484/1977

Given i Helsingfors den 17 juni 1977.

Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 1 § 2 mom. lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75), varvid det nuvarande 3 mom. blir 2 mom., samt 3 § 4 mom. och 9 §,

av dessa lagrum 3 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 27 maj 1976 (421/76), och

ändras 2 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i nämnda lag av den 27 maj 1976, som följer:

2 §.

Som familj, vilken kan erhålla i denna lag avsett bostadsbidrag, anses:


2) i gemensamt hushåll boende barnlösa äkta makar, försåvitt ingendera av makarna vid äktenskapets ingående hade fyllt trettio år, under året för äktenskapets ingående och de två närmast följande kalenderåren samt, såframt båda makarna på heltid bedriver studier i läroanstalt som beröres av lagen om studiestöd, även efter de två nämnda åren.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

Helsingfors den 17 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.