73/1977

Given i Helsingfors den 21 januari 1977.

Lag om kommunindelning.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.
Ändring i kommunindelning.

Angående "kande eller minskande av kommuns område, uppl"sande av kommun, bildande av ny kommun samt ändring av kommuns namn stadgas i denna lag.

(tm)kande eller minskande av kommuns område, uppl"sande av kommun samt bildande av ny kommun benämnes i denna lag ändring i kommunindelning.

Stadgandena angående ändring i kommunindelning iakttages i tillämpliga delar även vid bestämmandet av den rätta sträckningen av gräns f"r kommuns område, ifall oklarhet om gränsen råder.

2 kap.

F"rutsättningar f"r ändring i kommunindelning.

2 §.
Allmänna f"rutsättningar.

Kommunindelning kan ändras f"rsåvitt detta är motiverat f"r underlättande av ordnandet av den service, som kommunalf"rvaltningen erbjuder, eller f"r f"rstärkande av kommunalf"rvaltningens befolkningsunderlag och ekonomiska resurser eller f"rsåvitt detta av annan sådan orsak b"r anses vara påkallat.

Vid "vervägandet av behovet och m"jligheterna att ändra kommunindelning skall uppmärksamhet fästas vid vederb"rande kommuners fullmäktiges ståndpunkt och åsikterna hos invånarna inom det område, som ändringen i kommunindelning skulle ber"ra eller direkt påverka, ävensom vid geografiska f"rhållanden, vid synpunkter som med tanke på näringsliv och trafikf"rbindelser inverkar på saken samt vid strävandena att utveckla områdesindelningen på ett f"r f"rvaltningen och andra samhälleliga verksamheter även eljest ändamålsenligt sätt.

Angående beaktande av befolkningens språk-f"rhållanden är stadgat i 50 § 3 mom. regeringsformen.

3 §.
Särskilda f"rutsättningar.

Motsätter sig fullmäktige i kommun, som skulle komma att ber"ras av ändring i kommunindelningen, sådan ändring, får den bestämmas att genomf"ras endast om ändringen b"r anses påkallad av vägande allmänt intresse.

3 kap.

Beredning av ändring i kommunindelning.

4 §.
Anhängigg"randet.

Framställning om ändring i kommunindelning kan g"ras av kommunmedlem, kommunfullmäktige eller länsstyrelsen. Framställningen skall tillställas ministeriet f"r inrikesärendena. Ärendet kan anhängigg"ras även på initiativ av ministeriet f"r inrikesärendena.

I kommun, där kommundelsf"rvaltning finns, kan även kommundelsfullmäktige g"ra framställning om ändring i kommunmdelningen beträffande kommundelen.

Avser framställning eller initiativ "verf"rande av del eller delar av kommuns område till annan eller andra kommuner, skall dessa områden med erforderlig noggrannhet anges i framställningen eller initiativet. Behovet av ändring i kommunindelning skall i framställningen eller initiativet motiveras. Till framställningen eller initiativet skall såvitt m"jligt fogas f"r bed"mning av ärendet erforderlig utredning.

5 §.
Beredningen.

Beredning av ärende, som gäller ändring i kommunindelning, ombes"rjes av länsstyrelsen i enlighet med bestämmelser, som utfärdas av ministeriet f"r inrikesärendena.

6 §.
Anmärkningar och utlåtanden.

Länsstyrelsen skall med anledning av framställning eller initiativ bereda vederb"rande kommuners invånare och andra, vilka anser att ärendet ber"r dem, tillfälle att mom 30 dagar framställa sina anmärkningar. Den kung"relse, som r"r detta, skall offentligg"ras på det sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentligg"res. Vad här är sagt tillämpas dock icke då det är uppenbart, att framställningen b"r f"rkastas. Anmärkningarna skall tillställas kommunstyrelsen.

Då framställningen om ändring i kommunindelning har gjorts av kommunfullmäktige, skall kommunstyrelsen avgiva utlåtande med anledning av anmärkningarna och tillställa utlåtandet länsstyrelsen. Då framställningen icke har gjorts av kommunfullmäktige, skall kommunstyrelsen f"r kommunfullmäktige uppg"ra redog"relse "ver anmärkningarna, och fullmäktige skall beredas tillfälle att avgiva utlåtande i ärendet, sedan fristen f"r framställande av de i 1 mom. avsedda anmärkningarna utgått och redog"relsen "ver anmärkningarna bringats till fullmäktiges kännedom.

Finnes kommundelsf"rvaltning inom område, som ber"res av ändringen i kommunindelning, skall även kommundelsfullmäktige beredas tillfälle att avgiva utlåtande i saken på sätt i 2 mom. är stadgat om kommunfullmäktige.

Anmärkningarna samt kommunstyrelsens, kommundelsfullmäktiges och kommunfullmäktiges utlåtanden skall tillställas länsstyrelsen inom därf"r utsatt tid.

7 §.
Sammanträde med områdets invånare.

Kommunstyrelsen kan anordna ett eller flera allmänna sammanträden, vid vilka diskussion kan f"ras med anledning av framställningen eller initiativet och ställning till frågan tagas.

Kung"relsen angående anordande av sammanträdet skall offentligg"ras minst en vecka f"re sammanträdet på det sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentligg"res. Sammanträdet "ppnas av kommunstyrelsens ordf"rande eller av annan av kommunstyrelsen utsedd person. Den som "ppnar sammanträdet leder ordet vid detsamma till dess ordf"rande f"r sammanträdet blivit vald. "ver sammanträdet uppsättes protokoll som justeras på sätt sammanträdet besluter. Protokollet skall på åtgärd av kommunstyrelsen bringas till fullmäktiges kännedom och även tillställas länsstyrelsen.

Finnes kommundelsf"rvaltning inom området, skall kommunstyrelsen anordna sammanträde, om kommundelsfullmäktige det yrkar.

Länsstyrelsen kan, då den anser det vara påkallat, utfärda f"rordnande om anordnande av sammanträde. Såvida det är av n"den f"r anordnande av sammanträde, skall länsstyrelsen medgiva f"rlängning av de i 6 § nämnda fatalietiderna.

8 §.
Annan utredning.

Länsstyrelse skall även inf"rskaffa lantmä-terikontorets utlåtande och annan utredning, som ytterligare kan erfordras, angående framställning eller initiativ, f"rsåvitt det ej anses uppenbart att framställningen icke kan godkännas.

Till lantmäterikontorets utlåtande skall vid behov fogas f"rslag till ny sträckning f"r kommunens gränser och på basen därav uppgjord f"rteckning "ver de fastigheter och andra jordregisterenheter eller delar av sådana, vilkas "verf"rande från en kornmun till en annan åsyftas.

9 §.
Utredningsman eller -män.

Är det på grund av omfattningen av ärende angående ändring i kommunindelning eller dess svårighetsgrad påkallat, kan ministeriet f"r inrikesärendena bestämma att särskild utredning av ärendet skall verkställas.

F"r utredningen tillsätter ministeriet en utredningsman eller utredningsmän eller ock en utredningsnämnd, till vilken vederb"rande kommuners kommunstyrelser envar utser en medlem och dessa tillsammans väljer en utomstående ordf"rande. Vad nedan stadgas om utredningsman gäller på motsvarande sätt utredningsmän och utredningsnämnd.

10 §.
Verkställande av utredning.

Ministeriet f"r inrikesärendena utfärdar erforderliga bestämmelser om verkställande av utredning. Utredningsman äger rätt att av myndigheter erhålla uppgifter och annan erforderlig hjälp f"r utf"rande av sin uppgift.

Såframt utredningen utvisar, att kommunindelningen borde ändras på basen av framställningen eller initiativet, skall utredningsmannen uppg"ra f"rslag till ändring i kommunindelningen och till de bestämmelser, som skall utfärdas med anledning därav. Om f"rslaget gäller i tillämpliga delar vad i 6―8 §§ är stadgat.

11 §.
Kostnaderna f"r utredning.

Kostnaderna f"r verkställande av utredning erlägges av statens medel. Grunderna f"r utredningsmans arvode bestämmes av ministeriet f"r inrikesärendena.

12 §.
Särskilda f"rslag.

Skall i samband med ändring i kommunindelning bestämmelser utfärdas om reglering av tjänsteinnehavares och arbetstagares ställning eller om ekonomisk uppg"relse mellan kommunerna, skall vid beredningen av ändring i kommunindelning f"rslag till dessa bestämmelser uppg"ras. F"rslagen uppg"res, såframt de icke uppgjorts på åtgärd av kommunstyrelsen eller kommunstyrelserna, av länsstyrelsen eller, om utredningsman tillsatts, på åtgärd av denne.

Kommunernas fullmäktige skall beredas tillfälle att inom utsatt tid avgiva utlåtande med anledning av ovan i 1 mom. avsedda f"rslag.

13 §.
Länsstyrelsens utlåtande.

Sedan ärende r"rande ändring i kommunindelning beretts, skall länsstyrelsen avgiva utlåtande i saken och tillställa handlingarna ministeriet f"r inrikesärendena.

4 kap.

Fattande av beslut om ändring i kommunindelning.

14 §.
Statsrådets och ministeriets f"r inrikesärendena beh"righet.

Beslut om ändring i kommunindelning fattas av statsrådet.

Ministeriet f"r inrikesärendena kan dock besluta om ringa ändring i kommunindelning, om fullmäktige i de kommuner, som ändringen gäller, icke har motsatt sig ändringen, samt f"rkasta framställning om sådan ändring, som fullmäktige icke har f"rordat.

15 §.
Tidpunkten f"r beslutets fattande och ikraftträdande samt dess kung"rande.

Ändring i kommunindelning skall bestämmas att träda i kraft vid ingången av ett kalenderår.

Beslut om ändring i kommunindelning skall fattas f"re april månads utgång under det f"regående året. Är ändringen ringa får dock beslut därom fattas ännu i juni månad under det f"regående året, såvitt detta ej anses f"ranleda nämnvärd olägenhet. Beslutet får fattas i juni månad jämväl om kommunernas fullmäktige meddelat, att de godkänner detta.

Beslut om ändring i kommunindelning skall offentligg"ras i f"rfattningssamlingen.

5 kap.

Reglering av tjänsteinnehavares och arbetstagares ställning.

16 §.
F"rflyttning till utvidgad eller ny kommuns tjänst.

Då kommunindelning ändras så, att en eller flera kommuner sammanslås med en annan kommun eller att av två eller flera kommuner genom sammanslagning bildas en ny kommun, f"rflyttas den uppl"sta kommunens i huvudtjänst anställda ordinarie tjänsteinnehavare till motsvarande tjänstef"rhållanden samt arbetstagare i arbetsavtalsf"rhållande av bestående natur till motsvarande tjänste- eller arbetsavtalsf"rhållanden i tjänst, uppgift eller arbete som lämpar sig f"r vederb"rande i den kommun som utvidgas eller den nya kommunen, såvitt fullmäktige i denna kommun icke av vägande skäl annorlunda besluter.

Då kommuns område delas f"r att anslutas till två eller flera kommuner, tillämpas stadgandet i 1 mom. beträffande tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i den uppl"sta kommunen sålunda, att de f"rflyttas till tjänstg"ring i någon av vederb"rande kommuner i enlighet med vad som avtalas mellan kommunerna. Såvitt avtal icke fås till stånd, skall statsrådet då det besluter om ändring i kommunindelning eller, såframt ärendet kommer att avg"ras f"rst därefter, länsstyrelsen på framställning av vederb"rande kommun eller tjänsteinnehavare eller arbetstagare besluta om f"rflyttningen. Tjänsteinnehavare eller arbetstagare får härvid dock icke f"rflyttas till tjänstg"ring i kommun, vars fullmäktige av vägande skäl motsatt sig detta.

Då kommuns område på grund av ändring i kommunindelningen minskas så, att i 1 mom. avsedd tjänsteinnehavare eller arbetstagare ej beh"ves i kommunen, och om hans f"rflyttning till tjänstg"ring i kommun som utvidgas eller till ny kommun icke kan avtalas, bestämmer statsrådet eller länsstyrelsen på sätt i 2 mom. är stadgat om f"rflyttningen.

17 §.
L"ne- och "vriga f"rmåner.

Den som med st"d av 16 § f"rflyttats till annan kommuns tjänst, är berättigad att erhålla de f"rmåner som h"r till tjänste- eller arbetsavtalsf"rhållandet i sådan form, att de ej är of"rmånligare än motsvarande f"rmåner, som tillkommit honom i hans tidigare anställningsf"rhållande.

18 §.
Kommundirekt"r och biträdande kommundirekt"r.

Kommundirekt"rs- och biträdande kommundirekt"rstjänst i kommun, som sammanslås med annan kommun, upph"r då ändringen i kommunindelning träder i kraft. Innehavaren av tjänsten f"rflyttas till sådan f"r honom lämplig tjänst i den kommun som utvidgas, i vilken f"rmånerna är sådana som i 17 § är sagt.

Finnes i två eller flera kommuner, av vilka genom sammanslagning bildas en ny kommun, i 1 mom. avsedda tjänsteinnehavare, skall fullmäktige i den nya kommunen besluta, vilka av tjänsterna som skall upph"ra då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. På innehavare av tjänst som skall upph"ra tillämpas vad i 1 mom. är stadgat.

19 §.
Pensionsskydd.

Tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som med st"d av 16 eller 18 § f"rflyttats till tjänst i kommun som utvidgas eller i ny kommun, har under den tid han är i denna kommuns tjänst, såvida annat ej är stadgat om hans pensionsskydd, rätt till pensionsskydd från kommunala pensionsanstalten enligt de grunder, som f"re f"rflyttningen gällde tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas pensionsskydd i den kommun, vilken minskas eller uppl"ses, och som då var tillämpliga på honom, om han inom ett år efter f"rflyttningen skriftligen meddelar den utvidgade eller nya kommunens kommunstyrelse att han det "nskar.

Vad i 1 mom. är sagt om kommunala pensionsanstalten tillämpas dock icke på tjänsteinnehavare och arbetstagare som lämnat i sagda moment avsett meddelande och som på sätt i 16 § 1 och 3 mom. lagen om pension f"r kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) bibehållit den rätt som tillkom honom den 30 juni 1964 att erhålla på tjänste- eller arbetsf"rhållande grundad pension av den pensionsanstalts medlemssamfund, i vars tjänst han vid sagda tidpunkt var. F"r sådan tjänsteinnehavares eller arbetstagares pensionsskydd svarar den kommun, till vars tjänst han blivit f"rflyttad, f"rsåvitt icke om ansvaret annorlunda "verenskommits eller bestämts i samband med ändringen i kommunindelning. Skulle den kommun, från vars tjänst vederb"rande f"rflyttats, ha ägt rätt att erhålla statsandel f"r de utgifter som f"ranledes av hans pension, har den kommun, till vars tjänst han blivit f"rflyttad, rätt till statsandel enligt samma grunder.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat gäller på motsvarande sätt rätten till familjepension efter tjänsteinnehavares och arbetstagares d"d.

20 §.
Semester.

Såvitt tjänsteinnehavare eller arbetstagare som f"rflyttats med st"d av 16 eller 18 § icke givits honom tillkommande semester eller semesterpenning under det år, vid vars utgång flyttningen sker, äger han under den tid han är i tjänst hos den utvidgade eller nya kommunen rätt att erhålla sådan enligt samma grunder som i det fall, att hans f"regående anställningsf"rhållande skulle ha fortgått. L"nen f"r semestertiden eller semesterersättning samt semesterpenning erlägges till honom i enlighet med den avl"ning som tillkommer honom i tjänsten i den utvidgade eller nya kommunen.

Även under de f"ljande åren skall åt vederb"rande i hans tjänst hos utvidgad eller ny kommun givas semester minst f"r en så lång tid, som skulle ha tillkommit honom enligt f"re f"rflyttningen gällande bestämmelser r"rande tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i kommun som minskas eller uppl"ses, i det fall att hans f"regående anställningsf"rhållande skulle ha fortgått.

21 §.
F"re är 1959 grundade städer.

Vad i 16―20 §§ är stadgat äger ej tillämpning, f"rsåvitt en f"re år 1959 grundad stad eller ett därtill h"rande område inf"rlivas med en annan kommun eller av dessa tillsammans med andra områden bildas en ny kommun.

22 §.
Kommunalf"rbunds tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Då kommunalf"rbund uppl"ses med anledning av ovan i 16 § avsedd ändring i kommunindelning, iakttages i tillämpliga delar vad i 16―20 §§ är stadgat. Om kommunalf"rbund gäller därvid vad om kommun som minskas eller uppl"ses är sagt.

6 kap.

Ekonomisk uppg"relse.

23 §.
Verkställande av uppg"relse.

Då kommunindelning ändras så, att del av kommun "verf"res till annan kommun eller till ny kommun som bildas, skall ekonomisk uppg"relse verkställas mellan kommunerna, såframt detta med hänsyn till ändringens storlek eller kommunernas ekonomiska ställning eller av annan orsak b"r anses påkallat.

F"reskrifter om ekonomisk uppg"relse utfärdas av statsrådet då det besluter om ändring i kommunindelning. Statsrådet kan dock, med fastställande endast av de grunder, enligt vilka uppg"relsen skall verkställas, "verlämna åt ministeriet f"r inrikesärendena att utfärda noggrannare f"reskrifter i saken.

24 §.
Tillgångar.

I den ekonomiska uppg"relsen skall sådan fast egendom och till denna hänf"rlig hyres-, lego- eller annan nyttjanderätt, som uteslutande eller huvudsakligen tjänar visst område, tilldelas den kommun, som området kommer att h"ra till.

(tm)vrig egendom skall tilldelas de kommuner, till vilka den med beaktande av egendomens art, skälighetssynpunkter eller andra orsaker b"r anses lämpligast h"ra.

Beträffande tillgångar och rättigheter, som kommun har erhållit genom gåva eller testamente att användas f"r visst ändamål, skall enligt behov utfärdas bestämmelser, genom vilka användandet av tillgångarna f"r detta ändamål på lämpligt sätt tryggas.

25 §.
Skulder.

Ansvaret f"r skuld, som hänf"r sig till eller upptagits f"r anskaffande av egendom, "verf"res på den kommun som erhåller egendomen. (tm)vriga f"rbindelser f"rdelas mellan kommunerna i f"rhållande till de tillgångar de erhåller och enligt vad skäligheten eljest fordrar.

Ansvar f"r f"rbindelse kan dock icke, f"rutom skuld till staten, "verf"ras utan fordringsägarens eller annan rättsinnehavares samtycke.

26 §.
F"rdelningsgrunder och ersättning i penningar.

Har i 23 och 24 §§ icke annat stadgats, skall vid f"rdelningen av tillgångar och skulder grunden härf"r vara antalet invånare och skatteren inom kommunernas områden, dessas areal eller andra skäliga grunder.

Då det är påkallat f"r att kommunernas andelar av tillgångarna och skulderna skall bli "verensstämmande med f"rdelningsgrunderna, kan kommun åläggas att till annan kommun utgiva ersättning i penningar, vilken betalas i ett f"r allt eller, jämte skälig ränta, i rater, som f"rfaller till betalning under en tid av h"gst fem år.

27 §.
(tm)verf"ring av tillgångar och skulder.

Om icke annat f"ljer av vad ovan i detta kapitel är sagt, kvarstår kommuns tillgångar och skulder alltjämt hos kommunen, då dess område "kas eller minskas, men "verf"res, om kommunen i sin helhet sammanslås med annan kommun eller med nybildad kommun, till denna.

28 §.
Åtkomst av egendom.

I den ekonomiska uppg"relsen gäller bestämmelse om tilldelande av egendom åt kommun såsom åtkomsthandling.

7 kap.

Verkställandet av val.

29 §.
Beaktandet av ändring i kommunindelning vid kommunalval.

F"rrättas kommunalval under det år som f"regår året då ändring i kommunindelning träder i kraft, skall valet f"rrättas med iakttagande av den nya kommunindelningen i fråga om de kommuner som ändringen gäller. Fullmäktige i kommun, vars område utvidgas, skall till kommunens centralvalnämnd utom de enligt kommunala vallagen (361/72) till nämnden h"rande medlemmarna välja en, två eller tre medlemmar från område, som skall inf"rlivas, i enlighet med vad f"rhållandet mellan detta områdes invånarantal och kommunens invånarantal f"rutsätter.

Bildas i utvidgad kommun med anledning av ändring i kommunindelning nytt r"stningsområde, som omfattar område, vilket skall inf"rlivas med kommunen, skall på den valnämnd, som väljes f"r sagda r"stningsområde, på motsvarande sätt tillämpas vad i 1 mom. är sagt om centralvalnämnd.

30 §.
Nya kommunalval.

Då ändring i kommunindelning träder i kraft under kommunal valperiod, skall statsrådet, då det besluter om ändringen, f"rsåvitt det är påkallat, bestämma att i kommun som ber"res av ändringen skall f"rrättas val av fullmäktige f"r den tid som återstår av mandattiden efter ändringens ikraftträdande.

Valet f"rrättas med beaktande i tillämpliga delar av vad om kommunalval är stadgat.

31 §.
F"rberedande åtgärder.

Mantalsskrivningsmyndigheterna och de kommunala valmyndigheterna skall vidtaga erforderliga åtgärder så, att i 29 och 30 §§ nämnda val kan f"rrättas och härf"r påkallade uppgifter fullg"ras i beh"rig tid, samt i detta syfte giva varandra handräckning.

32 §.
Nyval av andra f"rtroendevalda.

F"rrättas i 30 § nämnt val, upph"r även kommunens "vriga f"rtroendevaldas uppdrag då ändringen i kommunindelning träder i kraft, och nya val skall f"rrättas f"r den återstående mandattiden, såframt icke ministeriet f"r inrikesärendena på framställning av kommunfullmäktige eller sedan fullmäktige h"rts annorlunda bestämmer i fråga om vissa f"rtroendeuppdrag. Med f"rtroendevalda avses härvid även medlemmar som valts till i 104 § kommunallagen (953/76) avsedd nämnd eller direktion i annan kommun ävensom till kommunalf"rbunds f"rbundsstyrelse. På medlemmar, som av fullmäktige valts till statlig nämnd eller kommission, tillämpas likaså vad här är sagt. Om nämndeman i häradsrätt är stadgat särskilt.

8 kap.

Verkan av ändring i vissa fall.

33 §.
Kommunala ordningsstadgor och taxor.

Kommunala ordningsstadgor samt med st"d av olika lagar utfärdade stadgor av liknande natur och taxor f"r kommunala avgifter gäller i tillämplig delar även efter ändring i kommunindelning inom det område, som de har ber"rt, f"rsåvitt icke annorlunda är särskilt stadgat eller såframt icke beslut har fattats om ändring eller upphävande av dem innan ändringen i kommunindelning trädde i kraft, till dess sådant beslut fattas och länder till efterrättelse.

Ovan i 1 mom. avsedda stadgor och taxor skall med det snaraste justeras så att de motsvarar de nya f"rhållandena.

34 §.
Anstaltsvård i form av socialhjälp.

I samband med ändring i kommunindelning är utvidgad eller nybildad kommun, såframt ej annorlunda har bestämts i den ekonomiska uppg"relsen, skyldig att enligt lagen om socialhjälp (116/56) giva fortgående anstaltsvård åt den som redan åtnjuter sådan och vars hemort, då vården påb"rjades, har varit belägen på ett till kommunen "verf"rt område eller, om han icke haft hemort i Finland, huvudsakligen har vistats inom området.

35 §.
Budget.

I kommun som ber"res av ändring i kommunindelning skall ändringen beaktas då budgeten f"r det år som f"ljer efter ändringens ikraftträdande uppg"res.

F"rordnas ändring i kommunindelning att träda i kraft vid b"rjan av den kommunala valperioden eller f"rordnas det med anledning av ändring, som träder i kraft under pågående valperiod, om val av fullmäktige, kan statsrådet då det fattar beslut om ändringen f"rordna, att godkännandet av budgeten f"r den kommun, vars område utvidgas, f"r året efter ändringens ikraftträdande ankommer på fullmäktige som valts vid de val som skall verkställas. Härvid godkännes budgeten under januari månad.

36 §.
Uppg"relse om f"rskott på kommunalskatt.

Sedan ändring i kommunindelning trätt i kraft, skall uppg"relse mellan kommunerna träffas angående f"rskott på kommunalskatt, som enligt lagen om f"rskottsuppb"rd (418/ 59) under f"regående år innehållits och fastställts f"r de skattskyldigas vidkommande, vilka enligt 65 § beskattningslagen (482/58) under det f"rsta året efter det ändringen i indelningen trätt i kraft är skattskyldiga till den utvidgade kommunen.

I uppg"relsen skall den utvidgade kommunen gottg"ra den minskade kommunen f"r den del av sistnämnda kommuns kommunalskatt, som under året f"re ändringen i indelningen icke beaktats vid beräkningen av uttaxeringen per skatt"re, med ett belopp, som motsvarar f"rhållandet mellan det antal skatt"ren, som fastställts vid den samma år f"rrättade beskattningen på det "verf"rda området, och det totala antalet skatt"ren i kommunen. Det gottskrivna beloppet skall erläggas f"re utgången av det år, under vilket ändringen har trätt i kraft.

37 §.
Uttaxeringen per skatt"re.

Under det f"rsta året efter det ändring i kommunindelning trätt i kraft skall uttaxeringen per skatt"re i utvidgad kommun, med avvikelse från stadgandet i 85 § 1 mom. kommunallagen, beräknas särskilt f"r sig f"r det med kommunen inf"rlivade området och f"r kommunens tidigare område.

Uttaxeringen per skatt"re i fråga om område, som inf"rlivats med kommun, beräknas så, att den del av utvidgad kommuns kommunalskatt, som kommunen icke erhåller såsom f"rhandsutbetalning av f"rskott på kommunalskatt, divideras med antalet i kommunen påf"rda skatt"ren, varefter till denna kvot lägges ett tal, som erhålles då en på grundvalen av det antal skatt"ren, som vid beskattningen f"regående år påf"rts inom det inf"rlivade området, uträknad andel av den del av den minskade kommunens kommunalskatt, vilken icke beaktats vid beräkning av uttaxeringen per skatt"re, divideras med det antal skatt"ren, som under det i 1 mom. avsedda året inflyter från det inf"rlivade området.

Uttaxeringen per skatt"re i fråga om kommunens tidigare område beräknas så, att till den i 2 mom. f"rst nämnda kvot, som erhållits genom division med antalet i den utvidgade kommunen påf"rda skatt"ren, lägges ett tal som erhålles när den del av kommunalskatten f"r finansåret f"re ikraftträdandet av ändringen i kommunindelningen, som icke beaktats vid fastställandet av uttaxeringen per skatt"re, divideras med det antal skatt"ren som under det i 1 mom. nämnda året inflyter från kommunens tidigare område.

Uttaxeringen per skatt"re beräknas i minskad kommun under det i 1 mom. avsedda året med avvikelse från stadgandet i 85 § 1 mom. kommunallagen så, att den i sagda paragraf avsedda delen av kommunalskatten f"r f"regående finansår beaktas endast i den mån den icke beaktats i enlighet med 2 mom. vid beräkning av uttaxeringen per skatt"re i fråga om det inf"rlivade området.

På den i enlighet med denna paragraf beräknade uttaxeringen per skatt"re tillämpas vad i 85 § 2 mom. kommunallagen är stadgat.

38 §.
Tillgodoräknande av f"rskott.

Ut"ver vad i 104 § beskattningslagen är stadgat skall under det f"rsta året efter det ändring i kommunindelning trätt i kraft, i den utvidgade kommunen f"r erläggandet av skatter och avgifter användas även sådant f"rskott, som i den minskade kommunen f"r skatteåret påf"rts skattskyldig inom det inf"rlivade området.

Har i 1 mom. avsett f"rskott fastställts f"r fastighet, som endast till en del ligger inom inf"rlivat område, eller f"r r"relse eller yrke, som endast till en del bedrivits inom sagda område, skall i den utvidgade kommunen i enlighet med 1 mom. avdragas endast den del av f"rskottet, som b"r anses fastställt f"r det inf"rlivade området.

39 §.
Stadgandenas tillämpning på ny kommun.

Bildas ny kommun genom att till den "verf"res områden från en eller flera kommuner, skall på den nya kommunen tillämpas vad i 36―38 §§ är stadgat om utvidgad kommun. Nämnda stadganden skall i tillämpliga delar iakttagas även när kommun uppl"ses genom att dess område "verf"res till två eller flera kommuner.

40 §.
Ringa ändring i kommunindelning.

Är ändring i kommunindelning ringa, kan då beslut fattas om dess verkställande bestämmas, att stadgandena i 36―38 §§ icke tillämpas.

41 §.
Samfunds och stiftelsers hemort.

Om kommun, som i bolagsordning eller stadgar anges såsom hemort f"r vederb"rande bolag, andelslag, f"rening eller annat samfund eller stiftelse, vilka är antecknade i register, uppl"ses genom att kommunens område i sin helhet "verf"res till utvidgad eller ny kommun, blir denna kommun, då ändringen i kommunindelning träder i kraft, hemort f"r samfundet eller stiftelsen i stället f"r den kommun som uppl"ses.

Om kommun uppl"ses genom att dess område "verf"res till två eller flera utvidgade eller nya kommuner, skall statsrådet, då beslut om ändring i kommunindelning fattas, bestämma att någon av dessa kommuner skall vara ny hemort f"r samfunden eller stiftelserna till dess samfunden eller stiftelserna beslutat annorlunda om sin hemort och anteckning därom gjorts i registret.

Angående ny hemort som bestämts i enlighet med 1 mom. eller av statsrådet med st"d av 2 mom., skall på tjänstens vägnar anteckning g"ras i registret. Statsrådets beslut angående hemort skall i kommun, som uppl"ses, på åtgärd av kommunstyrelsen tillkännagivas på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentligg"res.

9 kap.

Särskilda åtgärder med anledning av att ny kommun bildas.

42 §.
Organisationskommission.

F"r ny kommun skall inom en månad från det statsrådet fattat beslut om kommunens bildande tillsättas en organisationskommission.

Antalet medlemmar och suppleanter i organisationskommissionen bestämmes och den tillsättes av länsstyrelsen. Kommunstyrelserna i de kommuner, av vilkas områden den nya kommunen bildas, skall f"r länsstyrelsen f"reslå medlemmar och suppleanter. Länsstyrelsen skall, då den utser medlemmar och suppleanter, f"lja kommunstyrelsernas f"rslag, såframt de erhållits och icke står i strid med varandra. Kommissionen väljer inom sig ordf"rande och viceordf"rande.

Organisationskommissionen skall till dess fullmäktige i den nya kommunen valts och valresultatet kungjorts samt kommunstyrelse valts, handha de f"rberedande åtgärderna f"r ordnandet av kommunens f"rvaltning.

Om organisationskommissionen gäller i tillämpliga delar vad om kommunstyrelse är stadgat.

43 §.
Val av fullmäktige.

Ny kommuns fullmäktige väljes f"rsta gången under året f"re det, då ändringen i kommunindelningen träder i kraft, med iakttagande i tillämpliga delar av vad om kommunalval är stadgat, f"r en mandattid som varar till utgången av den kommunala valperioden.

Beslut om indelning i r"stningsområden fattas och centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelserna tillsättes av organisationskommissionen, som även i "vrigt s"rjer f"r de åligganden som beträffande valen ankommer på fullmäktige. Den har fribrevsrätt i angelägenheter som r"r valet.

44 §.
Fullmäktiges f"rsta uppgifter.

Omedelbart efter valresultatets kung"rande skall den till ålder äldsta fullmäktigen kalla fullmäktige till det f"rsta sammanträdet samt vid detsamma f"ra ordet till dess ordf"rande och viceordf"rande f"r fullmäktige valts.

Fullmäktige skall omedelbart vidtaga åtgärder, som erfordras f"r ordnandet av kommunens f"rvaltning, och i detta syfte bland annat fatta beslut om utseende av medlemmar i kommunstyrelse och nämnder, besättande av f"rtroendeuppdrag, inrättande av tjänster samt f"rflyttning och val av tjänsteinnehavare, med beaktande av vad i 16―18 och 21 §§ är stadgat, ävensom godkänna kommunens budget f"r det f"rsta finansåret. De som valts till kommunstyrelsen tillträder sitt uppdrag omedelbart, men "vriga f"rtroendevalda ävensom tjänsteinnehavarna f"rst då ändringen i kommunindelning träder i kraft, såvitt det icke beslutes, att de tillträder sitt uppdrag redan tidigare.

Fullmäktige äger rätt att i ärenden, om vilka skall bestämmas i sådana ordningsstadgor eller reglementen som skall underställas, med beaktande i tillämpliga delar av de om dem utfärdade stadgandena, utfärda temporära bestämmelser, vilka skall f"ljas till dess stadgan eller reglementet godkänts samt underställning ägt rum och blivit avgjord.

Fullmäktige kan besluta inf"ra kommundelsf"rvaltning sålunda, att val av kommundelsfullmäktige f"r den tid som återstår av den kommunala valperioden f"rrättas av kommunfullmäktige.

45 §.
Beh"righeten f"r minskad eller uppl"st kommuns myndigheter.

Myndighet i kommun, som f"rordnats att bli "verf"rd eller om vilken f"rordnats att till denna h"rande område skall "verf"ras till ny kommun, får efter det statsrådet fattat beslut om ändring i kommunindelning icke besluta om frågor, vilka b"r anses ankomma på myndighet i den nya kommunen och kan hänskjutas till denna.

10 kap.

Ändring och bestämmande av kommuns namn.

46 §.
Ändring av namn.

Framställning om ändring av kommuns namn kan g"ras av kommunfullmäktige och av länsstyrelsen. Framställningen skall tillställas ministeriet f"r inrikesärendena. Saken kan anhängigg"ras även på initiativ av ministeriet f"r inrikesärendena.

Angående framställning och initiativ skall kommunfullmäktige och länsstyrelsen h"ras, såvida framställningen icke gjorts av dem, och annan m"jligen erforderlig utredning inf"rskaffas.

Beslut om ändring av kommuns namn fattas av statsrådet.

47 §.
Ny kommuns namn.

När framställning g"res eller initiativ tages till bildande av ny kommun, skall även kommunens namn f"reslås.

På f"rslaget tillämpas vad i 46 § 2 mom. är stadgat.

Vid fattandet av beslut om bildande av ny kommun bestämmer statsrådet dess namn.

11 kap.

Ändringss"kande samt ändringar av rättelsenatur.

48 §.
Särskild besvärsrätt.

(tm)ver beslut av kommunal myndighet, vilket fattats efter det beslut om ändring i kommunindelningen beträffande kommunen givits, men innan ändringen trätt i kraft, får besvär anf"ras även på den grund, att beslutet strider mot de grunder, på vilka ändringen baserar sig, eller står i strid med stadgandena i 45 §.

Besvärsrätt tillkommer även annan kommun, som ber"res av ändringen i kommunindelning, och medlem av denna kommun.

49 §.
S"kande av ändring i statsrådets, ministeriets f"r inrikesärendena och länsstyrelses beslut.

I beslut av statsrådet, ministeriet f"r inrikesärendena och länsstyrelse, vilket utfärdats med st"d av denna lag, får ändring s"kas på sätt i lagen om ändringss"kande i f"rvaltningsärenden (154/50) stadgas.

Beslut om ändring i kommunindelning anses ha blivit tillkännagivet då beslutet har publicerats i f"rfattningssamlingen.

Besvärsrätt tillkommer den som ber"res av beslutet ävensom vederb"rande kommun och medlem av denna.

I statsrådets i 41 § 2 mom. nämnda beslut får ändring dock icke s"kas genom besvär.

50 §.
Ändring av rättelsenatur.

Ministeriet f"r inrikesärendena äger befogenhet att g"ra ändring av rättelsenatur i statsrådets eller ministeriums med st"d av denna lag utfärdade beslut.

12 kap.

Kommunindelning och andra indelningar.

51 §.
Ändringar i judiciell och administrativ indelning.

Då kommun eller lägenhet, del av lägenhet eller område med st"d av beslut om ändring i kommunindelning "verf"res till kommun, som h"r till annan domkrets eller annat f"rvaltningsområde, f"ranleder beslutet, om icke annorlunda särskilt bestämmes, motsvarande ändringar i judiciell indelning och administrativ områdesindelning, räknat från samma tidpunkt.

52 §.
Kameral indelning.

Lantmäterikontor skall draga f"rsorg om att ändringar, som motsvarar beslut om ändring i kommunindelning eller om sträckningen f"r kommunens områdes gräns, vidtages i den kamerala indelningen och om ändringarnas inf"rande i jordregistret. Vid behov skall lantmäterikontoret även vidtaga åtgärder f"r uppgång av rå mellan kommuner. Kostnaderna f"r rågångsf"rrättning erlägges av statens medel.

När del av lägenhet med anledning av beslut, som avses i 1 mom., i kameralt hänseende "verf"res från en kommun till en annan, skall den genom styckning utbrytas till självständig lägenhet. F"rrättningskostnaderna erlägges av statens medel.

Har kommunal och kameral indelning kommit att avvika från varandra till f"ljd av lantmäterif"rrättning eller eljest av annat än i 51 § nämnt skäl, skall lantmäterikontoret hos lantmäteristyrelsen g"ra framställning om indelningarnas f"renhetligande. På lantmäteristyrelsen ankommer att bestämma om ändring av den kamerala indelningen i "verensstämmelse med kommunindelningen eller, om detta icke b"r anses ändamålsenligt, hos ministeriet f"r inrikesärendena g"ra framställning om ändring i kommunindelningen. I lantmäteristyrelsens beslut om ändring i den kamerala indelningen får ändring icke s"kas. Vid verkställigheten av beslutet skall på motsvarande sätt iakttagas vad ovan i denna paragraf är stadgat.

Närmare stadganden om ändring i den kamerala indelningen utfärdas genom f"rordning.

13 kap.

(tm)vriga stadganden.

53 §.
Åland.

I landskapet Åland kan landskapsstyrelsen g"ra framställning om ändring i kommunindelning och om ändring eller bestämmande av kommuns namn. Har framställningen gjorts eller initiativet tagits av annan myndighet, skall landsskapsstyrelsen h"ras i ärendet.

54 §.
Ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1977. Genom densamma upphäves lagen den 19 maj 1925 om ändring i kommunal indelning (180/ 25).

Helsingfors den 21 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
f"r inrikesärendena Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.