512/1977

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 6 punkten under den rubrik i 10 § som gäller Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt,

detta lagrum sådant det lyder i lag av den 20 december 1966 (669/66),

ändras 9 § 1 mom., 45, 51 och 51 a §§, 57 § 2 mom. samt 59 b § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. och 51 § i lag av den 10 januari 1975 (14/75), 45 § i lag av den 15 december 1972 (811/72), 51 a § ändrad genom lagar av den 5 maj 1972 och den 21 december 1972 (344 och 832/72), 57 § 2 mom. i lag av den 19 november 1971 (776/71) och 59 b § 1 och 2 mom. i lag av den 26 juni 1959 (271/59), samt

fogas till 12 § 1 mom. en ny 55 punkt och till lagen en ny 47 a § som följer:

9 §.

Befriad från ovan i 8 § stadgad tilläggsstämpel är avgörande som åtecknats eller närslutits till myndighet ingiven handling, likväl icke högsta domstolens, högsta förvaltningsdomstolens, hovrätts eller vattenöverdomstolens dom eller utslag, medelst vilka ändringssökande i sak avgjorts, samt avslagsresolution, vilken såsom särskild expedition utfärdats av republikens president.


12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


55) utfärdande av tillståndsbevis som berättigar till jakt samt till fiske eller kräftfångst på statsägda områden eller staten tillhöriga fiskevatten.

45 §.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis skall, då sådan handling för vinnande av inteckning eller för betalning ingives till domstol eller bilregister- eller utsökningsmyndighet, beläggas med stämpel enligt det kapitalbelopp, för vilket inteckning eller betalning sökes, till ett belopp av 0,6 procent för varje full mark.

47 a §.

Skuldsedel eller annat låneavtal beträffande lån, som beviljats för anskaffning av fartyg om minst 19 bruttoregisterton, skall vid inlämnande till ovan i 47 § avsedd långivare eller då handlingen för vinnande av inteckning ingives till fartygsregistermyndighet beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek till ett belopp av 0,3 procent för varje full mark.

51 §.

Befriat från stämpelskatt, som skall erläggas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning sökes, är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller ur någon statlig fond utgives lån eller vilket utfärdas till kommun, kommunal fond, affärsbank, sparbank, andelsbank, Postbanken, Finlands Hypoteksförening eller Maaja teollisuuskiinteistöpankki Oy benämnda bank för lån, som beviljats av medel, vilka erhållits av statsmedel eller ur någon statlig fond, eller för lån, vilket av andelsbank utfärdas till andelsbankernas säkerhetsfond eller Andelsbankernas Centralbank Ab eller av sparbank till sparbankernas säkerhetsfond eller Sparbankernas Centralaktiebank eller av affärsbank till affärsbankernas säkerhetsfond. Likaledes äro fordringsbevis över lån, vilka beviljats för bostadsbyggnadsverksamhet av Postbankens och folkpensionsanstaltens medel samt enligt lagen om gårdsbruksenheter (188/77), samt fordringsbevis över lån som avses i lagen om studiestöd (28/72) ävensom över lån, vilka beviljats av Utvecklingsområdesfonden Ab:s medel, befriade från stämpelskatt.

Vad i 1 mom. är sagt gäller icke innehavarskuldsedel.

51 a §.

Befriat från stämpelskatt, som skall erläggas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning sökes, är fordringsbevis till den del mot detsamma under åren 1970―1979 beviljad kredit blivit godkänd såsom utvecklingsområdeskredit i enlighet med lagen om utvecklingsområdeskredit (881/69) eller såsom räntestödskredit i enlighet med lagen om räntestödskrediter åt kommuner inom utvecklingsområdena till främjande av företagsverksamheten (67/71).

Vad i 1 mom. är sagt gäller icke innehavarskuldsedel.

57 §.

Skatt skall icke heller erläggas då kommun genom att utnyttja kommunen enligt lagen om bostadsproduktion tillkommande förköpsrätt eller inlösningsrätt förvärvar aktier i bostadsaktiebolag som erhållit bostadslån eller förvärvar sådana till besittning av bostadslägenhet i bostadsaktiebolagshus berättigande aktier, för vilkas förvärv i lagen om bostadsproduktion avsett bostadslån beviljats.

59 b §.

Skatt utgår, såframt icke annat följer av stadgandena i 2 och 3 mom., med tio procent av den avgift, som kräves för inträde,

Såvida

1) vid tillställningen förekommer dans;

2) vid tillställningen förekomma boxningstävlingar eller boxningsuppvisningar, i vilka professionella boxare deltaga;

3) vid tillställningen förekomma bil- eller motorcykeltävlingar;

4) tillställningen anordnas i samband med servering av alkoholdrycker; eller

5) sådan tillställning, där dans förekommer, anordnas av annan än i 59 c § 2 mom. avsedda samfund, inrättningar eller stiftelser,

skall stämpelskatten höjas

i fråga om grund, som nämnes i 1 punkten, med femton procent,

i fråga om grund, som nämnes i 2 punkten, med tjugofem procent, samt

i fråga om envar av de grunder, som nämnas i 3, 4 och 5 punkterna, med fem procent av den avgift, som kräves för inträde.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.