsmål vidtagas.

Är efterlysning ej längre erforderlig för anträffande av den dömde, skall den återkallas. Närmare stadganden om återkallande av efterlysning utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas, att länsstyrelse under vissa förutsättningar får avstå från att offentliggöra efterlysning för fordran samt återkalla sådan efterlysning. Genom förordning kan även stadgas, att från verkställighet rörande fordran under vissa förutsättningar får avstås.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Nådendal den 21 juli 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.