159/1977

Given i Helsingfors den 11 februari 1977.

Förordning om ändring av 4 § sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 4 § 4 mom. sjukförsäkringsförordningen den 1 november 1963, sådan den lyder i förordning av den 24 mars 1972 (233/72), som följer:

4 §.

Grunderna för i 11 a § sjukförsäkringslagen avsedda taxor för sjukvård och sjuktransport skall bestämmas och taxorna fastställas gruppvis genom att såsom grund använda indelningen enligt förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72). Innan grunderna bestämmas och taxorna fastställas skall medicinalstyrelsen och kommunernas centralorganisationer beredas tillfälle att avgiva sitt utlåtande. Innan grunderna bestämmas skall dessutom folkpensionsanstalten höras.

Helsingfors den 11 februari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Orvokki Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.