580/1977

Given i Nådendal den 21 juli 1977.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 114 § och 117 § 3 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58),

ändras 9 och 10 §§, 124 § 2 mom., 136 § 3 mom., 138 § 1 mom., 144 § 1 mom. och 145 § 1 mom.,

av dessa lagrum 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 30 december 1960 och den 31 december 1975 (536/60 och 1081/75), 136 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 9 augusti 1968 (494/68), 138 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 april 1966 (250/66) och 145 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 augusti 1968 (493/68), samt

fogas till lagen nya 10 a, 10 b och 137 d §§ som följer:

9 §.

Tillsyn över byggnadsverksamheten utövas i kommun av byggnadsnämnd.

10 §.

I byggnadsnämnd finnas minst fem och högst nio medlemmar av vilka envar har en personlig suppleant.

I byggnadsnämnd i stad fordras av en medlem och dennes suppleant juris kandidatexamen samt av två medlemmar och deras suppleanter för uppgiften lämplig vid högskola eller vid teknisk läroanstalt avlagd examen i byggnadsbranschen. Nämndens övriga medlemmar och suppleanter skola vara väl förtrogna med byggnadsverksamhet.

I brist på kandidater, som uppfylla ovannämnda kompetensfordringar och som lämpa sig för uppgiften, kunna i 2 mom. nämnda tre medlemmar jämte suppleanter utses bland personer, vilka ådagalagt sådan god förtrogenhet med byggnadsverksamhet och förvaltningsåtgärder som ett framgångsrikt handhavande av uppgifterna förutsätter.

Ordföranden och viceordföranden för byggnadsnämnd i annan än i 2 mom. nämnd kommun skola vara väl förtrogna med byggnadsverksamhet, och nämndens övriga medlemmar skola äga kännedom om byggnadsverksamhet.

10 a §.

I byggnadsnämnd kan tillsättas sektion eller sektioner. På sektion kan i instruktionen för byggnadsnämnden överföras avgörandet av ärenden som angå:

1) beviljande av tillstånd till annan byggnadsåtgärd än uppförande av nybyggnad;

2) beviljande av byggnadslov, då fråga är om byggnad omfattande högst två lägenheter, vilken kommer att användas enbart för bostadsändamål, eller till sådan byggnad hörande ekonomibyggnad;

3) lämnande av sådana tillstånd och medgivanden, som enligt byggnadsordningen ankomma på byggnadsnämnden, med undantag av avvikelse från bestämmelse om minimiarealen för byggnadsplats, samt andra enligt byggnads- ordningen på byggnadsnämnden ankommande tillsynuppgifter;

4) byggnadsservitut;

5) upplåtande av gata till allmänt begagnande; samt

6) godkännande av ansvarig arbetsledare för byggnadsarbete och konstruktionsövervakare.

Nämnden väljer inom sig till sektion tre medlemmar och personliga suppleanter för dem samt förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

Ovan i 1 mom. avsedda ärenden kunna i instruktion även överföras på tjänsteinnehavare för avgörande.

Byggnadsnämnden eller dess ordförande kan överföra ärende i vilket sektion eller tjänsteinnehavare fattat beslut till behandling i nämnden. Nämnden kan härvid upphäva sektionens eller tjänsteinnehavarens beslut eller ändra det eller återförvisa ärendet för ny behandling.

10 b §.

För byggnadstillsyn och -rådgivning skall i varje kommun finnas en byggnadsnämnden underställd byggnadsinspektör med tjänsten som huvudsyssla. Kommuner kunna med länsstyrelsens tillstånd ha gemensam byggnadsinspektör. Är byggnadsverksamheten i kommun så ringa, att byggnadsinspektörstjänst icke kan anses behövlig, kan länsstyrelsen på ansökan för viss tid befria kommunen från att upprätthålla sådan tjänst. På synnerliga skäl kan länsstyrelsen för viss tid godkänna att byggnadsinspektörstjänst handhas som bisyssla.

Om den kompetens som fordras för byggnadsinspektörstjänst stadgas genom förordning.

För ovan i 1 mom. nämnda uppgifter kan i kommun även finnas ett byggnadstillsynsverk, om vars uppgifter och tjänsteinnehavare samt om dessas uppgifter bestämmes i instruktionen för verket.

124 §.

Är byggnad från brandsäkerhets- eller hygienisk synpunkt eller med hänsyn till hållfastheten farlig, får byggnadsnämnden förordna, att byggnaden skall iståndsättas eller rivas.


136 §.

För ovan i 1 mom. avsedd tillsyn över byggnadsarbete får hos byggaren utöver i 1 mom. nämnd avgift uppbäras endast av kommunfullmäktige möjligen bestämd avgift för handlingars lösen.

137 d §.

Vad i denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser är stadgat eller föreskrivet om magistrat eller ordningsrätt gäller byggnadsnämnd.

138 §.

Beslut av byggnadsnämnd, vilket meddelats i enlighet med denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter, samt stadsstyrelses beslut i ärende angående godkännande av tomtindelning får överklagas hos länsstyrelsen. Besvärstiden är 14 dagar från delfåendet.


144 §.

Uppför någon nybyggnad eller vidtager annan åtgärd, som strider mot stadgandena i denna lag eller med stöd av densamma utfärdade förbud eller föreskrifter, eller tredskas han på annat sätt vid fullgörandet av honom enligt dem åvilande skyldigheter, skall byggnadsnämnden tvinga den tredskande att iakttaga bestämmelserna, att avlägsna eller ändra utfört arbete och att fullgöra sina skyldigheter genom föreläggande av vite eller vid äventyr av att det försummade utföres på den försumliges bekostnad (hot om tvångsutförande). På synnerliga skäl kan dock vidtagandet av nämnda åtgärder underlåtas, om felet är ringa.


145 §.

Påbörjas byggnadsarbete eller vidtages annan åtgärd i strid med stadgandena i denna lag eller med stöd av den utfärdade förbud eller föreskrifter, äga byggnadsnämnd, byggnadsinspektör och i instruktionen för byggnadsnämnd bestämd tjänsteinnehavare rätt att genom att stänga eller försegla arbetsplatsen, utlägga hinder, anordna vakthållning eller avskära ledningar eller genom annan lämplig åtgärd avbryta arbetet. Om åtgärden skall byggnadsinspektören eller tjänsteinnehavaren ofördröjligen underrätta byggnadsnämnden. Åtgärden skall omedelbart återkallas, om byggnadsnämnden så förordnar.Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

Vid denna lags ikraftträdande överföres på byggnadsnämnd handläggningen av de ärenden som på grundval av byggnadslagen eller med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser är anhängiga vid magistrat eller ordningsrätt.

Vad i lagen om överföring av magistraterna, ordningsrätterna och städernas exekutionsverk till staten (344/76) är stadgat om förflyttning av magistrats och ordningsrätts i stad ordinarie och tillfälliga tjänsteinnehavare samt arbetstagare i arbetsavtalsförhållande till motsva rande statliga tjänst, befattning, tillfälliga uppgift eller arbetsavtalsförhållande inom samma magistrat eller ordningsrätt gäller ej de ordinarie och tillfälliga tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande, vilka huvudsakligen handhar byggnadstillsynsuppgifter vid magistrat och ordningsrätt, med undantag för magistrats ordförande, ledamöter och magistratssekreterare.

För verkställigheten av denna lag erforderliga åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 21 juli 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.