994/1976

Given i Helsingfors den 17 december 1976.

Lag om ändring av bokföringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 2 mom. samt 21 § 7 och 8 punkterna bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73) och

fogas till 21 § en ny 9 punkt som följer:

15 §.

Fordringar lydande å utländskt mynt omräknas till finskt mynt högst enligt Finlands Banks köpkurs på bokslutsdagen och skulder enligt Finlands Banks säljkurs på dagen för skuldens uppkomst eller på bokslutsdagen. Är fordringar eller skulder, lydande å utländskt mynt, genom avtal eller annorledes bundna vid bestämd kurs, får de omräknas till finskt mynt enligt sagda kurs.

21 §.

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i bilagor till dem skall upptagas:


7) obligations- och debenturelån, specificerade;

8) av aktiebolag inlösta egna aktier samt obetalda insatser i andelslag; och

9) grunden för den kurs, enligt vilken omräkning av å utländskt mynt lydande skulder till finskt mynt verkställts, såvida ej Finlands Banks säljkurs på bokslutsdagen tillämpats.

Helsingfors den 17 december 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Handels- och industriminister
Arne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.