884/1976

Given i Helsingfors den 12 november 1976.

Förordning om ändring av penningautomatförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras i penningautomatförordningen av den 29 december 1967 (676/67) 1 § 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 6 § 1 mom., 9 § 1 mom., 12 § 2 mom., 16 § 1 och 2 mom., 18 § 2 mom. 6 och 8 punkterna, 20 och 22 §§, 24 § 1, 2 och 3 mom. samt 28 §,

av dessa 6 § 1 mom. sådant det lyder, ändrat i förordning av den 1 oktober 1971, som följer:

1 §.

I 3 § 4 mom. lotterilagen avsedd offentligträttslig förening, som kan beviljas tillstånd att ställa i 1 mom. nämnda spelautomater och andra spelanordningar samt förströelseautomater mot betalning till begagnande är Raha-automaattiyhdistys vars svenska namn är Penningautomatföreningen.

2 §.

Tillstånd att hålla spelautomat skall sökas hos chefen för polisdistriktet.

3 §.

Den som icke fyllt 15 år får använda penningautomat endast i närvaro av fullvuxen person av samma familj.

6 §.

Föreningen har till ändamål att anskaffa medel för i 3 § 4 mom. lotterilagen nämnda behov. För förverkligande av sitt ändamål håller föreningen penningautomater och förströelseautomater till förfogande mot avgift. Föreningen äger även rätt att tillverka och försälja penningautomater och förströelseautomater.


9 §.

Organ för föreningen äro föreningsmötet samt styrelsen och dess arbetsutskott. Därjämte har föreningen en verkställande direktör.


12 §.

Medlemmarna av föreningens styrelse samt verkställande direktören äga yttranderätt men icke rösträtt vid möte och får icke företräda medlem av föreningen.

16 §.

Föreningens styrelse består av en ordförande, en viceordförande och tio andra ordinarie medlemmar samt tolv personliga suppleanter, vilka samtliga väljas för tre kalenderår.

Statsrådet förordnar ordförande, viceordförande och fyra andra ordinarie medlemmar samt sex suppleanter i styrelsen. I styrelsen skall två representanter vara från social- och hälsovårdsministeriet, en från ministeriet för inrikesärendena, en från finansministeriet och en från undervisningsministeriet. Till viceordförande skall förordnas medlem som företräder antingen social- och hälsovårdsministeriet eller ministeriet för inrikesärendena.


18 §.

På styrelsen ankommer särskilt att:


6) antaga och entlediga föreningens verkställande direktör samt bestämma hans lön;


8) fastställa instruktion för verkställande direktören och föreningens övriga funktionärer;


20 §.

Till föreningens styrelses arbetsutskott höra ordföranden och viceordföranden samt en av statsrådet förordnad medlem så, att såväl social- och hälsovårdsministeriet som ministeriet för inrikesärendena har en representant i arbetsutskottet. Till arbetsutskottet hör dessutom tre av föreningsmötet valda medlemmar, som styrelsen därtill förordnar. Arbetsutskottet är beslutfört, då förutom ordföranden eller viceordföranden tre övriga medlemmar äro närvarande.

22 §.

På verkställande direktören ankommer att i enlighet med av styrelsen fastställd instruktion leda föreningens verksamhet, dirigera och övervaka övriga funktionärers arbete, bereda ärenden, som skola behandlas av styrelsen och arbetsutskottet, samt verkställa dessas beslut.

24 §.

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande var för sig tillsammans med någon annan av styrelsens ordinarie medlemmar eller med verkställande direktören.

Föreningens styrelse kan befullmäktiga verkställande direktören och annan funktionär att tillsammans med någon annan funktionär teckna föreningens namn.

Stämning och annat meddelande skall anses ha kommit föreningen till hända, då det tillställts någon av styrelsens medlemmar.


28 §.

Upphör föreningen med sin verksamhet, fördelar statsrådet dess medel till understödstagare som avses i 29 §, såsom understöd för sådana ändamål, för vilka jämlikt denna förordning kan beviljas understöd av föreningens avkastning.

Helsingfors den 12 november 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.