511/1977

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 2―4 mom., 9 och 10 §§, 12 § 3 mom., 21 § 1 mom., 24 § samt 92 § 2―4 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58),

av dessa lagrum 8 § 2―4 mom., 12 § 3 mom. och 21 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 5 december 1969 (740/69), 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag samt 9 och 24 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 7 maj 1965 (260/65), som följer:

8 §.

Medlemmarna i skattenämnd, med undantag av ordföranden, samt suppleanter för dem väljas av kommunfullmäktige för fyra kalenderår i sänder.

Kommunfullmäktige bestämma vilka av skattenämndens medlemmar som skola fungera såsom nämndens viceordförande och vilken av viceordförandena som vid förfall för ordföranden skall fungera såsom ordförande för nämnden.

Skattenämndens medlemmar väljas och nämndens viceordförande förordnas senast under den oktober månad som föregår nämndens mandattid.

9 §.

Medlemmarna i skattenämnden väljas med iakttagande av vad i kommunallagen (953/76) är stadgat om utseende av kommuns förtroendevalda. Vid val av medlemmar i nämnden skall dessutom eftersträvas att de olika skattebetalargrupperna såvitt möjligt bli företrädda i nämnden.

På medlem i skattenämnden tillämpas likaledes vad som är stadgat om kommuns förtroendevaldas valbarhet, avsägelse samt handhavande av uppdrag under den tid besvär handläggas.

10 §.

På medlem i skattenämnd tillämpas vad om kommuns förtroendevalds mandattid och upphörande av uppdrag, val av ny förtroendevald under pågående mandattid samt felaktigt förfarande och avhållande från uppdrag är stadgat.

12 §.

Medlem i skattenämnden, som är förhindrad att deltaga i sammanträde, skall i sitt ställe kalla sin suppleant. Är medlem jävig att handlägga något ärende vid sammanträdet, kan han kalla sin suppleant till sammanträdet för att deltaga i handläggningen av detta ärende. Även nämndens ordförande samt viceordförande, vilken fungerar såsom ordförande för nämnden eller för vederbörande sektion, kan utfärda kallelse till suppleant.


21 §.

Ordföranden och viceordförande i länsskattenämnd samt nämndens övriga medlemmar ävensom suppleanterna för dem förordnas av skattestyrelsen för fyra kalenderår i sänder bland personer som föreslagits av kommunernas centralorganisationer.


24 §.

Viceordförandena och de övriga medlemmarna i prövningsnämnden samt suppleanterna för dem väljas i samma ordning som viceordförandena och de övriga ledamöterna samt suppleanterna i skattenämnd. Av medlemmarna i prövningsnämnden skall en del, likväl mindre än hälften, tillhöra skattenämnden.

Ordförande för sektion i prövningsnämnden är skattedirektören eller, om han icke tjänstgör såsom sektionens ordförande, den av viceordförandena, som av prövningsnämnden därtill förordnas. Sektionens övriga medlemmar förordnas av nämnden.

92 §.

Skatteanmärkning skall framställas skriftligen hos prövningsnämnden. Anmärkningsskriften skall inom fjorton dagar från det skattelängden offentligen framlagts till påseende inlämnas till skattebyrån i vederbörande skattedistrikt. Över anmärkningen skall prövningsnämnden höra stats- och kommunalombuden.

Innan ärendet avgöres kan prövningsnämnden skriftligen eller muntligen i nämnden höra den som framställt anmärkningen.

Prövningsnämndens beslut skall till kännedom tillställas den som framställt anmärkningen, och över beslutet skall anteckning införas i skattelängden.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977, dock så, att stadgandena i denna lag rörande val av ordförande, viceordförande och övriga medlemmar i nämnder samt av suppleanter för dem första gången tillämpas på de skatte- och prövningsnämnder samt länsskattenämnder, vilkas mandattid börjar den 1 januari 1978.

Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.