987/1976

Given I Helsingfors den 17 december 1976.

Lag angående ändring av lageno m ägoreglering i gränskommunerna.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 36 § lagen den 9 juni 1960 om ägoreglering I gränskommunerna (282/60) samt

fogas till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 december 1965 (667/65), ett nytt 4 mom. som följer:

31 §

I de fall som nämnts I 1 och 3 mom. får likväl icke område, som är avsett att användas för väg eller avloppsdike, ombildas till ett för lägenheter samfällt område.

36 §

Oberoende av lägenhetsägarnas samtycke får område eller andel anslutet till lägenhet och område till ett för lägenheterna samfällt område ävensom samfällt område bildas, då för beviljande av sådan förmån ersättning enligt 42 och 44 §§ icke uppbäres. Område, som är avsett att användas för väg eller avloppsdike, får likväl icke ombildas till ett för lägenheterna samfällt område.


Denna lag trader I kraft den 1 mars 1977.

Lantmäteriförrättning, som har slutförts innan denna lag trader I kraft och vid vilken har förfarits på sätt som avviker från stadgandena I denna lag, skall, sedan den har tillställts lantmäterikontoret för granskning, återsändas för att I behörig ordning rättas.

Helsingfors den 17 december 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.