592/1977

Given i Nådendal den 21 juli 1977.

Lag angående ändring av lagen om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 och 24 §§ lagen den 20 juni 1963 om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar (318/ 63),

av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 17 januari 1969 (31/69), samt

fogas till 25 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

8 §.

Angående den tid, inom vilken böter eller fordringar skola indrivas i utsökningsväg och redovisning avgivas, stadgas genom förordning. Fördröjes slutredovisning utan giltigt skäl utöver den föreskrivna tiden, är utmätningsmannen ansvarig för skada, som därav visas ha uppkommit. Har dröjsmålet berott på fel eller försummelse av det exekutionsbiträde, som anförtrotts verkställighetsuppdraget, är utmätningsmannen likväl ansvarig för skadan endast om han icke fullgjort sin tillsynsskyldighet.

24 §.

Skall penningbelopp, som innan verkställigheten av utslag inletts blivit erlagt såsom betalning av böter eller fordran, helt eller delvis återbetalas på grund av högre domstols utslag, som vunnit laga kraft, eller av annan orsak, skall den myndighet som emottagit penningbeloppet återbära detta jämte sex procents årlig ränta från betalningsdagen till dagen för återbäringen. Genom förordning kan dock stadgas, att ränta icke skall erläggas, om den understiger visst belopp.

25 §.

Åligganden, som enligt 6 § 1 mom. ankomma på länsstyrelse, kunna genom förordning överföras på justitieministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1977. Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 21 juli 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.