1064/1976

Given i Helsingfors den 23 december 1976.

Lag angående ändring av lagen om enskilda vägar.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 65 § 1 mom. lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62), sådant sagda lagrum lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75), och

fogas till lagen en ny 108 a § som följer:

65 §.

Väglag skall, såframt ej vägdelägarna annorlunda besluta, sammanträda till årsstämma varje år före utgången av juni månad och vid behov även till annan stämma. Stämman sammankallas av sysslomannen eller bestyrelsens ordförande eller vid behov av dessas suppleant. Kallelsen skall sändas till vägdelägarna genom rekommenderat brev eller delgivas dem på annat sätt bevisligen. Kallelse kan delgivas jämväl så, att stämman kungöres i en eller flera på orten allmänt spridda tidningar och att de vägdelägare från annan kommun, vilkas adress är känd, underrättas medelst brevkort. Kallelsen skall delgivas senast fjorton dagar före stämman.

108 a §.

Denna lags 13 § 2 mom., 14 §, 38 a―38 d §§, 47 § 3 mom., 50 § 3 mom., 51 § 2 och 4 mom., 82 a och 83 §§, 84 § 1 mom. och 99 a §, sådana de lyda i lag av den 4 juli 1975 (521/75), kunna tillämpas även på sådan icke slutförd förrättning, som inletts före den 1 oktober 1975.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 23 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Trafikminister
Ragnar Granvik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.