519/1977

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

I denna lag stadgas om specialomsorger om person som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin utveckling och som icke med stöd av annan lag kan erhålla de tjänster han behöver.

Syftet med specialomsorgerna är att hjälpa person som avses i 1 mom. att reda sig i det dagliga livet, självständigt förtjäna sitt uppehälle och anpassa sig i samhället samt att tillförsäkra honom den undervisning, vård och övriga omsorg han behöver.

2 §.

Till specialomsorgerna hörande tjänster är i enlighet med vad genom förordning eller med stöd av denna lag eljest stadgas eller föreskrives:

1) undersökning, som omfattar de medicinska, psykologiska och sociala utredningar och de lämplighetsprov som förutsättes för en individuell planering och realisering av specialomsorgerna;

2) hälsovård;

3) tränings- och annan erforderlig undervisning, handledning samt funktionell övning;

4) placering i arbete, ordnande av bostad och annan motsvarande till anpassning i samhället syftande verksamhet;

5) ordnande av hjälpmedel och hjälpmaterial för personligt bruk;

6) individuell vård och annan omvårdnad;

7) handledning och rådgivning för personens make, föräldrar och övriga familjemedlemmar, annan vårdnadshavare eller honom eljest närstående person;

8) information om specialomsorgstjänster;

9) förebyggande av utvecklingsskador; samt

10) annan motsvarande för förverkligandet av specialomsorgerna nödig verksamhet.

3 §.

Ledningen av och tillsynen över specialomsorgerna handhas av socialstyrelsen under social- och hälsovårdsministeriets överinseende.

Övervakningen av den till specialomsorgerna hörande hälsovården handhas av medicinalstyrelsen i samråd med socialstyrelsen. Ledningen av och tillsynen över den till specialomsorgerna hörande tränings- och övriga undervisningen handhas av yrkesutbildningsstyrelsen och skolstyrelsen, var inom sitt verksamhetsområde, i samråd med socialstyrelsen.

På läns område ledes och övervakas specialomsorgerna av länsstyrelsen som härvid är underställd de i 1 och 2 mom. nämnda centrala ämbetsverken. Ligger specialomsorgsdistrikt på två eller flera läns områden, bör länsstyrelserna samarbeta sinsemellan, likväl så att verksamhetsplan fastställes av den länsstyrelse, inom vars område kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet har sin hemort.

4 §.

Statsrådet skall kalenderårsvis godkänna en riksomfattande omsorgsplan för ordnandet av specialomsorgerna under den femårsperiod, vilken begynner efter året för planens godkännande.

Planen skall innehålla:

1) utredning över ny personal som årligen skall anställas och grunderna för dess regionala fördelning;

2) uppskattning av maximibeloppen för statsandelar; samt

3) uppskattning av statsunderstöd och deras fördelningsgrunder.

Planen kan dessutom innehålla bestämmelser om allmänna mål för olika verksamhetsformer inom specialomsorgerna samt sätt och tidtabell för uppnåendet av dem.

Socialstyrelsen omhänderhar beredningen av den riksomfattande omsorgsplanen samt justeringar i den i samråd med de i 3 § avsedda centrala ämbetsverken.

5 §.

Kommun skall draga försorg om att person, som har i lagen om befolkningsböcker (141/69) avsedd hemort i kommunen, får erforderliga specialomsorger.

Har person icke hemort i Finland, åvilar den i 1 mom. avsedda skyldigheten den kommun där personen vistas eller, i fråga om utomlands bosatt finsk medborgare, den kommun där han senast hade hemort i Finland.

Med en persons hemkommun eller den kommun, från vilken personen är, avses i denna lag den kommun som enligt 1 eller 2 mom. är skyldig art draga försorg om ordnandet av specialomsorger för honom.

6 §.

För ordnandet av specialomsorger indelas landet i specialomsorgsdistrikt, vilkas områden bestämmes av statsrådet. Såframt av speciella skäl ej annat följer, skall distrikten anpassas till länsindelningen, likväl med beaktande av länsindelningens utvecklingsbehov.

Specialomsorgsdistriktets kommuner är medlemmar i kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet, vilket skall ordna de specialomsorger som stadgats ankomma på kommunerna, såframt av stadgandena i denna lag ej annat följer.

Om det på grund av specialomsorgernas krävande natur, särskilda för dem erforderliga förutsättningar eller andra motsvarande orsaker är ändamålsenligt att ordna specialomsorgerna för en större folkmängd än den som finns i ett enda specialomsorgsdistrikt, kan statsrådet, oberoende av distriktsindelningen, förordna att specialomsorgerna helt eller delvis skall ordnas av ett eller flera kommunalförbund.

Tvåspråkiga och svenskspråkiga kommuner är dessutom medlemmar i ett kommunalförbund för specialomsorger, som har till uppgift att oberoende av distriktsindelningen bereda specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i sina medlemskommuner. Angående kommunalförbundet för specialomsorger gäller i tillämpliga delar vad i denna lag i fråga om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt stadgas, likväl så, att angående antalet medlemmar i förbundsfullmäktige och grunderna för rösträtten bestämmes i grundstadgan.

Såvida genom landskapslag så stadgas, kan landskapet Åland vara medlem av det kommunalförbund för specialomsorger, som avses i 4 mom., eller med kommunalförbundet avtala om anlitande av dess anstalter. Angående landskapets rättigheter och skyldigheter såsom medlem av kommunalförbundet gäller härvid vad om medlemskommun i denna lag stadgas och i kommunalförbundets grundstadga bestämmes. Angående beredandet av specialomsorger i landskapet Åland gäller i övrigt vad genom landskapslag stadgas.

7 §.

Såsom en del av kommunplan avsedd i kommunallagen (953/76) skall förbundsfullmäktige i kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt kalenderårsvis godkänna en verksamhetsplan för specialomsorgsdistriktet för beredandet av specialomsorgerna i specialomsorgsdistriktet. Kommunplan för kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skall anpassas till den riksomfattande omsorgsplanen.

När kommunplan uppgöres skall medlemskommun i kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt samt-, såframt härom överenskommits, även annan kommun eller annat kommunalförbund, vars verksamhet beröres av planen, beredas tillfälle att framställa förslag till planens innehåll beträffande de delar som rör dem.

I fråga om det första kalenderår kommunplanen omfattar tillämpas stadgandena i 50 § kommunallagen på fattande av beslutet om godkännande, till den del förverkligandet av planen senare skulle förutsätta att i paragrafen stadgat förfarande iakttages.

I verksamhetsplan som ingår i kommunplan för kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skall ingå utredning om den för specialomsorgerna erforderliga personalens numerär, väsentliga ändringar i verksamhetsutrustningen och förvärvande av specialomsorgstjänster i andra anstalter samt om de specialomsorger kommunerna bereder. Verksamhetsplanen skall inom tid som statsrådet bestämmer underställas länsstyrelsen för fastställelse. Samtidigt skall kommunplanen till övriga delar bringas till länsstyrelsens kännedom. Länsstyrelsen skall även tillställas i 2 mom. avsedda förslag.

8 §.

Länsstyrelsen skall fastställa i 7 § avsedd verksamhetsplan för det första kalenderåret och vid behov giva anvisningar för planens utvecklande under senare år.

Verksamhetsplan skall fastställas i den form den blivit godkänd. Däri kan dock göras justeringar av rättelsenatur. Strider planen till de delar som skall fastställas mot lag eller förordning eller mot senast godkänd riksomfattande omsorgsplan eller är den oändamålsenlig, skall den återförvisas för ny behandling. Anser länsstyrelsen att icke heller förbundsstyrelsens nya beslut av ovannämnda skäl kan fastställas, skall ärendet angående fastställelse överföras till behandling i statsrådet.

Ovan i 7 § samt i 1 och 2 mom. av denna paragraf stadgat förfarande skall även iakttagas vid ändring av kommunplan och fastställd verksamhetsplan.

9 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skall anordna i 2 § avsedda tjänster i form av följande verksamheter:

1) dagvård, träningsundervisning och skyddat arbete;

2) familjevård;

3) boendevård; och

4) annan öppen vård; samt

5) anstaltsvård.

För anordnande av verksamheterna skall kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt ha en centralanstalt, en rådgivningsbyrå samt andra erforderliga verksamhetsenheter, såsom träningsskolor, skyddade arbetsplatser, daghem, internat och bostäder.

10 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt eller med dess samtycke kommun som ordnar specialomsorger kan inga avtal om förhöjning av verksamhetsenhet och anskaffning av specialomsorgstjänster hos privat eller statlig verksamhetsenhet för specialomsorger.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt kan även med annat kommunalförbund än kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt ingå avtal om beredande av specialomsorgstjänster, som det har behov av, på åtgärd av sistnämnda kommunalförbund på sätt i den riksomfattande omsorgsplanen bestämmes.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda avtal skall underställas länsstyrelsen för godkännande. Kan angående i 2 mom. avsett nödigbefunnet samarbete icke överenskommas, kan statsrådet förordna om inledande av samarbete och, med jämbördigt beaktande av kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet och det andra kommunalförbundets intressen, utfärda erforderliga bestämmelser om villkoren för samarbetet.

11 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt kan med socialstyrelsens samtycke och efter att ha hört länsstyrelserna, med annat kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt ingå avtal om användning av verksamhetsenhet för beredande av andra än i 6 § 3 mom. avsedda specialomsorger under förutsättning att arrangemanget överensstämmer med den riksomfattande omsorgsplanen.

12 §.

Då det för varaktigt beredande av specialomsorgerna är ändamålsenligt och arrangemanget överensstämmer med den riksomfattande omsorgsplanen, kan kommunalförbunden för specialomsorgsdistrikten med socialstyrelsens samtycke avtala om gemensamt inrättande och upprätthållande av verksamhetsenhet eller del därav.

Ovan i 1 mom. avsedd verksamhetsenhet eller del därav är i det kommunalförbunds besittning på vars område den är belägen. I avtalet mellan kommunalförbunden kan bestämmas, att för förvaltningen av ifrågavarande enhet eller del av enhet tillsättes en gemensam direktion, i vilken kommunalförbundens förbundsfullmäktige utser medlemmar i enlighet med avtalet. Kommunalförbunden har bruksrätt till verksamhetsenheten eller del därav på villkor som bestämmes i avtalet.

Kan avtal om inrättande av sådan gemensam verksamhet eller del därav som befunnits erforderlig för beredandet av specialomsorger icke fås till stånd, kan statsrådet på förslag av socialstyrelsen förordna om dess inrättande och, med jämbördigt beaktande av kommunalförbundens intressen, utfärda nödiga bestämmelser om villkoren för samarbetet.

13 §.

Då det för beredandet av specialomsorger och hälsovård är ändamålsenligt kan kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt och inom samma område verkande kommunalförbund för hälsovården med social- och hälsovårdsministeriets samtycke överenskomma om att gemensamt grunda eller upprätthålla en verksamhetsenhet för specialomsorger eller del därav och hälsovårds- eller annan anstalt eller del därav. I avtalet skall bestämmas i vilket kommunalförbunds besittning verksamhetsenheten eller dess del och hälsovårds- eller annan anstalt eller dess del skall finnas. Angående avtalet skall i övrigt iakttagas vad i 12 § 2 mom. stadgas.

Uppnås icke överenskommelse om grundande av en för beredandet av specialomsorger och hälsovård nödigbefunnen gemensam verksamhetsenhet eller del därav och hälsovårds- eller annan anstalt eller del därav, kan statsrådet förordna om dess grundande och, med jämbördigt beaktande av kommunalförbundets intressen, utfärda erforderliga bestämmelser om villkoren för samarbetet.

14 §.

Utan hinder av vad i 6 § 1 och 2 mom. stadgas kan kommun bedriva verksamhet för specialomsorger, vilkas beredande i fastställd verksamhetsplan för specialomsorgerna anförtrotts kommunen.

I fråga om ovan i 1 mom. avsedd kommun gäller härvid i tillämpliga delar vad i 21 §, 24 § 1 och 2 mom., 25, 35, 39 och 42 §§ samt i 4―6 kap. och i 10 kap. är stadgat om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.

Kommunal specialomsorgsmyndighet är socialnämnden, med vilken kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet skall samarbeta även då beredandet av lokala specialomsorger ankommer på kommunalförbundet.

15 §.

Utöver kommunala verksamhetsenheter för specialomsorger kan staten ha verksamhetsenheter för specialomsorger för beredande av de specialomsorger som stadgats ankomma på staten samt för riksomfattande forsknings-, försöks- eller annan därmed jämförlig specialomsorgsverksamhet.

16 §.

Utöver vad som ovan stadgats kan det även finnas privata verksamhetsenheter för specialomsorger.

Privata verksamhetsenheter för specialomsorger kan producera specialomsorgstjänster åt kommunalförbund eller kommuner eller åt andra som önskar dylika tjänster.

Privata verksamhetsenheter för specialomsorger kan likaså anordna riksomfattande forsknings-, försöks- eller annan därmed jämförlig specialomsorgsverksamhet på sätt som därom mellan verksamhetsenhetens upprätthållare och socialstyrelsen avtalas. Avtalet skall underställas social- och hälsovårdsministeriet för godkännande.

Privat verksamhetsenhet för specialomsorger skall, på sätt i reglemente närmare bestämmes, ha en direktion och en föreståndare. Reglementet skall underställas länsstyrelsen för fastställelse.

2 kap.

Kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt förvaltning.

17 §.

Till kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt förbundsfullmäktige väljer medlemskommunernas fullmäktige medlemmar som följer:

Kommunens invånarantal enligt senast verkställd mantalsskrivning Antal medlemmar
högst 8 000 2
8 001―25 000 3
25 001―100 000 4
100 001―400 000 5
400 000 eller flera 6

För varje medlem väljes en personlig suppleant.

18 §.

Röstetalet för de medlemmar som representerar medlemskommun i förbundsfullmäktige bestämmes på basen av det invånarantal som grundar sig på den i kommunen senast verkställda mantalsskrivningen sålunda, att medlemmar som representerar kommun har en röst för varje begynnande tusental invånare. Röstetalet kan likväl vara högst en tredjedel av det sammanlagda obegränsade röstetalet för alla medlemskommuners representanter. Röstetalet för medlemmar som representerar kommun fördelar sig jämnt mellan de närvarande av dessa.

19 §.

Kommunalförbundets förvaltning handhas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen kan bistås av nämnder, om sådana anses ändamålsenliga för kommunalförbundets för specialomsorgsdistrikt förvaltning eller för beredandet av specialomsorger för delområden.

20 §.

För att bistå förbundsstyrelsen kan tillsättas ett råd för specialomsorger, vars medlemmar väljes av förbundsfullmäktige högst för dess mandattid och vars ordförande och viceordförande samtidigt utses. Hälften av medlemmarna skall utses bland anställda hos kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet sålunda, att olika yrkesgrupper inom specialomsorgerna i mån av möjlighet blir representerade i rådet. Övriga medlemmar skall representera utvecklingsstördas anhöriga samt annan sakkunskap på olika delområden av speclalomsorgerna.

Rådets för specialomsorger uppgift är att följa med och sträva till att utveckla de av kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet beredda specialomsorgerna samt taga initiativ i frågor som rör dem.

21 §.

För en eller flera verksamhetsenheter inom kommunalförbund kan finnas en förbundsstyrelsen underställd direktion, som förbundsfullmäktige utser högst för sin mandattid.

Direktionen skall leda och övervaka verksamhetsenhets verksamhet, bistå förbundsstyrelsen vid uppgörandet av verksamhetsplan för specialomsorgerna och budget samt fullgöra övriga uppgifter som ålagts den.

22 §.

Förbundsstyrelsen underställd ledande tjänsteinnehavare är specialomsorgsdistriktets direktör, och han biträdes vid behov av andra tjänsteinnehavare.

Specialomsorgsdistriktets direktör väljes av förbundsfullmäktige.

Såvida annat icke bestämmes väljer förbundsstyrelsen den övriga personalen vid kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet.

23 §.

För det individuella beredandet av specialomsorger har kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt en ledargrupp för specialomsorger.

Ordförande för ledargruppen för specialomsorger är specialomsorgsdistriktets direktör och medlemmar minst två ledande tjänsteinnehavare vid specialomsorgsdistriktet sålunda, att medicinisk och pedagogisk expertis samt sakkunskap i socialvård är företrädda i ledargruppen.

Angående handläggningen av ärendena i ledargruppen gäller i tillämpliga delar vad i kommunallagen stadgas om sektion inom kommunstyrelse.

24 §.

Kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenhet eller del därav skall ha en ansvarig föreståndare, som ansvarar för de specialomsorger som meddelas i enheten.

Ansvarig föreståndare kan vara gemensam för två eller flera verksamhetsenheter.

Ansvarig föreståndare kan även vara medlem i ledargrupp.

25 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skall ha ett reglemente för specialomsorgsdistrikt, som skall underställas länsstyrelsen för fastställelse.

I reglementet för specialomsorgsdistriktet bestämmes:

1) om den i 19 § 2 mom. avsedda nämnden, dess sammansättning och uppgifter;

2) om tillsättande och sammansättning av samt uppgifter för rådet för specialomsorgerna;

3) om tillsättande av direktionen, dess sammansättning och;

4) om sammansättningen av och uppgifterna för ledagruppen för specialomsorgerna;

5) om val av personal med avvikelse från det förfarande som stadgas i 22 § 3 mom.; samt

6) om kommunalförbundets övriga förvaltning och dess verksamhetsenheter med beaktande av vad i denna lag och med stöd av densamma eljest stadgas eller bestämmes.

26 §.

Beträffande kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt tillämpas kommunallagens stadganden med i denna lag stadgade undantag.

3 kap.

Beredande av specialomsorger.

27 §.

På åtgärd av kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt meddelas specialomsorger i första hand åt personer från kommunalförbundets medlemskommuner, såframt av arrangemang som avses i 6 § 3 mom. eller av avtal som ingåtts med stöd av 11, 12 eller 13 § eller av förordnande som avses i 12 § 3 mom. eller 13 § 2 mom. icke annat följer.

Ändras hemorten för person, som erhåller specialomsorger vid kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenhet, eller skulle beredandet av specialomsorger om honom på grund av stadgandena i 1 mom. icke ankomma på kommunalförbundet för det specialomsorgsdistrikt vid vars verksamhetsenhet han befinner sig, skall detta kommunalförbund därom underrätta kommunalförbundet för det specialomsorgsdistrikt på vilket beredandet av specialomsorgerna om personen enligt stadgandena i 1 mom. skulle ankomma. Det sistnämnda kommunalförbundet skall skrida till erforderliga åtgärder för beredande av specialomsorger om personen. Specialomsorger skall likväl alltjämt meddelas på det tidigare stället till dess de på ett ändamålsenligt sätt och utan att försvaga personens möjligheter att erhålla specialomsorger kan ordnas annorstädes.

28 §.

Har barns utveckling eller dess själsliga funktioner hämmats eller störts på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada till den grad, att det icke kan uppnå den kunskaps- och färdighetsgrad i grundskolan, annan läroinrättning, specialskola inberäknad, eller i hemmet, som förutsattes för fullgörandet av den i lagen om grunderna för skolsystemet (467/68) avsedda läroplikten, är barnet berättigat att erhålla träningsundervisning till utgången av det läsår, under vilket det fyller 16 år.

Ovan i 1 mom. avsett barn bör erhålla träningsundervisning innan barnet uppnått den i folkskollagen avsedda läropliktsåldern.

29 §.

Innan barn med stöd av 44 § folkskollagen befrias från läroplikt skall i saken, såframt befriandet är baserat på barnets själsliga avvikelse, utlåtande inhämtas av ledargruppen för specialomsorger i vederbörande specialomsorgsdistrikt. Önskar länsstyrelsen avgöra ärendet med avvikelse från det utlåtande ledargruppen avgivit, skall ärendet underställas skolstyrelsen för avgörande. Skolstyrelsen skall innan ärendet avgöres bereda socialstyrelsen tillfälle att avgiva utlåtande i saken.

Om beslut varigenom barn på grundval av dess själsliga avvikelse befriats från läroplikt skall ledargruppen för specialomsorger i vederbörande specialomsorgsdistrikt underrättas.

30 §.

Anser ledargruppen för specialomsorger att barn som erhåller träningsundervisning gjort framsteg i sådan grad att han i läroinrättning som avses i folkskollagen eller i lagen om grunderna för skolsystemet kunde uppnå den kunskaps- och färdighetsgrad som läroplikten förutsätter, skall ledargruppen anmäla saken till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall på grund av ovan i 1 mom. avsedd anmälan återtaga eventuellt beslut angående barnets befriande från läroplikt och ålägga vederbörande kommun att ordna barnets undervisning i grundskola eller annan kommunal läroinrättning.

31 §.

Initiativ angående erhållande av specialomsorger skall göras hos kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet eller hos socialnämnden i vederbörande persons hemkommun.

Beslut om meddelande av specialomsorger om person samt om dessas upphörande fattas av specialomsorgerna s ledargrupp, såframt ej i reglementet för specialomsorgsdistriktet annat föreskrives.

32 §.

Specialomsorger mot vederbörandes egen vilja kan, såframt av barnskyddslagens (52/36) stadganden icke annat följer, meddelas endast person, för vilken omvårdnad ej kan ordnas på annat sätt och om det är skäl att befara att han utan omvårdnad kan råka i allvarlig livs- eller hälsofara, eller av vars uppförande eller andra omständigheter framgår att han på grund av sin utvecklingsstörning är farlig för annan persons säkerhet och i behov av omedelbara specialomsorger.

Angående meddelande av specialomsorger om ovan i 1 mom. avsedd person skall skriftlig ansökan göras hos ledargruppen för specialomsorger. Berättigad att göra ansökan är hans förmyndare eller annan vårdnadshavare.

Finnes icke i 2 mom. avsedda personer som är berättigade att göra ansökan eller samtycker de ej till att göra ansökan, kan ansökan göras av den socialnämnd inom vars område personen vistas eller av tjänsteinnehavare som socialnämnden förordnat. I fråga om person som är intagen på straffanstalt kan ansökan under motsvarande förutsättningar göras av anstaltens föreståndare.

33 §.

Finner ledargruppen för specialomsorger på grund av ansökan som avses i 32 § det vara uppenbart, att i sagda paragrafs 1 mom. nämnda förutsättningar för meddelande av specialomsorger mot personens vilja föreligger, kan ledargruppen förordna att han skall intagas för undersökning.

Ovan i 1 mom. avsedd undersökning skall verkställas utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter ankomsten till undersökningen, såframt ej länsstyrelsen på särskilda skäl förlänger denna tid.

Sedan undersökningen slutförts, besluter ledargruppen för specialomsorger om meddelande av specialomsorger. Beslut angående meddelande av specialomsorger mot persons vilja skall omedelbart och senast inom två veckor efter det beslutet fattats underställas länsstyrelsen för fastställelse. Länsstyrelsen skall handlägga ärendet i brådskande ordning.

34 §.

För ett individuellt förverkligande av specialomsorgerna skall ledagruppen för specialomsorger, eller inom gränser som den bestämt, ansvarig föreståndare för verksamhetsenhet för varje person som är i behov av specialomsorger godkänna ett specialomsorgsprogram. Programmet, som skall justeras efter behov, skall såvitt möjligt uppgöras i samarbete med vederbörande själv och hans förmyndare eller annan vårdnadshavare samt med socialnämnden.

Specialomsorgsprogram för person, som erhåller av kommun beredda specialomsorger, godkännes och justeras likväl av socialnämnden eller av verksamhetsenhetens ansvariga föreståndare. Härvid skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 1 mom. är stadgat.

35 §.

Vid genomförandet av individuellt specialomsorgsprogram skall eftersträvas, att bostad för person, som icke kan bo i eget hem men ej är i behov av anstaltsvård, ordnas på annat sätt. För den som icke kan få annan arbetsplats skall även såvitt möjligt ordnas skyddat arbete.

36 §.

Länsstyrelsen kan, om personen själv eller hans förmyndare eller annan vårdnadshavare eller socialnämnden anser, att specialomsorgsprogrammet icke är ändamålsenligt, förordna, att programmet skall korrigeras till de delar det anses vara påkallat.

37 §.

Om det vid undersökning av person som mot sin vilja meddelas specialomsorger eller vid beredandet av omsorgerna framgår, att i 32 § 1 mom. avsedda förutsättningar saknas, skall specialomsorgerna upphöra så snart personen eller hans förmyndare eller annan vårdnadshavare eller i 32 § 3 mom. avsedd myndighet anhållit därom.

38 §.

Mot sin vilja får person med stöd av en och samma undersökning meddelas specialomsorger under en tid av högst ett halvt år. Önskar han icke därefter av egen vilja att omsorgerna skall fortsätta och skall dessa icke på grund av stadgandena i 37 § upphöra, skall förefintligheten av de förutsättningar som avses i 32 § 1 mom. ånyo utredas minst halvårsvis. Härvid skall iakttagas vad i 33 § 3 mom. är stadgat.

39 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt skall ombesörja befordran av den som förordnats till undersökning eller som är föremål för av kommunalförbundet beredda specialomsorger mellan kommunalförbundets verksamhetsenheter ävensom annan befordran i enlighet med vad genom förordning stadgas eller i den riksomfattande omsorgsplanen föreskrives.

40 §.

Staten ombestyr ordnandet av specialomsorger om följande personer, som är i behov av specialomsorger:

1) person som hålles i fängelse eller som hålles eller vårdas i annan statlig anstalt; samt

2) person som är åtalad för brott och som i enlighet med vad särskilt är stadgat hålles i verksamhetsenhet för specialomsorger eller som på grund av sitt sinnestillstånd icke dömts till straff och om vilken förordnats att honom skall meddelas specialomsorger.

Staten kan även bereda andra än i 1 mom. och 15 § avsedda specialomsorger i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas.

41 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt är skyldigt att på länsstyrelsens i enskilda fall givna förordnande ombestyra meddelande av specialomsorger om person som avses i 40 §.

42 §.

Person som beredes specialomsorger får underkastas tvång endast i den mån beredandet av specialomsorgerna eller annan persons trygghet det oundgängligen kräver.

4 kap.

Avgifter.

43 §.

Specialomsorger och i 39 § avsedd befordran är avgiftsfria för vederbörande.

Angående avgifter för uppehälle i statlig eller kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger stadgas genom förordning. Detsamma gäller uppehälle annorstädes på kommuns, kommunalförbunds eller statens bekostnad. Genom förordning kan stadgas att avgift för uppehälle icke uppbäres för barn vilket åtnjuter sådan träningsundervisning som avses i 28 §.

Genom förordning kan stadgas att av annan än finsk medborgare skall uppbäras avgift och ersättning enligt grunder som avviker från vad ovan i denna paragraf stadgas.

5 kap.

Ersättningar.

44 §.

För kostnader för specialomsorger som kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt bereder annan än person från kommun, som hör till kommunalförbundet, skall det kommunalförbund, till vilket vederbörandes hemkommun hör, utgiva ersättning, om annat icke följer av stadgandena i 2 mom.

För kostnader som kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt åsamkas för beredande av specialomsorger om person som avses i 5 § 2 mom. eller i 40 § utgår ersättning till kommunalförbundet av statens medel.

Kostnader, som föranledes av beredande av specialomsorger på åtgärd av statlig verksamhetsenhet för specialomsorger om andra än i 5 § 2 mom. eller i 40 § avsedda personer, skall ersättas staten av kommunalförbundet för det specialomsorgsdistriikt, till vilket ifrågavarande persons hemkommun hör.

45 §.

Har annat icke avtalats, bestämmes i 44 § 1 och 2 mom. avsedd ersättning på sätt i denna paragraf stadgas. Detsamma gäller i tillämpliga delar bestämmandet av den enligt 44 § 3 mom. utgående ersättningen.

För bestämmande av ersättningen ökas totalbeloppet av de driftskostnader, som utgjort grunden för verksamhetsenhetens statsandel under föregående budgetår, med 10 procent. Från det sålunda erhållna beloppet avdrages i 43 § avsedda avgifter och ersättningar och verksamhetsenhetens övriga driftsintäkter, med undantag av ränteinkomster, statsandel och kommuners betalningsandelar av driftskostnaderna samt övriga i denna lag stadgade ersättningar för specialomsorger ävensom inkomster, som kommun eller kommunalförbund erhåller av sådan verksamhet, för vars utgifter statsandel icke erlägges. Skillnaden divideras med ett tal, som utgör det totala antalet bruksdagar eller besöksgånger beroende på verksamhetens art, varefter kvoten multipliceras med antalet bruksdagar eller besöksgånger för ifrågavarande person. Till det erhållna beloppet lägges för varje bruksdag eller besöksgång beloppet av den stadgade ersättning som vederbörande skall erlägga, såframt ersättning eller avgift icke uppbäres.

46 §.

Har verksamhetsenhetens bokslut för föregående år ännu icke godkänts, kan av de i 45 § avsedda ersättningarna i förskott uppbäras ett belopp, som motsvarar verksamhetsenhetens för bruksdag eller besöksgång uppskattade driftskostnader under föregående år beräknade enligt sagda paragrafs 2 mom.

47 §.

Beredes person specialomsorger på grund av skada, defekt eller sjukdom, som uppkommit genom trafikolycka eller olycksfall i arbete, skall vederbörande försäkringsbolag, trafikförsäkringsföreningen och olycksfallsverket medräknade, som enligt trafikförsäkringslagen (279/59) eller lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) är skyldigt att ersätta skadan, till den som upprätthåller verksamhetsenhet för specialomsorger utgiva en ersättning som motsvarar de faktiska kostnaderna för de specialomsorger som meddelats vederbörande.

Angående grunderna för den i 1 mom. avsedda ersättningen stadgas genom förordning.

6 kap.

Statsandelar.

48 §.

Till kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt utgår statsandel för anläggningskostnader samt för varje kalenderår statsandel för bestridande av driftskostnader som föranledes av förverkligandet av fastställd verksamhetsplan.

Statsandelarna uträknas särskilt för varje kommun på basen av de i lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (665/67) avsedda bärkraftsklasserna som följer:

Medlemskommuns bärkraftsklass Statsandelen av de kostnader som belöper sig på medlemskommunen, i procent
1 70
2 66
3 62
4 58
5 54
6 51
7 48
8 45
9 42
10 39
49 §.

Med avvikelse från vad i 5 § 8 punkten lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat, anses såsom driftskostnader även direkta utgifter som föranledes av kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt allmänna förvaltning samt arvoden och andra ersättningar till medlemmar i verksamhetsenhets förvaltningsorgan.

Statsandel erlägges icke för kostnader som föranledes av nedan i 73 § 2 mom. avsedda ersättningar.

50 §.

Vid bestämmandet av kommunalförbund för speciialomsorgsdistrikt tillkommande statsandel för anläggningskostnader anses såsom medlemskommuns andel av sagda kostnader en så stor del som för varje i 9 § avsedd verksamhetsenhets vidkommande av de under de tre föregående finansåren nyttjade bruksdagarna och besöksgångerna belöper sig på personer från kommunen.

Är det fråga om en ny verksamhetsenhet, uträknas medlemskommuns andel på förhand enligt dess uppskattade nyttjande av enheten och slutligt enligt den i 1 mom. nämnda grunden så, att nyttjandet av enheten beräknas för den verksamhetstid som omfattat de tre första fulla kalenderåren. Detsamma gäller i tillämpliga delar vid bestämmande av medlemskommuns andel av anläggningskostnader som föranledes av väsentlig utvidgning av enhet.

Medlemskommuns andel av anläggningskostnader föranledda av separata åtgärder, som hänför sig till kommunalförbundets centralförvaltning eller eljest till hela kommunalförbundets verksamhet, bestämmes enligt de i 1 mom. stadgade grunderna så, att såsom medlemskommunens andel av kostnaderna anses ett så stort belopp som motsvarar de vård- och bruksdagar personer från kommunen nyttjat och de vård- och andra besök de avlagt i kommunalförbundets samtliga verksamhetsenheter.

51 §.

Vid bestämmandet av kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt tillkommande statsandel för driftskostnader anses såsom medlemskommuns andel av sagda kostnader en så stor del som för varje i 9 § avsedd verksamhetsforms vidkommande av andra än de i 44 § 2 mom. eller i 47 § avsedda bruksdagarna och besöken belöper sig på personer från kommunen.

Vid beräkningen av ovan i 1 mom. avsedd andel räknas för varje verksamhetsform till egentliga driftskostnader även en mot dessa kostnaders andel av totalbeloppet av kommunalförbundets verksamhetsformers egentliga driftskostnader svarande del av sådana kostnader, som föranledes av kommunalförbundets centralförvaltning eller eljest hänför sig till kommunalförbundets hela verksamhet.

Har kommunalförbund utgivit i 44 § 1 eller 3 mom. avsedd ersättning, betraktas sålunda erlagda ersättningar såsom kommunalförbundets driftskostnader, och statsandel för deras totala belopp erlägges eljest enligt de grunder som stadgas i 1 mom.

52 §.

Av kostnaderna för ovan i 12 § avsedd för kommunalförbunds för flera specialomsorgsdistrikt gemensam verksamhetsenhet eller del därav räknas, såvitt annorlunda ej överenskommits, såsom ettvart kommunalförbunds andel det belopp som, beräknat i fråga om anläggningskostnader enligt de i 50 § och i fråga om driftskostnader enligt de i 51 § 1 och 2 mom. avsedda grunderna, sammanlagt belöper sig på kommunalförbundets medlemskommu- ner. I fråga om statsandelar för anläggnings- och driftskostnader som sålunda utgör kommunalförbunds andel gäller i tillämpliga delar vad i 48 §, 49 §, 50 § 3 mom. och 51 § 1 mom. är stadgat.

Vad i 1 mom. är stadgat iakttages även i fråga om ovan i 13 § avsedd verksamhetsenhet eller del därav, som är gemensam för kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt och för kommunalförbund för hälsovården och i fråga om hälsovårds- eller annan anstalt eller del därav. Vad om bruksdag och om besöksgång är stadgat tillämpas härvid på vårddag och vårdbesök.

53 §.

Kommun, vars bärkraft är svag och för vilken de utgifter denna lag medför blir oskäligt betungande, beviljas av socialstyrelsen på ansökan statsunderstöd för sagda utgifter inom ramen för statsförslaget.

Socialstyrelsen kan inom ramen för statsförslaget bevilja statsunderstöd även åt privat verksamhetsenhet för specialomsorger. Om dylik enhet ordnar verksamhet i enlighet med i 16 § 3 mom. avsett godkänt avtal, erlägges till den som upprätthåller den privata verksamhetsenheten en i avtalet bestämd ersättning av statens medel inom ramen för statsförslaget.

54 §.

Med avvikelse från vad i 10 § 1 mom. 3 punkten lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat om skissritningar och om byggnadssättsbeskrivningar och i 11 § 1 mom. om huvudritningar, kan godkännandet av verkställighetsplanen och beslut om erläggande av statsandel för anläggningskostnader grunda sig på ett utkast till plan för byggnadsprojektet, i vilken medtagits huvudritningar och byggnadssättsbeskrivning.

55 §.

Med avvikelse från vad i 7 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat räknas icke ersättning och avgift som med stöd av 43 § uppbäres hos person såsom avdrag på driftskostnaderna, men däremot räknas såsom avdrag de kostnader, som uppbäres hos kommunalförbund för annat specialomsorgsdistrikt och hos annat kommunalförbund eller hos kommun.

Statsrådet kan utfärda allmänna föreskrifter om när kostnader som föranledes av i denna lag stadgad verksamhet på sätt som stadgas i 8 § av den 1 1 mom. avsedda lagen skall anses nödiga för att saken skall bli behörigen skött.

56 §.

Med avvikelse från vad i 14 a § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund stadgas skall förutom för anskaffningar även för andra åtgärder, som medför driftskostnader och som närmare bestämmes av vederbörande statsmyndighet, utverkas godkännande av vederbörande statsmyndighet innan bindande avtal träffas eller annan åtgärd vidtages, om de driftskostnader som därav förorsakas överstiger det av vederbörande statsmyndighet årligen fastställda maximibeloppet.

Ovan i 1 mom. stadgat förfarande tillämpas dock icke, ifall däri avsedda driftskostnader i detalj behandlats i den fastställda verksamhetsplanen för specialomsorgerna.

57 §.

Stadgandena i 24 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund tillämpas även då del av verksamhetsenhet överlåtes i annans ägo eller då dess verksamhet upphör eller ändras så, att ifrågavarande del icke längre kan godkännas att användas för sitt ändamål.

Vad i 1 mom. och i den där nämnda lagens 24 § stadgas iakttages i tillämpliga delar även beträffande privata verksamhetsenheter för specialomsorger.

58 §.

I 32 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund och i 56 § av denna lag avsedd vederbörande statsmyndighet i ärenden som rör beredande av specialomsorger är social- och hälsovårdsministeriet. I 15 § 2 och 3 mom. av den förstnämnda lagen avsedd vederbörande statsmyndighet är dock finansministeriet.

Genom förordning kan likväl ärenden som enligt 1 mom. skall avgöras av social- och hälsovårdsministeriet överföras på socialstyrelsen eller på länsstyrelsen, vilka vid avgörandet av dessa ärenden skall iakttaga social- och hälsovårdsministeriets allmänna anvisningar.

59 §.

Utöver vad i 21 a § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat kan social- och hälsovårdsministeriet eller, om sä förfarits som i 58 § 2 mom. är stadgat, socialstyrelsen eller länsstyrelsen innehålla eller avbryta utbetalning av förskott på eller slutrat av statsandel för driftskostnader, såframt fastställd verksamhetsplan icke följes i verksamheten.

Såframt det av skäl som grundar sig på beredande av specialomsorger är nödvändigt, kan socialstyrelsen eller, försåvitt i förordning så är stadgat, länsstyrelsen bestämma, att verksamheten antingen helt eller delvis skall avbrytas tills rättelse åstadkommits.

60 §.

Utöver vad i 15 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat finns för behandling av ärenden rörande tjänsteinnehavares och arbetstagares antal samt andra än avtalade anställningsvillkor en delegation, vars uppgift är att avgiva utlåtanden närmast i frågor av principiell och vittbärande art. Statsrådet utser delegationens medlemmar. I delegationen skall ingå representanter för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och socialstyrelsen, bland vilka statsrådet utser en till ordförande. De övriga medlemmarna skall företräda kommunernas centralorganisationer samt kommunala avtalsdelegationen.

Har personals avlöning eller andra ekonomiska förmåner erlagts till ett större belopp än vad grunderna enligt den i 1 mom. nämnda lagen förutsätter, kan statsrådet, efter att den i 1 mom. avsedda delegationen avgivit utlåtande i ärendet, besluta att statsandel förvägras helt eller delvis för den avlöning eller de övriga förmåner, som avvikelsen gäller.

61 §.

Till den del i denna lag ej annorlunda stadgas, iakttages i fråga om statsandelar och -understöd i tillämpliga delar vad i lagen om statsandelar och -understöd är stadgat.

Stadgandena i den lag som avses i 1 mom. iakttages i tillämpliga delar även i ärenden som rör statsunderstöd och ersättningar till privat verksamhetsenhet för specialomsorger.

7 kap.

Kommunernas betalningsandelar.

62 §.

Medlemskommunernas betalningsandelar av kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt anläggningskostnader bestämmes enligt de grunder som i 50 § stadgats för bestämmandet av statsandelar för anläggningskostnader. Vid uträkning av betalningsandelar beaktas såsom avdrag kommunens enligt 48 och 50 §§ bestämda andel av statsandelen för anläggningskostnader.

63 §.

Medlemskommunernas betalningsandelar av kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt driftskostnader bestämmes enligt de grunder som i 51 § stadgas för bestämmandet av statsandelar för driftskostnader. Vid uträkning av betalningsandelar beaktas såsom avdrag kommunens enligt 48, 49 och 51 §§ bestämda andel av statsandelen för driftskostnader.

64 §.

Har icke annat avtalats, fördelas anläggningskostnaderna och driftskostnaderna för verksamhetsenhet eller del därav, som är gemensam för ovan i 12 § avsedda kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt samt i 13 § avsedda kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt och för hälsovården, mellan kommunalförbunden enligt de grunder som i 52 § stadgas angående anläggnings- och driftskostnader.

I fråga om kommunernas betalningsandelar av anläggnings- och driftskostnaderna för ifrågavarande verksamhetsenhet eller del av verksamhetsenhet gäller på motsvarande sätt vad i 62 och 63 §§ är stadgar.

8 kap.

Anordnande av utbildnings- och forskningsverksamhet för specialomsorger.

65 §.

Högskola eller annan myndighet, som omhänderhar utbildningen av personal eller forskning för specialomsorger, är berättigad att begagna kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenheter för ordnande av utbildnings- eller forskningsverksamheten.

Ovan i 16 § avsedd upprätthållare av verksamhetsenhet kan överenskomma med högskola eller annan myndighet om verksamhetsenhets anlitande för ovan i 1 mom. avsedd utbildnings- eller forskningsverksamhet.

66 §.

Högskola eller annan myndighet, erlägger till kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt full ersättning för anläggningskostnader, som föranledes av byggande, grundförbättringar, utvidgning och konstruktiv omläggning av de utrymmen, däri inberäknade även fasta anläggningar och apparater samt driftskostnader, som den begagnar för undervisnings- och forskningsändamål i kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenhet ävensom för driftskostnader, som föranledes av underhållet av nämnda utrymmen. Användes emellertid utrymmena även delvis av kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet, skall ersättningen till denna del jämkas. För det belopp som ersatts erlägges icke i 48 § avsedd statsandel för anläggningskostnader.

Vad i 1 mom. är sagt tillämpas även på kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt övriga anläggnings- och driftskostnader, vilka huvudsakligen föranledes av anordnandet av undervisnings- eller forskningsverksamhet för specialomsorger vid kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenhet.

67 §.

Angående ordnandet av ovan i 65 § 1 mom. avsedd verksamhet samt angående grunderna för bestämmandet av ovan i 66 § avsedda ersättningar skall högskola eller annan myndighet överenskomma med kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.

Ovan i 1 mom. avsett avtal, som i de fall angående vilka stadgas genom förordning skall underställas statsrådet för godkännande, skall uppgöras sålunda, att däri på ett jämbördigt sätt beaktas dels kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet skyldighet att bereda specialomsorger och dels högskolas eller annan myndighets på stadganden eller bestämmelser eller på fastställda utbildnings- eller forskningsplaner grundade skyldighet att anordna utbildnings- eller forskningsverksamhet för specialomsorger.

Fås i 1 mom. avsett avtal icke till stånd, kan statsrådet, såframt arrangemanget med tanke på utbildnings- eller forskningsverksamheten för specialomsorger eller med tanke på ett ändamålsenligt beredande av specialomsorgerna är nödvändigt, förordna om kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt verksamhetsenheters begagnande för sagda ändamål samt om ersättandet av därav föranledda kostnader. Härvid skall iakttagas vad i 2 mom. och i 66 § stadgas.

9 kap.

Om beredande av specialomsorger i vissa fall.

68 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt kan med statsrådets samtycke överenskomma med sådant kommunalförbund för hälsovården, vars verksamhetsområde omfattar hela specialomsorgsdistriktets område, att kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet tillgångar och skulder överföres på kommunalförbundet för hälsovården.

För ingående av ovan i 1 mom. avsett avtal erfordras såväl inom kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet som inom kommunalförbundet för hälsovården att minst två tredjedelar av förbundsfullmäktiges sammanlagda röstetal understöder detsamma.

Når kommunalförbunden icke överenskommelse om ovan i 1 mom. avsedd sammanslagning, kan statsrådet, såframt arrangemanget med tanke på beredandet av såväl specialomsorgerna som hälsovården bör anses vara ändamålsenligt, förplikta kommunalförbunden därtill.

69 §.

Från det i 68 § nämnt avtal eller statsrådsbeslut trätt i kraft skall beträffande kommunalförbund för hälsovården i tillämpliga delar gälla vad om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt i denna lag stadgas.

70 §.

Ovan i 68 § avsett förfarande föranleder icke ändring i de andelar, som medlemskommun omedelbart före överförandet har i kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet tillgångar och skulder, såframt icke annorlunda överenskommes.

10 kap.

Särskilda stadganden.

71 §.

Utöver vad i 58 § 2 mom. är stadgat skall socialstyrelsen eller länsstyrelsen, när även andra i denna lag avsedda ärenden avgöres, iakttaga social- och hälsovårdsministeriets allmänna föreskrifter.

72 §.

Verksamhetsenhet för specialomsorger får icke tagas i bruk innan länsstyrelsen godkänt den för dess ändamål.

73 §.

Har annat icke avtalats, bestämmes medlemskommunernas andelar i kommunalförbunds för specialdistrikt tillgångar och ansvar för dess skulder i proportion till de andelar, med vilka medlemskommunerna har deltagit i kommunalförbundets anläggningskostnader. Betalningsandelarna omvandlas dock i enlighet med vad därom genom förordning närmare stadgas till det penningvärde som råder vid den tidpunkt då medlemskommunernas andelar bestämmes, med beaktande av en skälig värdeminskning.

Då medlemskommun i kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt vid ändring av distriktsindelningen för specialomsorgerna överföres till annat specialomsorgsdistrikt, skall det överlåtande kommunalförbundet till det mottagande kommunalförbundet erlägga en ersättning för kommunens andel i kommunalförbundets tillgångar med avdrag för skulderna.

74 §.

Angående kompetens för tjänster hos kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt kan stadgas genom förordning.

75 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt är skyldigt att för sin personal samt för den personal som i kommunerna inom dess område handhar specialomsorgsuppgifter anordna fortbildning i den omfattning och på det sätt som i den riksomfattande omsorgsplanen bestämmes.

Kommunalförbund är skyldigt att förordna i dess tjänst anställd att deltaga i sådan av socialstyrelsen godkänd eller anordnad fortbildning, som be§rör hans verksamhetsområde, på sätt i den riksomfattande omsorgsplanen bestämmes.

76 §.

Kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt eller kommuns som ordnar specialomsorger förtroendevalda och hos dessa anställda samt andra som utför dess uppdrag eller arbetar vid dess verksamhetsenhet får icke utan tillstånd av vederbörande person eller hans förmyndare eller annan vårdnadshavare yppa enskild eller familjs hemlighet som de på grund av sin ställning eller sitt uppdrag fått kännedom om. Detsamma gäller den som står i motsvarande förhållande till annan än kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger.

Vad i 1 mom. är stadgat utgör icke hinder för yppandet av angelägenhet för den som på tjänstens vägnar äger rätt att få kännedom därom.

77 §.

Den som bryter mot den i 76 § 1 mom. stadgade tystnadsplikten skall, om icke strängare straff för gärningen är stadgat i annan lag, för brott mot i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda stadgad tystnadsplikt dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Allmän åklagare får icke väcka åtal för gärning som avses i 1 mom., om ej målsäganden anmält gärningen till åtal.

78 §.

Den som bereder specialomsorger är skyldig att på anhållan bereda den som meddelas specialomsorger, hans förmyndare eller annan vårdnadshavare tillfälle att taga del av det för vederbörande uppgjorda specialomsorgsprogrammet och andra handlingar som eljest berör honom, hans tillstånd eller hans vård, i tillämpliga delar med iakttagande av vad om utlämnande av handling till påseende stadgas i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51). Den som omsorgerna gäller och hans förmyndare eller annan vårdnadshavare har även rätt att under samma förutsättningar erhålla sådana avskrifter av handlingar som han behöver.

79 §.

Den som bereder specialomsorger är skyldig att angående sin verksamhet lämna statens myndigheter de uppgifter och utredningar om sin verksamhet, som dessa finner nödiga, likväl med iakttagande av vad i annan lag är stadgat om tystnadsplikt.

Kommun som bereder specialomsorger samt i 16 § avsedd privat beredare av specialomsorger är under samma förutsättningar skyldiga att även till kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt lämna av detta nödigbefunna uppgifter och utredningar.

80 §.

I socialnämnds beslut i ärenden som avses i denna lag sökes ändring genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar från beslutets delfående. Besvärsskriften kan inom nämnda tid även ingivas till nämnden, som skall tillställa länsrätten skriften jämte sitt utlåtande.

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas icke då i lag eller förordning om ändringssökande är annorlunda stadgat eller sökande av ändring är förbjudet, ej heller då beslut enligt kommunallagen kan underställas kommunstyrelse eller förbundsstyrelse för prövning.

81 §.

Om sökande av ändring i beslut av kommunalförbunds förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse, nämnd, direktion, gemensam direktion eller ledargrupp för specialomsorger eller av annat kommunalt organ eller av tjänsteinnehavare skall iakttagas vad i kommunallagen stadgas, såframt av stadgandena i denna lag ej annat följer.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat sökes i sådant beslut av ledargrupp för specialomsorger eller kommunal tjänsteinnehavare, som rör meddelande av specialomsorger och upphörande av dem, samt i sådant beslut av ledargrupp för specialomsorger, som rör meddelande av specialomsorger eller fortsättande av dem mot persons vilja, eller ock i sådant beslut av de ovannämnda eller socialnämnden, som rör godkännande av individuellt specialomsorgsprogram, ändring genom besvär hos länsstyrelsen inom 30 dagar från beslutets delfående. Besvärsskrift kan inom sagda tid även ingivas till ledargrupp för specialomsorger eller till socialnämnd, som skall tillställa länsstyrelsen skriften jämte sitt utlåtande.

Med avvikelse från vad i 1 och 2 mom. stadgas får i beslut, som ledargrupp för specialomsorger fattat med stöd av 33 § 1 mom., ändring icke sökas genom besvär.

82 §.

Ändring i beslut av statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet, socialstyrelsen samt länsrätt sökes i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat sökes i beslut som fattats av länsstyrelsen med stöd av 33 § 3 mom. och 38 § ändring genom besvär hos socialstyrelsen inom 30 dagar från beslutets delfående. Besvärsskrift kan inom sagda tid även inlämnas till länsstyrelsen, som skall tillställa socialstyrelsen skriften jämte sitt utlåtande.

I beslut som socialstyrelsen fattat med stöd av 2 mom. samt länsstyrelsen med stöd av 36 § får ändring icke sökas genom besvär.

83 §.

Beslut av kommunalförbunds för specialomsorgsdistrikt förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse, nämnd, direktion, gemensam direktion, ledargrupp för specialomsorger eller tjänsteinnehavare kan verkställas innan det vunnit laga kraft, på sätt i 146 § kommunallagen stadgas. Utan hinder av nämnda stadgande kan beslut verkställas oberoende av ändringssökande, såframt det till sin art är sådant, att det skall verkställas utan dröjsmål, eller såframt beslutets ikraftbringande med hänsyn till specialomsorgerna icke kan uppskjutas och nämnda organ har förordnat att beslutet omedelbart skall verkställas.

84 §.

Ovan i 43 § avsedda avgifter och ersättningar får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag i den ordning som är stadgad om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

85 §.

I avtal, som avses i 10―13 §§, 16 § 3 mom. samt i 5, 8 och 9 kap., kan intagas en bestämmelse om att av avtalet föranledda framtida tvister skall avgöras av skiljemän med iakttagande i tillämpliga delar av vad i lagen om skiljemannaförfarande (46/28) är stadgat.

I 1 § lagen om forum i vissa förvaltningstvistemål (446/54) avsedd ansökan angående ärende, som enligt 1 mom. skall avgöras av skiljemän, får länsstyrelse icke upptaga till prövning, såframt motparten gör invändning därom innan han ingår i svaromål i huvudsaken. Lämnas tvist, som anhängiggjorts vid länsstyrelse, till skiljemäns avgörande, skall länsstyrelsen lämna saken därhän.

86 §.

Närmare stadganden angående verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

87 §.

Angående införandet av denna lag stadgas särskilt.

Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.