464/1977

Given i Helsingfors den 17 juni 1977.

Lag angående ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaarvode.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 70 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 1 § 1 mom. lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 juni 1974 (511/74), som följer:

1 §.

Riksdagsmans årsarvode är sju avlöningsklasser lägre än det arvode som tillkommer medlem av statsrådet. Till riksdagsman erläggas semesterpremie, tidsbestämd höjning samt annat allmänt lönetillägg och tilläggsarvode, beräknat enligt hans avlöningsklass, såsom till medlem av statsrådet. Tidsbestämd höjning beräknas dock på grundval av den tid, under vilken riksdagsman handhaft sitt riksdagsmannauppdrag, sålunda, att den till tidsbestämd höjning berättigande tiden börjar den första dagen i den månad riksdagsmannaval verkställes eller, om suppleant inkallas som riksdagsman, sedan han börjat handha riksdagsmannauppdraget, och upphör den första dagen i den månad följande riksdagsmannaval verkställes. Utgår arvodet som dagsarvode, är dess belopp 1/365 av ovan sagda arvode jämte tillägg. Inverkar semesterns längd eller tjänstgöringsortens läge på arvodets belopp, beräknas arvodet så, att det motsvarar rätt till semester omfattande 26 vardagar, och såsom tjänstgöringsort anses Helsingfors.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

Helsingfors den 17 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.