314/1977

Given i Helsingfors den 7 april 1977.

Förordning om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 21 maj 1976 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (412/76):

1 kap.

Förvaltning.

1 §.

Skolstyrelsen och länsstyrelsen handhar i fråga om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola i tillämpliga delar de förvaltningsuppgifter, vilka i statligt gymnasium eller kommunal grundskola ankommer på dem, om ej annorlunda är stadgat eller bestämt.

2 §.

Innan undervisningsministeriet förordnar direktionens medlemmar och deras suppleanter, skall den angående de medlemmar av direktionen jämte suppleanter, vilka representerar skolans lärarkår och föräldraråd samt Samfundet Finland―Sovjetunionen, inbegära förslag av dessa.

Avgår medlem eller suppleant före mandattidens slut, skall i hans ställe förordnas en ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

Undervisningsministeriet förordnar en av direktionens medlemmar till ordförande. Direktionen utser inom sig viceordförande. Direktionens sekreterare är skolans rektor.

Direktionen är beslutför, då sammanträdets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Flertalets åsikt gäller såsom direktionens beslut. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst. Vid personval avgör likväl lotten.

Angående mötesarvoden, resekostnadsersättningar och dagtraktamenten för direktionens ordförande, övriga medlemmar, sekreterare och sakkunnig gäller vad om statens kommittéer är bestämt. Rektor handhar sekreteraruppgiften såsom tjänsteåliggande och kansligöromålen ombesörjes i skolan.

Närmare bestämmelser om direktionens sammanträden meddelas i skolans reglemente.

4 §.

På direktionen ankommer:

1) att uppgöra förslag till skolans reglemente och läroplan samt till den till läroplanen hörande årsplanen och att insända dem till vederbörande myndigheter för godkännande;

2) att granska förslaget till skolans budget och insända det till länsstyrelsen, som vidarebefordrar det till skolstyrelsen;

3) att inom ramen för beviljade anslag fatta beslut om skolans anskaffningar av inventarier och läromedel;

4) att medgiva nedsättning av och befrielse från gymnasiets terminsavgift;

5) att fatta beslut som gäller byte av lärokurser av olika omfattning i ett ämne och av valfritt ämne samt befrielse från språkundervisning;

6) att efter att ha hört läroverksrådet fatta beslut om ibruktagandet av nya, av skolstyrelsen godkända läroböcker;

7) att till skolstyrelsen avgiva utlåtande om sökande till vakanta tjänster och befattningar;

8) att anställa tillfälliga funktionärer och timlärare samt personal i arbetsavtalsförhållande;

9) att bevilja innehavare av tjänst eller befattning tjänstledighet som varar över två veckor och förordna vikarie;

10) att på nedan nämnt sätt förordna biträdande rektor;

11) förordna vikarier för rektor och biträdande rektor; samt

12) att fullgöra alla övriga uppgifter, som på grund av lag, förordning, skolans reglemente eller sakens natur ankommer på densamma.

5 §.

Valberättigade och valbara vid val av medlemmar i skolans läroverksråd är skolans lärare och gymnasialstadiets elever.

6 §.

På skolans rektor ankommer:

1) att leda, handleda och övervaka undervisnings- och fostringsarbetet i skolan och dess övriga verksamhet;

2) att bereda de ärenden som behandlas vid direktionens möten, såvida direktionen ej annorlunda bestämmer;

3) att, efter att ha rådgjort med lärarna, för direktionen uppgöra förslag till en till läroplanen hörande årsplan;

4) att följa med de övriga lärarnas undervisning under minst fyra timmar per vecka;

5) att övervaka skötseln av skolbyggnaden, inventarier och annat lösöre;

6) att vid behov sammankalla lärarkåren till sammanträde, föra ordet vid lärarkårens sammanträde och ombesörja att lärarkårens beslut verkställes;

7) att ombesörja verkställandet av läroverksrådets beslut, såvida ej annorlunda är stadgat eller bestämt;

8) att bevilja vid skolan anställda personer tjänstledighet eller befrielse från fullgörandet av uppgifter under högst två veckor och utse vikarie för denna tid;

9) att av godtagbart skäl bevilja elev tillstånd till högst en veckas frånvaro från skolan;

10) uppgöra årsberättelse; samt

11) att fullgöra de övriga uppgifter, som enligt lag, förordning, skolans reglemente eller sakens natur ankommer på honom.

7 §.

Vid skolan kan finnas en eller flera biträdande rektorer, i enlighet med vad undervisningsministeriet bestämmer. Biträdande rektor förordnas av skolans direktion bland skolans ordinarie lärare för fem år i sänder, sedan läroverksrådet och lärarkåren avgivit sitt utlåtande i saken.

På biträdande rektor ankommer:

1) att under minst två timmar per vecka följa med undervisningen i ryska språket och den ryskspråkiga undervisningen;

2) att handleda de lärare som undervisar på ryska språket;

3) att övervaka iakttagandet av läroplanen och utvecklandet av metodiken beträffande den ryskspråkiga undervisningen;

4) att leda och övervaka uppgörandet av läromateriel på ryska språket;

5) att anordna sammankomster som ansluter sig till undervisnings- och utbildningsverksamheten;

6) att leda och övervaka elevvården och stå i kontakt med elevernas hem;

7) att biträda rektor vid uppgörandet av årsplanen och vid upprätthållandet av arbetsron samt vid behov även i rektors övriga uppgifter; samt

8) att fullgöra de övriga uppgifter, som enligt förordning, skolans reglemente eller sakens natur ankommer på honom.

Undervisningsministeriet kan överföra biträdande rektors i punkterna 1―4 nämnda uppgifter på den andra biträdande rektorn. Härvid delas arvodet och nedsättningen i undervisningsskyldigheten mellan de biträdande rektorerna på sätt som av undervisningsministeriet särskilt förordnas.

Med tillstånd av undervisningsministeriet kan rektors och biträdande rektors eller biträdande rektorers uppgifter ordnas på annat sätt än vad i denna förordning stadgats.

2 kap.

Arbetstid och undervisning.

8 §.

Beträffande skolans läsår samt studietider och ferier gäller vad därom i fråga om kommunal grundskola och statligt gymnasium är stadgat eller bestämt.

9 §.

Undervisning i ryska språket meddelas från och med den första årskursen på grundskolstadiet. Det andra för alla elever gemensamma språket i årskurserna 7―9 i grundskolan och på gymnasialstadiet är svenska. Det tredje för alla elever gemensamma språket på gymnasialstadiet är engelska eller tyska.

10 §.

Beträffande bildandet av undervisningsgrupper gäller i tillämpliga delar vad som stadgats eller bestämts om bildandet av undervisningsgrupper i grundskolan och i statligt gymnasium. Om undervisningen enligt läroplanen helt eller delvis sker på ryska språket, får grupp likväl omfatta högst tjugofem elever, såvida skolstyrelsen ej medger undantag till undervisningsgrupp. Omfattar undervisningsgrupp minst tjugo elever från första, andra, tredje eller fjärde årskursen får dylik grupp vid undervisning i ryska språket delas i två grupper, som undervisas separat. Om i det följande ej annorlunda stadgas, får undervisningsgrupp icke utan tillstånd av skolstyrelsen omfatta elever från olika årskurser.

Undervisningsgrupp, där undervisningen i huvudsak meddelas på ryska språket, får bildas, om den kommer att bestå av minst åtta elever. Gruppen får omfatta elever från högst tre årskurser. Påbörjad undervisning får fortsättas i gruppen under följande läsår, om antalet elever i gruppen vid läsårets början är minst fyra. I sådana ämnen, där detta från undervisningens synpunkt är ändamålsenligt, skall i detta moment avsedd undervisningsgrupp sammanföras med någon annan av skolans undervisningsgrupper.

11 §.

Undervisningsgrupp i förklass får omfatta högst tjugo elever, om ej skolstyrelsen beviljar undantag.

Den dagliga arbetstiden i förklass skall utdelas i ändamålsenliga verksamhetspass. Undervisnimgen skall i huvudsak ske i form av lek. Om innehållet i förklassens undervisning bestämmes i skolans läroplan.

3 kap.

Elever.

12 §.

Principerna för intagning av elever i skolan och för överföring till gymnasialstadiet fastställes av skolstyrelsen.

13 §.

Uppgifter om skolpliktiga elever som intagits i eller avgår från skolan skall meddelas vederbörande skolnämnd.

14 §.

Beträffande arbetsro tillämpas de stadganden som gäller för statens läroverk. I fråga om elever på grundskolstadiet fattar vederbörande lärare likväl beslut om de disciplinära straff, som enligt stadgandena står läroverksrådet till buds.

4 kap.

Lärare och övrig personal.

15 §.

Såvida i lag, denna förordning eller skolans reglemente icke annorlunda stadgas eller bestämmes, gäller om skolans lärare och övriga personal i tillämpliga delar vad om lärare och övrig personal vid statens läroverk är stadgat eller bestämt.

Rektorstjänsten med avtalslön anses såsom lärartjänst.

16 §.

Angående arbetstid och semester för skolans rektor gäller i tillämpliga delar vad om arbetstid och semester vid statens ämbetsverk och inrättningar är stadgat eller bestämt.

17 §.

Kompetensvillkor för lärartjänst och extraordinarie lärarbefattning vid skolan är den kompetens, som förutsättes för motsvarande tjänst eller extraordinarie befattning vid kommunal grundskola eller statligt gymnasium. Kompetent för lärartjänst eller extraordinarie ilärarbefattning är även person, som i Sovjetunionen har fullgjort studier som enligt skolstyrelsens uppfattning är tillräckliga i det ämne, vari han undervisar, och som dessutom har fullgjort de tilläggsstudier i Finland vilka skolstyrelsen anser vara erforderliga.

Kompetensvillkor för rektorstjänst är den kompetens som kräves av lektor och av skolstyrelsen erfordrade tillräckliga kunskaper i ryska språket.

Finns vid kommunal grundskola eller statligt gymnasium ej någon motsvarande tjänst eller extraordinarie befattning, tillkommer kompetens för sådan tjänst eller befattning ävensom timläraruppgift person, som skolstyrelsen anser inneha tillräcklig förmåga att sköta tjänsten, befattningen eller uppgiften.

I det språk, på vilket lärare meddelar undervisning, fordras av honom en språkkunskap som skolstyrelsen anser vara tillräcklig.

18 §.

Beträffande undervisnings- och arbetsskyldighet för innehavare av tjänst eller extraordinarie befattning, som motsvarar lärartjänst vid kommunal grundskola eller statligt gymnasium, gäller vad därom i fråga om kommunal grundskola och statligt gymnasium är stadgat eller bestämt.

Undervisningsministeriet meddelar föreskrifter om undervisnings- och arbetsskyldighet för lärare i förklass samt om ersättningsgrunder för lärares specialuppgifter, grunderna för övertim- och timarvoden, lärares rätt att åtaga sig övertimmar ävensom om arvode för lärare som förordnats till biträdande rektor och minskning av hans undervisningsskyldighet.

5 kap.

Särskilda stadganden.

19 §.

Undervisningsministeriet bestämmer årligen, efter att ha erhållit skolstyrelsens utlåtande, med beaktande av stadgandena i 179 § grundskolförordningen (443/70), den andel av driftsutgifterna vid skolans grundskolstadium, som kommun enligt 10 § lagen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (412/76) är skyldig att betala till staten.

20 §.

I länsstyrelsens och skolstyrelsens beslut sökes ändring genom besvär i den ordning som är stadgad angående ändringssökande i länsstyrelsens och skolstyrelsens motsvarande beslut angående kommunal grundskola och statligt gymnasium.

I direktionens beslut sökes ändring genom besvär hos länsstyrelsen i den ordning som är stadgad i lagen angående ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvär må icke anföras över länsstyrelsens beslut, genom vilket besvär över direktionens beslut har avgjorts.

I läroverksrådets och lärarkårens beslut sökes ändring genom besvär i den ordning som är stadgad angående ändringssökande i läroverksråds och lärarkårs beslut.

21 §.

Undervisningsministeriet meddelar vid behov närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning.

22 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1977.

Av verkställigheten av förordningen förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 april 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.