225/1977

Given i Helsingfors den 25 februari 1977.

Förordning om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 7 § 4 mom. samt 36 och 37 §§ lagen den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76).

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Vid tillämpning av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76), som i denna förordning benämnes tobakslagen, samt med stöd därav givna stadganden och bestämmelser avses:

a) med cigarrett annan tobaksprodukt än cigarrer, pip-, cigarrett- och tuggtobak samt snus;

b) med cigarr tobaksprodukt, vars täckblad eller omblad och täckblad består av tobaksblad eller motsvarande konstgjord hinna, varav tobakens andel är minst 75 procent;

c) med pip- och cigarrettobak lös eller hoppressad tobaksprodukt, som genom skärning eller på annat sätt finfördelats och som är lämpad att rökas i pipa eller för tillverkning av egenhändigt gjord cigarrett;

d) med tuggtobak för tuggning avsedd tobaksprodukt;

e) med snus en finmald tobaksprodukt avsedd för uppdragning i näsan eller att eljest användas som njutningsmedel;

f) med reklam till konsumenterna riktad annonsering eller annan information, som de i tillverkningen, importen eller försäljningen av tobak, tobaksprodukt, tobaksimitation eller rökdon deltagande själva utövar, bekostar eller understöder i syfte att framkalla eller främja åtgången av tobak, tobaksprodukt, tobaksimitation eller rökdon i affärsverksamhet;

g) med annan till konsumenterna riktad försäljningsfrämjande verksamhet annan än i f-punkten avsedd, till konsumenterna riktad verksamhet, som är avsedd att eller som enligt allmän erfarenhet kan framkalla eller främja åtgången av tobak, tobaksprodukt, tobaksimitation eller rökdon i affärsverksamhet;

h) med allmänt kommunikationsmedel kommunikationsmedel, som rör sig till lands, till sjöss eller i luften, då det användes för yrkesmässig persontransport mot ersättning;

i) med offentlig tillställning sammankomst av personer till tillställningar, på vilka stadgandena i lagen om allmänna sammankomster (6/07), lagen om offentliga nöjestillställningar (492/68), förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat (400/37) eller förordningen om biograf föreställningar (473/64) äger tillämpning; samt

j) med ämbetsverk, myndighet och med dessa jämförbar annan offentlig inrättning statens, folkpensionsanstaltens, Finlands Banks, kommuns och kommunalförbunds verksamhetsenhet.

2 kap.

Sammansättning.

2 §.

I tobaksprodukter och vid tillverkning av dessa får användas:

1) tobak;

2) från andra växter härrörande tobakssurrogat, som icke är farligt eller menligt för hälsan;

3) socker, honung och kakao;

4) såsom täckblad tobaksblad, finmald tobak och papper eller annan konstgjord hinna av växtfiber; samt

5) kryddor och luktämnen, andra tillsatsämnen samt lim och färger, som icke är farliga eller menliga för hälsan.

3 §.

Rökdonen skall i fråga om tillverkningssätt, sammansättning och kvalitet vara sådana, att användningen av dessa för tobaksrökning eller förberedelse därför icke är farlig eller menlig för hälsan.

4 §.

Angående tobaksprodukternas och rökdonens sammansättning skall vidare iakttagas, vad statsrådet med stöd av 5 § tobakslagen bestämmer.

3 kap.

Försäljning.

5 §.

Till ansökan om granskningsintyg skall fogas:

1) av statens tekniska forskningscentrals livsmedelslaboratorium, på blankett, fastställd av medicinalstyrelsen, uppgjord undersökningsrapport, varav skall framgå i 7 § 2 mom. 1 punkten tobakslagen avsedda samt eljest stadgade och bestämda uppgifter beträffande tobaksprodukts ursprung, sort, tillverkningssätt och kvalitet;

2) med statens tekniska forskningscentrals livsmedelslaboratorium ingånget avtal om anordnandet av kvalitetskontroll;

3) bild- och textutkast till mmutförsäljningsförpackningar; samt

4) på begäran även andra utredningar, som erfordras för klarläggande av de i 7 § 2 mom. tobakslagen avsedda förutsättningarna.

På ansökan om granskningsintyg för cigarrettpapper och löst cigarretthölje tillämpas på motsvarande sätt vad ovan i 1 mom. är stadgat om tobaksprodukt, likväl så, att undersökning rörande rökdon kan verkställas även vid annan av medicinalstyrelsen godkänd forskningsanstalt.

Ansökan om granskningsintyg skall behandlas inom tre månader räknat från det att ansökan inlämnats, såframt icke annat följer av särskild orsak.

6 §.

Varningstexten skall intagas utom på tobaksprodukternas minutförsäljningsförpackningar även på cigarrettpappers och annat löst cigarretthöljes minutförsäljningsförpackningar.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer det allmänna formuläret för varningstexten. Varningstextens innehåll och form bestämmes eljest av medicinalstyrelsen.

Medicinalstyrelsen kan bestämma, att varningstexten skall ändras högst en gång om året. Ändringen skall meddelas de tillverkare och importörer av tobaksprodukt, till vilka granskningsintyg givits, samt tillverkare och importörer av ovan i 1 mom. nämnda rökdon minst tio månader före den tidpunkt då ändringen träder i kraft, vilken skall anges så, att ändringen gäller varupartier, som efter en bestämd tidpunkt överlåtes av tillverkarna eller importörerna till konsumtion.

7 §.

Varningstexten skall anbringas på minutförsäljningsförpackningens största utsida, likväl icke på den undre sidan, och den skall jämte ram täcka minst en tredjedel av sagda yta. Ett 40 x 60 mm stort område av varningstexten för tobaksprodukts vidkommande och ett 20 x 50 mm stort område av varningstexten för cigarrettpappers och annat löst cigarretthöljes minutförsäljningsförpacknings vidkommande anses likväl vara tillräckligt stort.

Det inramade området av varningstexten skall vara vitt, eller om det icke finns vit färg på förpackningen, eljest ljust. Texten och ramen skall vara svarta eller eljest mörka, så att de tydligt framträder mot bakgrundsfärgen.

Varningstexten skall tryckas antingen direkt på minutförsäljningsförpackningen eller fästas på denna såsom separat etikett så, att den icke utan svårighet kan lösgöras från förpackningen.

8 §.

Anteckning rörande granskning av saluföringsduglighet skall innehåll utredning:

1) om tidpunkten för beviljande av granskningsintyg;

2) om nikotinmängden i tobaksprodukt, uttryck i milligram per gram av tobaksprodukten;

3) om halterna av minst tre av de mest centrala, för hälsan farliga och menliga ämnen, som ingår ytterligare i en självbrinnande fabrikstillverkad cigarrett eller uppstår vid rökning därav, såsom tjära, nikotin och kolmonoxid, angivna i milligram per cigarrett; samt

4) om medelvärdena av ovan i 3 punkten avsedda ämnens halter, angivna på basen av de självbrinnande fabrikstillverkade cigarretter som finns på marknaden vid den tidpunkt som bestämmes av medicinalstyrelsen.

Medicinalstyrelsen skall meddela tillverkare och importörer av tobaksprodukt ändringarna i ovan i 1 mom. 4 punkten avsedda medelvärden minst tio månader före den tidpunkt då ändringen träder i kraft, vilken skall anges så, att ändringen gäller varupartier, som efter en bestämd tidpunkt överlåtes av tillverkaren eller importören. Tidpunkten för ikraftträdandet skall förläggas till samma tidpunkt som eventuell, i 6 § 3 mom. avsedd ändring av varningstexten.

Om på tobaksprodukt tillämpas i 6 § tobakslagen avsedd klassificering, skall anteckningen om granskning av saluröringsduglighet kompletteras antingen med texten 'Klassificering: SKADLIG' eller med texten 'Klassificering: MYCKET SKADLIG'.

9 §.

Allmänna bestämmelser angående placeringen av och formen för anteckning om granskning av saluföringsduglighet utfärdas av medicinalstyrelsen.

Anteckningen skall anbringas på annan utsida av minutförsäljningsförpackning än den undre sidan, och den skall i fråga om storleken vara sådan, att texten lätt kan läsas. Angående anteckningen gäller dessutom vad i 7 § 2 och 3 mom. är stadgat om varningstext.

10 §.

Tobaksprodukter får saluhållas och säljas endast i minutförsäljningsförpackningar, som innehåller vederbörliga anteckningar, eller cigarrer och snus vid separat försäljning försedda med sakenlig anteckning. Detsamma gäller i 6 § 1 mom. avsedda rökdon, såvida icke den egentliga varningstexten har anbringats direkt på rökdonet.

11 §.

På minutförsäljningsställe för tobaksprodukter och rökdon skall meddelande om att tobaksprodukter och rökdon icke säljes eller överlåtes till personer under sexton år hållas synlig för kunderna.

12 §.

Automatisk försäljningsapparat för tobaksprodukter skall förses med anslag, där personer under sexton år förbjudes att använda försäljningsapparaten.

För övervakningen av användningen av automatisk försäljningsapparat i förplägnadsrörelse, som beviljats utskänkningsrättigheter, ansvarar utskänkningsställets ansvarige föreståndare eller hans ställföreträdare, såframt icke till hälsovårdsnämnden anmälts annan ansvarig person, som samtyckt till uppgiften.

Förutsättning för utsättande av automatisk försäljningsapparat på annat ställe än i ovan i 2 mom. avsedd förplägnadsrörelse är, att användningen av försäljningsapparaten står under fortsatt uppsikt. Försäljningsställets ägare eller annan innehavare ansvarar för övervakningen av användningen, såframt icke till hälsovårdsnämnden anmälts annan ansvarig person, som samtyckt till uppgiften.

4 kap.

Rökningsförbud och -restriktioner.

13 §.

I 12 § 2 mom. och 13 § 4 mom. tobakslagen avsedda utrymmen för rökning skall ordnas så, att tobaksröken i mån av möjlighet hindras från att tränga in i de inre utrymmen, där tobaksrökning är förbjuden.

14 §.

Anslag och andra tillkännagivanden, som anger rökningsförbud och -restriktioner samt rökningsutrymmen, skall till innehållet vara entydiga samt i fråga om storlek och placering sådana, att de lätt kan observeras av dem som kommer in eller vistas i utrymmena.

5 kap.

Forskning, uppföljning och upplysning.

15 §.

Medicinalstyrelsen skall, då den drar försorg om anordnandet av upplysningsverksamhet och produktion av program för hälsofostran och annat material i syfte att minska tobaksrökningen, speciellt använda sig av yrkesutbildnings-, skol- och socialstyrelsens, kommunernas centralorganisationers samt vederbörande medborgarorganisationers sakkunskap och tjänster.

16 §.

Medicinalstyrelsen skall uppgöra förslag till i 27 § 2 mom. tobakslagen avsedd dispositionsplan för varje kalenderår. Vid uppgörandet av förslaget skall i 15 § avsedda myndigheter och organisationer anlitas.

Förslaget till dispositionsplan skall tillställas social- och hälsovårdsministeriet för fastställelse vid tidpunkt som bestämmes av ministeriet.

17 §.

Förslaget till dispositionsplan skall innehålla:

1) utredning om förändringar i tobaksrökningens omfattning och struktur och bedömning av olika åtgärders verkningar på dessa;

2) utredning om, hur de verksamheter som finansieras med stöd av tobakslagen anknyter till den allmänna hälsovårds- och sociala servicen, till den hälsofostran och upplysningsverksamhet som anordnas av undervisnings- och nykterhetsväsendet, samt till finansieringen av dessa;

3) programförslag rörande förebyggande arbete mot tobaksrökning samt anordnandet av i tobakslagen avsedd forsknings-, uppföljnings- och upplysningsverksamhet;

4) utredningar om målen och tidtabellerna för programmens förverkligande samt om dem som genomför programmen;

5) detaljerade utredningar om de kostnader som genomförandet av programmen föranleder under vederbörande år;

6) utredningar om eller beräkningar av de kostnader som genomförandet av programmen föranleder under de år som följer efter vederbörande år; samt

7) övriga av social- och hälsovårdsministeriet bestämda utredningar.

18 §.

Till den del förverkligandet av förslaget till dispositionsplan förutsätter, att tjänster köpes av enskild person, privaträttsligt samfund eller stiftelse eller av affärs- eller annan inrättning, som upprätthålles av dessa, skall utredningarna rörande kostnaderna vara grundade på inbegärda anbud med iakttagande i tillämpliga delar av vad i förordningen om statens varuanskaffningar (714/65) är stadgat och med stöd av denna bestämt.

Bindande avtal eller beställning rörande köp av ovan i 1 mom. avsedd tjänst får icke göras förrän dispositionsplanen blivit fastställd.

19 §.

Ledningen och koordineringen av upplysningsverksamheten för inskränkning av tobaksrökningen i kommun eller kommunalförbund handhas av hälsovårdsnämnden.

Hälsovårdsnämnden skall i ärenden som rör inskränkning av tobaksrökningen vid sidan av nykterhetsnämnden verka i samarbete speciellt med ungdoms-, skol- och socialnämnderna samt andra lokala myndigheter, samfund och medborgarorganisationer.

6 kap.

Överföring av åligganden.

20 §.

Av de ärenden, i vilka enligt tobakslagen beslut skall fattas av social- och hälsovårdsministeriet, överföres i 7 § 2 mom., 17 § 3 mom. 2 punkten, 18―21 §§ samt 28 § 2 och 3 mom. tobakslagen avsedda ärenden på medicinalstyrelsen för handläggning och avgörande.

7 kap.

Särskilda stadganden.

21 §.

I denna förordning avsedd myndighet äger icke rätt att utan vederbörandes tillstånd bringa till offentligheten tillverkningsteknisk detalj, som hänför sig till tillverkningen av tobaksprodukt eller rökdon och som skall anses såsom affärshemlighet.

22 §.

Angående avgifter, som avses i 26 § tobakslagen, samt avgifter, som uppbäres för undersökningar och kvalitetskontroll, utförda av statens tekniska forskningscentrals livsmedelslaboratorium, stadgas särskilt.

23 §.

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet samt av medicinalstyrelsen i fråga om åligganden som ankommer på denna.

24 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1977, såframt icke annat föranleds av ikraftträdelsestadgandet i tobakslagen.

Ansökan om granskningsintyg för tobaksprodukt eller rökdon som finns i minutförsäljningen den 1 mars 1977 skall tillställas medicinalstyrelsen före den 1 augusti 1977, om tillverkaren eller importören har för avsikt att överlåta produkten till konsumtion efter den 1 mars 1978.

Helsingfors den 25 februari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.