Nr 1130./1976

Given i Helsingfors den 29 december 1976.

Lag angående ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 55 § 4, 5 och 9 mom. lagen den 4 juli 1975 om brand- och räddningsväsendet (559/75) samt fogas till 55 § ett nytt 11 mom. som följer:

55 §.

Kommunal brandchefstjänst med karaktär av huvudsyssla skall inrättas före ingången av år 1981. Ovan i 15 § 4 mom. nämnda avtal skall ingås före sagda tidpunkt.

Kommunerna skall inrätta kretsalarmeringscentraler före ingången av år 1982. Av särskilda skäl kan ministeriet för inrikesärendena bevilja kommunerna förlängning utöver denna tid. Till dess kretsalarmeringscentralerna är i funktion skall kommunerna hålla de nuvarande alarmeringscentralerna funktionsdugliga.


Om avgifter för sotning och rengöring gäller vad i 26 § 2 och 3 mom. brandlagen är stadgat, till dess med stöd av 24 § 2 mom. i denna lag om saken har stadgats genom förordning.


Till ingången av år 1981 kan halvordinarie brandkårs hela personal, med avvikelse från stadgandena i 15 § 3 mom., vara anställd i bisyssla eller eljest avlönad av kommunen.

Helsingfors den 29 december 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.