292/1977

Given i Helsingfors den 28 mars 1977.

Förordning om ädelmetallarbeten.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 3 § 19 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 12 december 1941 (858/41):

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

För allmänt bruk avsedda ädelmetallarbeten, såväl i hemlandet tillverkade som till landet införda, skall kontrolleras och kontrollstämplas. Vid tillverkning av, handel med och import av ädelmetallarbeten skall stadgandena i denna förordning iakttagas.

Ädelmetallarbeten får icke saluhållas innan de blivit kontrollstämplade.

2 §.

Med ädelmetallarbeten avses i denna förordning, med nedan nämnda undantag:

1) guldarbeten, vilka är tillverkade av guldlegering som innehåller fint guld till minst 200 tusendelar av massan;

2) silverarbeten, vilka är tillverkade av silverlegering som innehåller fint silver till minst 400 tusendelar av massan; samt

3) platinaarbeten, vilka är tillverkade av platinalegering som innehåller fin platina till minst 400 tusendelar av massan.

Som ädelmetallarbeten anses likväl icke arbeten, i vilka guld, silver eller platina förekommer endast som plätering eller vilka endast är förgyllda, försilvrade eller platinerade.

3 §.

Tillsynsmyndighet för kontrollstämpling av ädelmetallarbeten samt för kontroll och stämpling enligt den i Wien den 15 november 1972 ingångna konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten (Fördr.ser. 17/75) är tekniska inspektoratet, vilket nedan benämnes inspektoratet.

2 kap.

Kontrollstämpling underkastade ädelmetallarbeten.

4 §.

Kontrollstämpling underkastade ädelmetallarbeten skall innehålla fint guld till minst 585 tusendelar av massan, fint silver till minst 830 tusendelar av massan eller fin platina till minst 950 tusendelar av massan.

5 §.

I kontrollstämpling underkastat ädelmetallarbete eller i ädelmetallarbete, som är försett med haltstämpel, får icke förekomma annat ämne, som är svårt att skilja från guld, silver eller platina, om detta icke är erforderligt för att arbetet skall motsvara sitt praktiska ändamål. Med arbetet får ej heller genom lödning förenas metall, som på grund av sin färg kan förväxlas med den metall, varav arbetet är tillverkat. Dock får platina, vars halt är minst lika hög som den halt som stadgas i 4 §, förenas med vitt guld.

Fyllande av kontrollstämpling underkastade ihåliga smycken med metall, harts, plast eller annat motsvarande material är förbjudet.

6 §.

Ädelmetallarbete, som är sammansatt av två eller flera delar, godkännes icke för kontrollstämpling, om ej alla till arbetet hörande av metall tillverkade delar på samma gång företes för kontrollstämpling.

7 §.

Ädelmetallarbeten, befriade från kontrollstämpling, är:

1) finskt mynt;

2) råmaterial;

3) halvfabrikat;

4) omedelbart för vetenskapliga, konstnärliga, industriella eller medicinska ändamål avsedda apparater och instrument;

5) ur, urboetter, urarmband, vilka icke kan lösgöras från uret utan att dess kant skadas, reservoar- och blyertsstiftpennor samt andra med dem jämförliga produkter;

6) föremål, från vilkas tillverkning bevisligen förflutit minst 100 år;

7) guld- och platinaarbeten med en massa av mindre än 1 gram och silverarbeten med en massa av mindre än 5 gram; samt

8) ädelmetallarbeten, som i enlighet med konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten kontrollerats och kontrollstämplats i de avtalsslutande staterna och som har en minst lika hög halt som i 4 § stadgas.

Den som är berättigad att låta kontrollstämpla ädelmetallarbeten kan dock förse i 1 mom. 7 punkten nämnda arbeten, såframt de icke är kontrollstämplade, med någon i denna förordning stadgad haltstämpel. Arbetena skall då förses även med namnstämpel, och de skall uppfylla de krav som framgår av stadgandena i denna förordning.

3 kap.

Kontrollstämplar och övriga stämplar.

8 §.

Innan ändelmetallarbete förses med kontrollstämpel, skall i arbetet vara inslagen eller ingjuten:

1) namnstämpel;

2) haltstämpel;

3) årsstämpel; samt

4) ortstämpel, som skall inslås eller ingjutas endast då inspektoratet så bestämmer.

Är arbetet sådant, att alla dessa stämplar och kontrollstämpeln icke får rum därpå eller att arbetet genom denna stämpling skulle skadas, får dock årsstämpeln eller års- och ortstämplarna bortlämnas.

9 §.

Namnstämpel skall bestå av bokstav, bokstavskombination eller märke. Namnstämpeln skall tydligt avvika från andra i bruk varande namnstämplar för dem som är berättigade att låta kontrollstämpla ädelmetallarbeten.

Namnstämpel får icke användas innan inspektoratet har godkänt denna. Inspektoratet skall föra register över godkända namnstämplar.

Har namnstämpel icke använts under de senaste fem åren, skall dess innehavare på nytt registrera den hos inspektoratet.

10 §.

Genom haltstämpel anges hur många delar fint guld, fint silver eller fin platina av massan som ingår i 1000 delar av legeringens massa.

I haltstämpel för guldarbete skall för angivande av finhalten finnas talet 585, 750 eller 969, för silverarbete 830 eller 925 och för platinaarbete 950. Talet anger den lägsta tillåtna finhalten i tusendelar. Andra tal får icke användas i haltstämplarna.

På ädelmetallarbeten som tillverkats i hemlandet skall haltstämpeln för guld slås eller gjutas på oval och haltstämpeln för silver på rektangulär botten samt haltstämpeln för platina på botten som har formen av en på sin spets vilande romb i liggande ställning.

11 §.

Ädelmetallarbete är fullhaltigt, om det innehåller minst lika många tusendelar fint guld eller silver eller fin platina av massan som den på arbetet slagna haltstämpeln utvisar. Är arbetes finhalt lägre än vad den på arbetet slagna haltstämpeln utvisar, dock icke mera än 5 tusendelar av massan i guld- eller platinaarbete eller 8 tusendelar av massan i silverarbete, är arbetet knapphaltigt. I annat fall är arbetet underhaltigt.

Tillverkning av underhaltiga ädelmetallarbeten i försäljningssyfte är förbjuden.

12 §.

Årsstämpel fastställes för ettvart kalenderår av inspektoratet, och den skall innehålla en latinsk stor bokstav jämte bifogat ordningsnummer.

13 §.

Ortstämpel fastställes av inspektoratet.

14 §.

Kontrollstämpel skall innehålla en krona på vågigt streckad botten. Stämpelbottnen skall vara hjärtformig för inhemska och oval för importerade arbeten samt rektangulär för de enligt konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten kontrollerade och kontrollstämpling underkastade exportarbeten, vilka till sin halt icke uppfyller finhaltsfordringarna enligt 4 § av denna förordning.

15 §.

På ädelmetall- eller annat metallarbete får icke förekomma andra stämplar, vilka är förvillande lika kontrollstämplarna på inhemska ädelmetallarbeten, den gemensamma kontrollstämpel som förutsättes i konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten eller de i enlighet med artikel 5 stycke 2 i konventionen meddelade auktoriserade kontrollorganens stämplar. På importerade arbeten, som tillverkats utomlands, får dock förekomma stämplar, angående vilka stadgats att de skall användas i tillverkningslandet.

I hemlandet kontrollstämplat eller i enlighet med den i 1 mom. nämnda konventionen kontrollstämplat ädelmetallarbetes metalldelar får efter kontrollstämplingen icke ändras på annat sätt än genom ytbehandling eller slutlig bearbetning, varigenom överloppsmaterialet avlägsnas.

Från kontrollstämplade ädelmetallarbeten får i samband med kontrollstämplingen inslagna stämplar icke flyttas till andra metall- eller ädelmetallarbeten. Kontrollstämpel eller andra stämplar får ej avlägsnas från arbete, om detta icke sker i samband med reparation eller nedskrotning.

4 kap.

Kontrollstämpling.

16 §.

Kontrollstämpling verkställes i Helsingfors och Åbo under tillsyn av inspektoratets kontrollbyrå för ädelmetallarbeten och annorstädes i landet under tillsyn av en av inspektoratet till kontrollstämplare förordnad person.

17 §.

Har ädelmetallarbete försetts med ovan i 8 § nämnda stämplar och har prov tagits av arbetet eller gruppen av arbeten för bestämmande av finhalten eller har arbetets finhalt kontrollerats och vid kontrollen eljest konstaterats, att arbetet uppfyller de krav som stadgas i denna förordning och bestämts med stöd av denna, får den som är berättigad att låta kontrollstämpla ädelmetall arbeten eller av honom bemyndigad person under tillsyn av inspektoratet eller kontrollstämplare slå i 14 § stadgad kontrollstämpel på arbetet.

Ädelmetallarbeten kan vidare förses med en gemensam kontrollstämpel, varom bestämts i konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten, för så vitt arbetena uppfyller de villkor som nämnts i konventionen.

5 kap.

Införsel och utförsel.

18 §.

Följande ädelmetallarbeten får införas till landet utan kontrollstämpling:

1) metallmynt, utländska ordens- och andra utmärkelsetecken, föremål från vilkas tillverkning bevisligen har förflutit minst 100 år, i utlandet vunna tävlingspris och utställningsmedaljer, med ingraverade monogram försedda gåvor samt ädelmetallarbeten som är avsedda för importörens eller hans familjs eget bruk eller som skall räknas till flyttgods; ävensom

2) prov på ädelmetallarbeten, vilka utländsk yrkesutövare eller utländsk firmas representant medför eller importerar och vilka är avsedda att åter utföras ur landet.

Är arbetet i 1 mom. 1 punkten nämnd gåva eller är det avsett för importörens eller hans familjs bruk, skall importören eller gåvans mottagare på anfordran däröver till importtullkammaren avgiva skriftlig försäkran.

Importör skall i det i 1 mom. 2 punkten nämnda fallet, utöver vad i tullagstiftningen är stadgat om import av sådana varor, lämna tullkammaren en förteckning, varav förutom importörens namn och adress ytterligare framgår ädelmetallarbetenas slag, mängder, massor och värden. Har arbetena icke utförts ur landet inom den tid som har stadgats för tullfrihet, skall tullkammaren sända inspektoratet nämnda förteckning, vari har införts de arbeten som icke blivit utförda ur landet.

19 §.

I utlandet tillverkade ädelmetallarbeten skall, förutom arbeten som nämnes i 3 § samt i de fall som nämnes i 18 §, efter tullklareringen tillställas inspektoratet på sätt tullmyndigheten föreskriver. Är arbetena färdiga och uppfyller i 4 och 5 §§ stadgade fordringar och har importören försett dem med någon i 10 § nämnd haltstämpel samt i 8 § nämnda övriga stämplar, slås på dem kontrollstämpel.

Om arbetena är knapp- eller underhaltiga eller eljest icke uppfyller i 1 mom. stadgade fordringar, skall de på importörens bekostnad återsändas till importtullkammaren för att därifrån åter utföras ur landet.

Importören skall bestrida transportkostnaderna samt de kostnader, som föranledes av varans in-, upp- och återinpackning.

20 §.

Ur landet utförda men återsända ädelmetallarbeten skall för indrivning av kontrollavgift efter tullklareringen på sätt tullmyndigheten föreskriver tillställas inspektoratets kontrollbyrå för ädelmetallarbeten eller kontrollstämplaren på den ort, där arbetet har kontrollstämplats.

6 kap.

Tillverkning och handel.

21 §.

Den som ämnar börja tillverka kontrollstämpling underkastade ädelmetallarbeten eller idka handel med sådana skall skriftligen till inspektoratet anmäla detta, innan näringsanmälan göres eller innan tillverkningen eller handeln inledes.

Av ovan i 1 mom. avsedd anmälan skall framgå:

1) affärsrörelsens fullständiga namn;

2) verkstadens eller affärslokalens adress;

3) utredning om att verkstaden eller affärslokalen är godkänd för sitt ändamål;

4) den person som ansvarar för att ädel- metallarbetena blir kontrollstämplade eller för affärsverksamheten; samt

5) förslag till affärsrörelsens namnstämpel. Sedan inspektoratet godkänt anmälan om tillverkning eller handel samt namnstämpeln, skall inspektoratet åt vederbörande utfärda bevis över godkännandet.

22 §.

Avslutas tillverkningen av eller handeln med kontrollstämpling underkastade ädelmetallarbeten eller sker utbyte av person som ansvarar för att ädelmetallarbetena blir kontrollstämplade eller sker eljest förändring i de förhållanden som nämnts i anmälan till inspektoratet, skall förändringen skriftligen meddelas inspektoratet inom två månader.

23 §.

Envar finsk medborgare, som vid inspektoratet har avlagt stämplingsexamen, innefattande förhör som avser legeringsräkning och kännedom om denna förordning, får låta kontrollstämpla ädelmetallarbeten samt idka handel med sådana.

För avläggande av stämplingsexamen skall företes:

1) intyg över att vederbörande råder över sig själv och sin egendom; och

2) intyg över fullgjord, minst fyra år omfattande lärotid enligt läroavtalslagen (422/ 67) i guld-, silver-, platina- eller ädelmetallsmedsyrket eller utredning över annan motsvarande, av inspektoratet godkänd lärokurs på området.

Den som icke har avlagt i 1 mom. avsedd stämplingsexamen, så ock bolag, andelslag eller annat samfund, får låta kontrollstämpla ädelmetallarbeten med sin egen namnstämpel på villkor att person, som har avlagt stämplingsexamen, skriftligen förbundit sig att ansvara för att ädelmetallarbetena blir kontrollstämplade.

24 §.

Envar finsk medborgare, som vid inspektoratet har avlagt förhör i kännedom om denna förordning, får idka handel med kontrollstämpling underkastade ädelmetallarbeten.

För avläggande av examen skall företes:

1) intyg över att vederbörande råder över sig själv och sin egendom; och

2) intyg över tillräcklig sakkunskap för idkande av denna näring.

Den som icke har avlagt i 1 mom. avsedd examen, så ock bolag, andelslag eller annat samfund, får idka handel med ädelmetallarbeten på villkor att ledaren av eller den ansvarige föreståndaren för affärsverksamheten har avlagt examen.

25 §.

Såsom person med ansvar för att ädelmetallarbetena blir kontrollstämplade får icke samtidigt verka en och samma person annorstädes än på sin verksamhetsort eller i dess omedelbara närhet och där endast i en och samma ägares affärsrörelse.

Är affärsrörelse ej berättigad att låta kontrollstämpla ädelmetallarbeten, får för rörelsen icke användas eller i handelsregistret införas namn som innehåller ordet guld-, silver-, platina- eller ädelmetallsmed eller sammansatt ord, vari något av nämnda ord ingår. Filial får använda dessa benämningar, om huvudrörelsen har sagda rättighet.

26 §.

Försäljning av ädelmetallarbeten i gårdfarihandel är förbjuden.

27 §.

Utan hinder av vad i 1 § är stadgat får dock säljas guld- och silverarbeten, vilka hört till konkurs- eller dödsbo eller förvärvats genom utsökningsförfarande, så ock guld- och silverarbeten, vilka säljes på auktion förrättad av tullverket, auktionskammare eller pantlånekontor.

7 kap.

Särskilda stadganden.

28 §.

Chefen för kontrollbyrån för ädelmetallarbeten vid inspektoratet eller av honom förordnad person har för tillsyn över iakttagandet av stadgandena i denna förordning och med stöd av denna utfärdade bestämmelser rätt att vinna tillträde till tillverknings-, lager- eller försäljningslokaler för ädelmetallarbeten och att vid behov för undersökning därifrån medtaga ädelmetallarbeten.

Undersökningen skall verkställas i brådskande ordning och om resultaten av denna skall ofördröjligen givas besked åt vederbörande.

29 §.

Envar som låter kontrollstämpla ädelmetallarbeten eller idkar tillverkning av eller handel med sådana utan iakttagande av vad i denna förordning är stadgat eller eljest bryter mot denna förordning eller med stöd därav utfärdade bestämmelser, skall för överträdelse av stadgandena om ädelmetallarbeten dömas till böter, för så vitt strängare straff för brottet icke är i lag stadgat.

Inspektoratet kan, om synnerligen vägande skäl yppar sig, indraga stämplingsrätten till dess att mot vederbörande väckt åtal har handlagts vid domstolen.

Domstol skall om ovan i 1 mom. avsett utslag göra anmälan till inspektoratet.

30 §.

Närmare bestämmelser om tillämpning och verkställighet av denna förordning utfärdas av handels- och industriministeriet.

Inspektoratet kan på ansökan i enskilda fall på synnerliga skäl efter ansökan medgiva undantag från stadgandena i denna förordning.

8 kap.

Ikraftträdandet.

31 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1977.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 21 december 1929 om kontrollstämpling av samt handel med guld- och silverarbeten (433/29) jämte däri senare gjorda ändringar.

32 §.

Platinaarbeten som saknar kontrollstämpel får saluhållas till den 1 januari 1979. Försäljning av andra ädelmetallarbeten, som har kontrollstämplats i landet innan denna förordning träder i kraft, är tillåten utan hinder av vad i denna förordning är stadgat om kontrollstämpling, om arbetena uppfyller fordringarna i de stadganden, som gällde då kontrollstämplingen skedde. Likaså är före förordningens ikraftträdande förvärvad rätt att verka som person med ansvar för kontrollstämpling och rätt att idka handel med ädelmetallarbeten samt förordnande att verka som kontrollstämplare alltjämt i kraft.

Inspektoratet har likväl rätt att för ovan i 1 mom. avsedd handel med och handelsrörelser för ädelmetallarbeten samt för dem som låter kontrollstämpla ädelmetallarbeten bestämma begränsningar, om det med hänsyn till allmän fördel anses erforderligt.

Helsingfors den 28 mars 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Arne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.