318/1977

Given i Helsingfors den 15 april 1977.

Lag angående ändring av lagen om lärarutbildning.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 §, 4 § 1 och 3 mom., 9 § 2 mom. och 11 § 1 mom. lagen den 10 december 1971 om lärarutbildning (844/71),

av dessa lagrum 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 16 februari 1973 (172/73), som följer:

1 §.

Med lärarutbildning avses i denna lag grundutbildning samt vidareutbildning och fortbildning av lärare.

Grundutbildningen omfattar de studier, vilkas genomförande medför kompetens att utöva läraryrket. Vidareutbildningen och fortbildningen avser att öka lärarens möjligheter att handha uppgifter inom skolväsendet.

4 §.

Lärarutbildning anordnas vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Joensuu högskola, Åbo universitet och Tammerfors universitet. Lärarutbildning kan anordnas vid Åbo Akademi.


Vidareutbildning och fortbildning av lärare anordnas, förutom vid högskolor och läroanstalter som anordnar lärarutbildning, även på åtgärd av centrala ämbetsverk, som är underställda undervisningsministeriet. Närmare stadganden om vidareutbildning och fortbildning kan utfärdas genom förordning.

9 §.

Kommun, där elevs vårdnadshavare bor, är skyldig att för elev som besöker övningsskolas grundskolstadium till staten utgiva en ersättning, motsvarande kommunens andel av de i 26 § 1 och 2 mom. lagen om grunderna för skolsystemet (467/68) avsedda genomsnittliga driftsutgifterna per elev i grundskolan i vederbörande kommun.


11 §.

Innehavare av lektors- eller lärartjänst, befattning eller extraordinarie befattning vid lärarutbildningsenhet eller vid övningsskola har, sedan han tjänstgjort sju år, rätt och skyldighet att, såvida hans tjänsteförhållande fortgår och han icke har fyllt femtioåtta år, med åtnjutande av tjänstledighet och med till tjänsten hörande löneförmåner, bedriva fortsatta studier som omfattar en termin. Samma rätt tillkommer och samma skyldighet åvilar vederbörande efter envar därpå följande sjuårsperiod av tjänstgöring. Undervisningsministeriet besluter om rätt till fortsatta studier för den som fyllt femtioåtta år. De fortsatta studierna skall bedrivas under de närmast följande fyra läsåren efter nämnda tjänstgöringsperiod av sju år. Undervisningsministeriet kan dock av särskilt skäl uppskjuta tidpunkten för de fortsatta studierna med högst ett läsår.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1977. Stadgandet i 9 § 2 mom. tillämpas dock på ersättandet av kostnader som uppkommit den 1 januari 1976 och därefter. Beträffande de kommuner som icke har övergått till grundskolsystemet i enlighet med lagen om grunderna för skolsystemet (467/68) tillämpas nämnda stadgande likväl sådant det lyder före denna lags ikraftträdande, till dess kommunen övergår till grundskolsystemet.

Helsingfors den 15 april 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.