421/1977

Given i Helsingfors den 3 juni 1977.

Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 4 mom., 7 a § 2 mom. och 8 § lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker (216/69),

av sagda lagrum 7 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 9 januari 1970 (19/70) och 8 § sådan den lyder i lag av den 18 juni 1971 (548/71), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 18 juni 1971 och lag av den 11 juli 1972 (557/72), ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., som följer:

5 §.

Odlaren äger rätt att efter utgången av nio år förlänga avtalet för en treårsperiod, såvida han tre månader före utgången av den sista avtalsperioden gör anmälan om förlängningen. Anmälan om förlängning som gjorts före avtalsperiodens utgång kan godkännas under samma förutsättningar som i 3 mom. avsedd uppsägning. Vad som stadgas i detta moment tillämpas inom den i 4 § 1 mom. lagen om främjande av den regionala utvecklingen (451/75) avsedda första zonen dock endast, om brukningsenhetens ägare eller hans make fyllt 55 år eller om någonderas arbetsförmåga nedgått med minst 50 procent.

Har åker icke beskogats eller blott delvis beskogats och önskar odlaren förlänga avtalet efter utgången av tolv år, skall avtalet för åkerns del förnyas i fall, som närmare stadgas genom förordning, och under förutsättning att odlarens utkomst icke eljest är tryggad.


7 a §.

Det årliga beloppet av ovan i 1 mom. avsedd premie per beskogad hektar åker är dubbelt så stort som den största gällande enligt 9 § 1 mom. fastställda åkerreserveringsersättningen per hektar vid tidpunkten för utbetalningen av premie. Har minst hälften av brukningsenhetens hela åkerareal beskogats enligt samma beskogningsplan, eller har brukningsenhetens hela åkerareal, med undantag för ett område som eventuellt behöves för odling av potatis samt frukt- och köksträdgårdsprodukter för användning i brukningsenhetens ägares eget hushåll, beskogats enligt samma beskogningsplan, är det årliga beloppet av ifrågavarande premie likväl, såvida den beskogade åkerarealen omfattar minst två hektar, per beskogad åkerhektar tre gånger så stort som den ovan avsedda största åkerreserveringsersättningen per hektar. Vid prövningen av huruvida beskogningen på här nämnt sätt har omfattat brukningsenhetens åkerareal helt eller delvis beaktas ej de åkrar, som redan tidigare beskogats.

8 §.

Säljer, byter eller skänker odlare åker, som åkerreserveringsavtalet gäller, eller säljes lägenhet eller område, som omfattar dylik åker, i utsökningsväg, upphör avtalet att gälla då ägande- eller besittningsrätten övergår. Avtalet kan likväl, under förutsättningar, varom stadgas i förordning, överföras på annan ny ägare än i 14 a § avsett samfund. Överlåtes en del av åker eller upplåtes den på lega, kan avtalet förlängas beträffande den minskade åkerarealen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

Stadgandena i denna lags 7 a § 2 mom. tillämpas även på sådana i 6 a § lagen om skogsförbättring (202/75) avsedda beskogningar av åker, som anhängiggjorts innan denna lag trätt i kraft, och vid vilka skogsodlingsarbetet i dess helhet har utförts efter denna lags ikraftträdande. I övriga fall tillämpas på åkerbeskogningar, som anhängiggjorts innan denna lag trätt i kraft och som avses i sagda paragraf av lagen om skogsförbättring, 7 a § 2 mom. lagen om begränsning av nyttjande av åker, sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 januari 1970 (19/70).

Stadgandena i denna lags 8 § tillämpas även på överlåtelser som skett innan lagen trätt i kraft, om avtalet icke har upphört att gälla före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 3 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.