680/1976

Given i Helsingfors den 13 augusti 1976.

Lag om skattelättnader för allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Inkomst för allmännyttigt samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet, vilken inkomst enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) är skattepliktig, kan, i enlighet med vad i denna lag stadgas, vid stats- och kommunalbeskattningen anses antingen helt eller delvis vara skattefri, inkomst av fastighet dock endast i nedan i 2 mom. stadgat fall.

Har fastighet använts huvudsakligen för allmänt eller allmännyttigt ändamål, kan inkomst av fastigheten anses vara skattefri även till den del fastigheten använts till annat än allmänt eller allmännyttigt ändamål.

2 §.

Skattelättnad i enlighet med denna lag kan beviljas endast då lättnaden kan anses berättigad med tanke på den fördel samfundets verksamhet medför för samhället. Vid prövning av skattelättnad skall beaktas, i vilken mån samfundets tillgångar och inkomster användes för från samhällets synpunkt viktig allmännyttig verksamhet. Vidare skall beaktas, huruvida skattelättnad, som gäller viss av samfund bedriven affärsverksamhet, innebär förfång, som icke är ringa för näringsidkare som bedriver motsvarande verksamhet.

3 §.

Allmännyttigt samfund kan anses bedriva samhälleligt betydelsefull verksamhet, om dess egentliga syftemål är att påverka statens angelägenheter som registrerat parti eller att bedriva social eller annan verksamhet som tjänar samhälleligt viktiga behov, såvida denna verksamhet är riksomfattande eller annars omfattande, vunnit stadgade former och är bestående.

Är verksamhet som bedrives av organisation, vilken bildas av samfund som bör anses såsom särskilda skattskyldiga, samhälleligt betydelsefull på sätt som avses i 1 mom., kan vid prövning av förutsättningarna för beviljande av skattelättnad för vart och ett samfund beaktas hela organisationens verksamhet, om detta med hänsyn till organisationens karaktär och samfundets ställning i organisationen är motiverat.

4 §.

Finansministeriet beviljar skattelättnad i enlighet med denna lag för viss tid, dock högst för två skatteår i sänder. Innan skattelättnad beviljas skall finansministeriet inhämta utlåtande i saken av de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. Anser sig ministeriet icke kunna förena sig om skattefrihetsnämndens utlåtande, skall frågan rörande beviljande av lättnad hänskjutas till statsrådet för avgörande.

Den som beviljar skattelättnader fastställer de villkor, på vilka samfundet bibehåller sin rätt till skattelättnad.

5 §.

De allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd består av en ordförande och tio andra medlemmar, vilka jämte sina personliga suppleanter förordnas av statsrådet för fyra år i sänder. En av medlemmarna skall förordnas till nämndens viceordförande.

Då medlemmarna i de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd utses, skall man sträva till att grupper som företräder olika samhällsåskådningar blir företrädda så opartiskt som möjligt. Av ordföranden och viceordföranden fordras juris kandidatexamen och kännedom om beskattningsfrågor samt förtrogenhet med allmännyttiga samfunds verksamhet. En av medlemmarna skall utses bland finansministeriets tjänsteinnehavare och två bland personer, föreslagna av kommunernas centralorganisationer. Övriga medlemmar skall vara personer, som är förtrogna med sådana allmännyttiga samfunds verksamhet som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet.

6 §.

Befrielse enligt denna lag skall sökas skriftligen inom en månad efter utgången av det skatteår, för vilket befrielse sökes. Till ansökan skall fogas för sakens avgörande behövlig utredning, varutöver sökanden på uppmaning är skyldig att vid behov lämna andra tilläggsuppgifter och utredningar.

Innan beslut fattas om ansökan, skall skattestyrelsen och kommunalstyrelsen i det sökande samfundets hemkommun beredas tillfälle att inom utsatt tid avgiva utlåtande över ansökningen. Sker en väsentlig del av det sökande samfundets verksamhet i annan kommun än dess hemkommun, kan även denna kommuns styrelse beredas tillfälle att avgiva utlåtande,

Ansökan skall behandlas brådskande och, såvitt möjligt, inom sex månader efter det den gjorts.

7 §.

Finansministeriet skall, räknat från en tidpunkt, som det bestämmer, helt eller delvis återtaga skattelättnad, som beviljats samfund:

1) om det befinnes att samfundet ändrats till sådant, att det icke längre kan anses vara i denna lag avsett allmännyttigt samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet;

2) om den verksamhet, för vilken skattelättnad beviljats, helt eller delvis ändrats till sådan att skattelättnad för den icke längre kan beviljas; eller

3) om samfundet icke iakttagit i 4 § 2 mom. nämnda villkor.

Innan skattelättnad återtages, skall finansministeriet bereda samfundet tillfälle att bli hört i saken samt införskaffa utlåtande av de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. Anser sig ministeriet icke kunna förena sig om skattefrihetsnämndens utlåtande, skall ärendet rörande återtagande av skattelättnad hänskjutas till statsrådet för avgörande.

8 §.

Med stöd av denna lag beviljad skattelättnad befriar icke samfund från deklarationsskyldighet som det utan lättnad skulle ha i enlighet med beskattningslagen (482/58). Samfund skall dessutom årligen inom samma tid, inom vilken det till skattenämnden skall avgiva skattedeklaration, tillställa finansministeriet sådan redogörelse för sin verksamhet, om vilken närmare stadgas genom förordning.

Samfund skall upplägga sin bokföring så, att därav framgår den inkomst, som i denna lag avsedd skattelättnad berör.

9 §.

I den berättelse, som regeringen i enlighet med 29 § riksdagsordningen avlåter till riksdagen, skall de skattelättnader som beviljats med stöd av denna lag och de som erhållit sådana uppräknas.

10 §.

Vid tillämpningen av denna lag skall beskattningslagens straffstadganden och stadganden om tystnadsplikt samt i tillämpliga delar även andra stadganden i beskattningslagen iakttagas.

11 §.

Stadgandena i denna lag tillämpas icke på kommunalbeskattningen i landskapet Åland.

Utfärdas nödiga stadganden i landskapslagstiftningen för Åland, kan genom förordning stadgas, att lagen gäller även i 1 mom. avsedd beskattning. Genom förordning utfärdas därvid även nödiga övergångsstadganden.

12 §.

Närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

13 §

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som verkställes för skatteåret 1976.

Beviljas skattskyldig i denna lag avsedd skattelättnad för skatteåret 1976, kan samtidigt enligt prövning beviljas partiell eller total befrielse från statsskatt som utgår för skatteåret 1975, såvida den skattskyldige även under sagda år anses ha uppfyllt i denna lag stadgade förutsättningar för erhållande av skattelättnad i enlighet med denna lag.

Helsingfors den 13 augusti 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.