579/1977

Given i Nådendal den 21 juli 1977.

Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 3 § lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 3 a § som följer:

3 §.

Utan hinder av vad i 1 § 5 mom. är stadgat kan i pensionsstadgan även förordnas, huruvida och under vilka förutsättningar arbetstagare, som hört till tillämpningsområdet för lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), vid fastställandet av tilläggspensionsskydd får tillgodoräkna sig under sagda lag lydande anställning hos kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund.

3 a §.

Utbetalar kommunala pensionsanstalten till tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som äger rätt att uppbära på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst grundad livränta eller fortlöpande ersättning för egen skada med stöd av trafikförsäkringslagen, till fullt belopp pension i enlighet med sin pensionsstadga till dess livräntans eller ersättningens belopp blivit slutligt fastställt, övergår tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens rätt till nämnda livränta eller ersättning på kommunala pensionsanstalten till den del som motsvarar det belopp som på grund av livräntan eller ersättningen skall avdragas från pensionen.

Nådendal den 21 juli 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.