Nr 1074./1976

Given i Helsingfors den 23 december 1976.

Lag angående ändring av lagen om Finlands fiskezon.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 15 november 1974 om Finlands fiskezon (839/74) en ny 4 a § som följer:

4 a §.

Åsamkar fångstfartyg inom fiskezonen eller av detta bedriven fångstverksamhet skada på annat inom detta område verksamt fångstfartyg eller av detta använt fångstredskap, är ägaren av det förstnämnda fartyget skyldig att ersätta skadan, även om denna ej vållats genom fartygets manövrering eller fångstverksamhet. Har den skadelidande medverkat till uppkomsten av skadan, skall denna i motsvarande mån jämkas.

Vad i 1 mom. är sagt utgör ej hinder för tillämpning av de i lagen den 23 juli 1958 om fiskeriförsäkringsföreningar (331/58) ingående stadgandena om ersättande av skada som drabbat fiskeri- och annan materiel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 23 december 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.