269/1977

Given i Helsingfors den 18 mars 1977.

Förordning angående ändring av förordningen om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall.

På föredragning av försvarsministern ändras 2 § förordningen den 22 november 1968 om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall (635/68), sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 februari 1973 (130/73), som följer:

2 §.

I krigstid inkallas tills vidare icke i tjänst:

1) riksdagsman, riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman, riksdagens generalsekreterare, biträdande generalsekreterare och äldre sekreterare vid centralkansliet;

2) kanslichefen för republikens presidents kansli och slottsfogden;

3) medlem av statsrådet, justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen, kanslichef vid statsrådets kansli och vid ministerium, kanslichefen vid justitiekanslersämbetet, understatssekreterare, avdelningschef, biträdande avdelningschef och byråchef vid statsrådets kansli och ministerium, regeringsråd, budgetråd, konsultativ tjänsteman, sektionschef vid ministeriet för utrikesärendena, polisöverinspektör och inspektör vid ministeriets för inrikesärendena polisavdelnings polisbyrå;

4) chef, överdirektör och avdelningschef vid centralt ämbetsverk;

5) chef för finländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsul i utlandet;

6) högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens president samt justitieråd och förvaltningråd, hovrättspresident, hovrättsråd, häradshövding, borgmästare och ordningsrätts ordförande;

7) presidenten och ledamot i arbetsdomstolen, vattenöverdomaren och ledamot i vattenöverdomstolen, skatteöverdomaren, skattedomare och assessor i omsättningsskatterätten, försäkringsöverdomare och äldre försäkringsdomare i försäkringsdomstolen, jordrättsdomare, vattenrättsdomare samt ordföranden och ledamot i fängelsedomstolen;

8) fångvårdsinrättnings direktör;

9) landshövding, avdelningschef vid länsstyrelse, länsråd, äldre länsassessor, länsläkare, rättsläkare, länsveterinär och länssocialinspektör;

10) direktören och byråchef vid befolkningsregistercentralen;

11) kommundirektör och biträdande kommundirektör;

12) medlem av Finlands Banks direktion, generaldirektören och direktör vid statskontoret och postbanken;

13) kyrkostyrelsens ordförande, ecklesiastikråd, ledamot av domkapitlet, ärkebiskop, biskop och församlings kyrkoherde inom evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet;

14) överdirektören och avdelningschef vid olycksfallsverket;

15) generaldirektören, direktör och avdelningschef vid folkpensionsanstalten; samt

16) överdirektören, direktör och avdelningschef vid strålsäkerhetsinstitutet.

Förutom i 1 mom. nämnda personer inkallas tills vidare icke i tjänst:

1) fångvårdsinrättnings ekonomiföreståndare, vaktchef och innehavare av vaktbefattning med grundlön;

2) polisinspektör, biträdande polisinspektör, länskommissarie samt räddningsinspektör och biträdande inspektör för brand- och räddningsväsendet samt i befolkningsskyddsuppgifter vid länsstyrelse;

3) polisman, som tjänstgör vid lokala polisen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet och polishundsinrättningen;

4) kommunal befolkningsskyddschef och instruktör;

5) brandchef samt ordinarie och halvordinarie kommunal brandkårs i huvudsyssla avlönat befäl, underbefäl och manskap;

6) ledande läkare, ekonomidirektör, ekonomichef och ekonom vid statens sjukhus, kommunalt allmänt sjukhus, centralsanatorium, centralsinnessjukhus, universitetscentralsjukhus och hälsovårdscentral;

7) föreståndare för anstalt för psykiskt efterblivna och skolhem;

8) väg- och vattenbyggnadsverket, statsjärnvägarna samt post- och telegrafverket underlydande distriktsförvaltnings distriktchef; samt

9) chef för arbetskraftsdistrikt.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1977.

Helsingfors den 18 mars 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
Seppo Westerlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.