498/1977

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

Lag om ändring av 9 a § lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 a § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1971 (851/71), som följer:

9 a §.

Förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension är, att förmånstagaren har en pensionstid av minst en månad, att han fyllt 60 år och att han företer av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg över att åt honom icke kan anvisas sådant arbete som han ej kan vägra mottaga utan att förlora sin rätt till i lagen om sysselsättning (946/71) avsedd arbetslöshetsersättning, samt att han, räknat från en dag som infaller tidigast en månad före utfärdandet av ovannämnda intyg, under de 60 senast förflutna veckorna uppburit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34) avsett dagunderstöd eller i lagen om sysselsättning avsedd arbetslöshetsersättning för sammanlagt minst 200 dagar eller att han i enlighet med stadgandena angående maximiunderstöd i sagda lag om riksomfattande arbetslöshetskassor icke längre äger rätt till dagunderstöd.

Arbetslöshet anses ha börjat den dag, för vilken dagunderstöd eller arbetslöshetsersättning första gången under ovan i 1 mom. avsedd tid erlagts till förmånstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.