148/1977

Given i Helsingfors den 4 februari 1977.

Förordning om planläggnings- och byggnadsrådet.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas:

1 §.

I anslutning till ministeriet för inrikesärendena finns såsom rådgivande organ i fråga om planläggnings- och byggnadsväsendet och därtill anknutna ärenden ett planläggnings- och byggnadsråd.

2 §.

Rådet består av en ordförande och en viceordförande samt minst 11 och högst 15 andra medlemmar, vilka envar har en personlig suppleant. De kallas av statsrådet för en riksdagsvalperiod i sänder med beaktande av riksdagens styrkeförhållanden.

3 §.

Rådet har till uppgift:

1) att följa med fysisk planering och byggnadsverksamhet samt skötseln av ärenden rörande dessa, även på andra än ministeriets för inrikesärendena förvaltningsområden;

2) att handlägga lagstiftnings-, förvaltnings- och andra ärenden rörande fysisk planering och byggandet, vilka socialpolitiskt, ekonomiskt eller i andra avseenden är viktiga eller vittbärande, samt att taga initiativ och avgiva utlåtanden i dessa ärenden;

3) att avgiva utlåtanden om ärenden som rör bostadsförhållandena och deras utvecklande och ansluter sig till planläggnings- och byggnadsväsendet; samt

4) att handha övriga till rådets verksamhetsområde hörande uppgifter som ministeriet för inrikesärendena på eget initiativ eller på framställning av en annan behörig myndighet eller rådet bestämmer.

4 §.

Ministeriet för inrikesärendena ger rådet på dess framställning en arbetsordning.

5 §.

För beredning av ärendena kan rådet tillsätta erforderliga sektioner.

Sektion kan inom de i arbetsordningen bestämda gränserna ombetros även framställande av förslag och avgivande av utlåtanden samt handhavande av andra på rådet ankommande uppgifter i dess ställe.

6 §.

Ministeriet för inrikesärendena kan, sedan ärendet behandlats i statsrådets finansutskott, giva rådet tillstånd att till medlemmar, dock ej till ordförande, i sektion av rådet kalla utomstående. Dessa medlemmar av sektioner har samma ställning vid sektionernas möten som rådets medlemmar.

Angående arvoden och ersättningar för resekostnader samt dagtraktamenten åt medlem av sektion gäller vad om arvoden och ersättningar åt medlem av statskommitté är föreskrivet.

7 §.

Planläggnings- och byggnadsrådet och dess sektion är beslutföra när ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av medlemmarna, i sektion medlemmarna av sektion medräknade, är närvarande.

8 §.

Rådet kan ha en generalsekreterare såsom tillfällig funktionär. Generalsekreteraren antages av statsrådet. Därtill är sekreterare i rådet till detta uppdrag förordnade tjänstemän vid ministeriet för inrikesärendena samt av rådet antagna sekreterare.

9 §.

I övrigt gäller om rådet vad om statens kommittéer är föreskrivet.

10 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av ministeriet för inrikesärendena.

11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1977. Genom densamma upphäves 1 a § 1 mom. byggnadsförordningen den 26 juni 1959, sådant det lyder i förordning av den 28 juli 1972 (596/72).

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas redan innan förordningen träder i kraft.

Rådet tillsättes för första gången till den återstående tiden av den innevarande riksdagsvalperioden.

Helsingfors den 4 februari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. minister för inrikesärendena
Ragnar Granvik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.