985/1976

Given i Helsingfors den 17 december 1976.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Härmed upphäves 46 § 2 mom., 48 § 4 mom. och 118 § 2 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1977.

Har slutsammanträde vid tomtmätning eller vid sådan i 12 § lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd lantmäteriförrättning som har verkställts inom stadsplaneområde i landskommun hållits före nämnda dag, tillämpas på samfällt vägområde inom tomt eller lägenhet vad i de upphävda 46 § 2 mom., 48 § 4 mom. och 118 § 2 mom. är stadgat.

Helsingfors den 17 december 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.