877/1976

Given i Helsingfors den 5 november 1976.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena

ändras 54 § 2 mom., 61 § 2 mom. och 137 § 1 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59), av dessa lagrum 137 § 1 mom. sådan den lyder i förordning av den 31 oktober 1973 (791/73), samt

fogas till förordningen nya 90 a och 158 a §§ samt till förordningens 53 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sagda förordning av den 31 oktober 1973, ett nytt 5 mom., till 53 a §, sådan den lyder i sagda förordning, ett nytt 3 mom. till 125 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sagda förordning, ett nytt 4 mom. som följer:

53 §.

Vid tillämpning av stadgandena i 2 och 3 mom. skall särskild uppmärksamhet fästas vid att ett ändamålsenligt utnyttjande av redan förefintliga byggnader främjas.

53 a §.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat kan helt eller delvis lämnas utan tillämpning då tillstånd sökes för reparation av byggnad på ett sätt, som är jämförbart med nybyggande.

54 §.

Är tillbyggnaden ringa eller avser byggnadslov sådana ändringar av konstruktionen, som är jämförbara med uppförande av nybyggnad, äga stadgandena i 1 mom. icke tillämpning.

61 §.

Gäller byggnadslov tomt, för vilken byggnadsytan är fastställd i stadsplan, skall för byggnadslovet, såframt det icke är frågan om reparation av byggnad på ett sätt, som är jämförbart med nybyggande, uppställas villkoret, att byggnader utom byggnadsytan avlägsnas inom utsatt tid.


90 a §.

Vid tillämpning av stadgandena i 71, 72 och 81 §§ skall särskild uppmärksamhet fästas vid att ett ändamålsenligt utnyttjande av redan förefintliga byggnader främjas.

Då bostadshus repareras på ett sätt, som är jämförbart med nybyggande, kan magistraten på synnerliga skäl medgiva lättnader från stadgandena i 82, 83 och 84 §§ under förutsättning att sanitära olägenheter därigenom icke uppstå.

125 §.

Vid tillämpning av stadgandena i 2 mom. skall särskild uppmärksamhet fästas vid att ett ändamålsenligt utnyttjande av redan förefintliga byggnader främjas. Är tillbyggnaden ringa eller gäller byggnadslov sådana ändringar av konstruktionen, som är jämförbara med uppförande av nybyggnad, äger 2 mom. 9 punkten icke tillämpning.

137 §.

Vad i 77―79, 81―83, 85, 85 a, 87, 87 a, 88, 90, 90 a, 120, 121, 123, 126, 127 och 131 §§ samt i lämpliga delar vad i 80, 84, 122, 124, 125, 128, 129 och 133 §§ är stadgat gäller vid byggande på område, för vilket varken stadsplan, byggnadsplan eller strandplan är fastställd. Vad i nämnda lagrum är stadgat om magistrat gäller på motsvarande sätt byggnadsnämnd.


158 a §.

Av byggnadsinspektör fordras teknikerexamen på husbyggnadslinjen vid teknisk skolas byggnadsavdelning eller motsvarande tidigare examen eller högre examen på byggnadslinjen vid annan läroanstalt.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1976.

Helsingfors den 5 november 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
för inrikesärendena Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.