1014/1976

Given i Helsingfors den 23 december 1976.

Lag om ändring av 6 § reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 och 4 mom. reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925, sådana sagda moment lyder i lag av den 30 december 1965 (744/65), som följer:

6 §.

Beloppet av bankens utelöpande sedlar får stiga till högst ettusenfemhundra miljoner mark utöver det belopp bankens guldkassa och bankens ostridiga tillgodohavanden hos dess utländska ombud sammanlagt uppgå till. Till de ostridiga tillgodohavandena räknas även i utlandet betalbara växlar å utländskt mynt, på börser i utlandet noterade obligationer å utländskt mynt, till betalning förfallna obligationer och räntekuponger å utländskt mynt samt utländskt mynt.


Om förhållandena det oundgängligen påkalla, kan på framställning av bankfullmäktige det i 1 mom. nämnda maximibeloppet genom förordning för viss tid höjas till högst ettusenåttahundra miljoner mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 23 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.