673/1976

Förordning om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn. Given i Helsingfors den 13 augusti 1976.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 5 september 1975 angående införande av lagen om faderskap (701/75) och 17 § 2 mom. lagen av samma dag om underhåll för barn (704/75):

Anmälan om barns födelse.
1 §.

Befolkningsregisterförare, till vilken födelseattest har sänts i enlighet med 3 § 1 mom. förordningen om registrering av födelser och dödsfall (824/70), skall ofördröjligen göra anmälan om att barn fötts utom äktenskap till barnatillsyningsmannen i den kommun, där modern har sitt hemvist. Är modern död eller har hon icke sitt hemvist i Finland, skall födelsen anmälas till barnatillsyningsmannen i den kommun, där barnet är bosatt.

Medicinska utredningar.
2 §.

För konstaterande, fastställande eller upphävande av faderskap erforderligt medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt, då barnet kan ha avlats, avgives av överläkaren vid den sjukvårdsinrättnings förlossningsavdelning, där förlossningen har ägt rum, eller av specialläkare vid denna avdelning.

Har förlossningen icke ägt rum i sjukvårdsinrättning eller kan i 1 mom. avsedd läkare av annan orsak icke avgiva medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt, då barnet kan ha avlats, avgives detta utlåtande av rättsläkare.

Den som avgiver utlåtandet skall tillställa medicinalstyrelsen avskrift av utlåtandet.

3 §.

I samband med faderskapsutredning skall barnatillsyningsmannen för modern och den man, som kan vara fader till barnet, samt vid behov även för barnet klargöra blodundersökningens betydelse för faderskapsutredningen. Vidare skall redogöras för de stadganden om förutsättningarna för verkställande av blodundersökning, vilka ingår i 11 § 2 och 3 mom. lagen om faderskap (700/75), och de stadganden om verkställande av undersökning, erläggande av kostnader för denna samt erläggande av förskott av statens medel, vilka ingår i lagen och förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75 och 674/76).

4 §.

Då barnatillsyningsman med stöd av 11 § 2 mom. lagen om faderskap har föreslagit verkställande av blodundersökning och de personer som deltager i undersökningen har samtyckt därtill, skall barnatillsyningsmannen göra framställning om verkställande av blodundersökning på sätt därom är stadgat i 12 § förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper.

Sedan barnatillsyningsmannen erhållit utlåtande på basen av blodundersökning, som har verkställts med stöd av 11 § 2 mom. lagen om faderskap, skall han ofördröjligen meddela dem som deltagit i undersökningen utlåtandets innehåll.

Faderskaps utredning.
5 §.

Då barnatillsyningsman med stöd av 13 § lagen om faderskap gjort framställning till socialnämnden om att faderskapsutredning måtte läggas ned, skall barnets moder beredas tillfälle att till socialnämnden framföra sin uppfattning om barnatillsyningsmannens framställning, om kallelse kan delgivas henne. Modern kan framföra sin uppfattning personligen vid socialnämndens sammanträde eller skriftligen genom meddelande som tillställes nämnden.

Socialnämndens beslut i fråga om fortsättande eller nedläggande av faderskapsutredning skall delgivas modern, om hennes vistelseort är bekant. I socialnämndens beslut får ändring icke sökas.

6 §.

Den som mottager i 15 § 1 mom. lagen om faderskap avsedd utsaga om erkännande samt i lagens 16 § avsett godkännande ävensom den som verkställer i lagens 17 § avsett hörande skall genom identitetsbevis eller på annat därmed jämförbart tillförlitligt sätt fastställa identiteten hos den som avgiver utsaga om erkännande, lämnar godkännande eller höres. Samtidigt skall han fordra utredning om barnets och moderns samt mannens personuppgifter och hemort.

7 §.

Har utsaga om erkännande eller godkännande mottagits eller hörande verkställts av annan i 15 § 1 mom. lagen om faderskap nämnd myndighet än den barnatillsyningsman, på vilken faderskapsutredningen enligt 6 § 2 mom. lagen om faderskap ankommer, skall den handling som uppgjorts över erkännande eller över godkännande därav ofördröjligen sändas till nämnda barnatillsyningsman.

8 §.

Har omyndigs förmyndare eller barnets moder icke hörts med anledning av erkännandet, skall i 6 § 2 mom. lagen om faderskap avsedd barnatillsyningsman bereda dem tillfälle att bli hörda i saken. Meddelande angående detta skall delgivas på sätt i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) är stadgat.

Har barn, som enligt 16 § lagen om faderskap skall godkänna erkännandet, icke bevisligen erhållit meddelande om att utsaga om erkännande har avgivits och är barnets vistelseort bekant, skall i 6 § 2 mom. lagen om faderskap avsedd barnatillsyningsman delgiva barnet erkännandet med posten mot mottagningsbevis.

9 §.

Innan barnatillsyningsman i enlighet med 20 § 1 mom. lagen om faderskap sänder de handlingar som rör erkännande för godkännande, skall han förvissa sig om att erkännandet har skett på sätt som stadgas i 15―18 §§ lagen om faderskap och att handlingarna har uppgjorts i den form som stadgas i 19 § av sagda lag.

Erkännandets bringande i kraft.
10 §.

Beslut av domare i ärenden som rör godkännande av erkännande av faderskap samt till besluten anslutna handlingar förvaras på sätt justitieministeriet bestämmer.

11 §.

Då domaren besluter att icke godkänna erkännande, skall beslutet motiveras och orsakerna till att erkännandet icke har godkänts nämnas.

12 §.

Domaren skall tillställa barnatillsyningsmannen en avskrift i tre exemplar av sitt beslut i ärende som rör godkännande av erkännande.

Barnatillsyningsmannen skall om domarens beslut underrätta barnet eller dess företrädare samt den man som har erkänt faderskapet.

Användande av blanketter.
13 §.

Vid faderskapsutredning och erkännande av faderskap samt fastställande av underhållsbidrag som tillfaller barnet skall följande handlingar avfattas på blanketter enligt fastställt formulär:

1) i 8 § 2 mom. lagen om faderskap avsett meddelande av modern om att hon motsätter sig faderskapsutredningen;

2) i 13 § lagen om faderskap avsett beslut av socialnämnden om nedläggande av faderskapsutredning;

3) i 14 § lagen om faderskap avsett protokoll över faderskapsutredning;

4) i 19 § lagen om faderskap avsedd handling som skall uppgöras över erkännande;

5) i 19 § lagen om faderskap avsedd handling som skall uppgöras över godkännande av erkännande;

6) i 20 § lagen om faderskap avsett beslut av domare i ärende som rör godkännande av erkännande;

7) i 7 § lagen om underhåll för barn (704/75) avsett avtal om underhållsbidrag, såvitt det förelägges socialnämnden för fastställelse; samt

8) i 8 § lagen om underhåll för barn avsett beslut av socialnämnd i ärende rörande fastställelse av avtal om underhållsbidrag.

Nedan i 19 § avsedd utredning angående underhållsbidrag samt i 20 § avsett meddelande skall även avfattas på blankett enligt fastställt formulär.

Justitieministeriet fastställer formulären för de i 1 och 2 mom. nämnda blanketterna. Blanketter kan rekvireras från statens tryckericentral.

Särskilda stadganden.
14 §.

Barnatillsyningsman är på anhållan skyldig att giva handräckning åt barnatillsyningsman i annan kommun i fråga om faderskapsutredning och fastställande av faderskap samt i ärenden som rör fastställande av underhållsbidrag i fråga om uppgifter som ankommer på barnatillsyningsman. Härvid är barnatillsyningsman även skyldig att inför domstol eller annan myndighet inom verksamhetsområdet företräda den andre barnatillsyningsmannen vid behandlingen av ärende som hör till dennes befattning.

15 §.

Angående sådant medicinskt sakkunnigutlåtande om den tidpunkt då barn kan ha avlats, som avgivits till barnatillsyningsman för faderskapsutredning eller som part anskaffat med stöd av domstols förordnande i ärende som gäller fastställande eller upphävande av faderskap, samt angående grunderna för ersättning som erlägges för sändande av utlåtande bestämmer social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriets beslut skall offentliggöras i författningssamlingen.

16 §.

Justitieministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om verkställighet och tillämpning av denna förordning.

Medicinalstyrelsen fastställer anvisningar rörande avgivande av ovan i 2 § avsett medicinskt sakkunnigutlåtande.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden.
17 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1976. Genom densamma upphäves 34 § förordningen den 22 november 1929 angående tillämpning av äktenskapslagen och lagen om dess införande (368/29).

18 §.

Barnatillsyningsman är skyldig att föra talan om fastställande av faderskap på sätt därom är stadgat i 26 § 1 mom. lagen om faderskap, om barnet har fötts före lagens om faderskap ikraftträdande och icke fyllt femton år och i 24 § 1 mom. lagen om faderskap avsedd företrädare för barnet har befullmäktigat barnatillsyningsmannen därtill.

19 §.

Barnatillsyningsman skall uppgöra utredning angående underhållsbidrag, som före den 1 oktober 1976 genom avtal eller dom har fastställts att betalas för barn utom äktenskap, som är upptaget i barnatillsyningsmannens förteckning, om barnet icke har beviljats förskott på underhållsbidrag.

Barnatillsyningsmannen skall före den 1 november 1976 tillställa i 5 § 1 mom. lagen om underhåll för barn avsedd företrädare för barnet utredningen samt socialnämnden en avskrift därav.

20 §.

Då barnatillsyningsman överlämnar i 19 § avsedd utredning, skall han samtidigt meddela den som har förbundit sig eller ålagts att utgiva underhållsbidrag och vars vistelseort är bekant, att de underhållsbidragsposter, som har förfallit till betalning, med stöd av 19 § 2 mom. lagen om underhåll för barn från och med den 1 oktober 1976 skall betalas till sådan företrädare för barnet som avses i 5 § 1 mom. av sagda lag.

Är underhållsbidrag, på ansökan av barnatillsyningsmannen, den 1 oktober 1976 föremål för utsökningsåtgärder, skall barnatillsyningsmannen tillställa även vederbörande utsökningsmyndighet i 1 mom. avsett meddelande samt uppgiva, att de indrivna underhållsbidragen skall redovisas för barnets företrädare. Samtidigt skall barnatillsyningsmannen meddela namn och adress i fråga om barnets företrädare.

21 §.

Barnatillsyningsman skall före den 1 november 1976 tillställa i 5 § 1 mom. lagen om underhåll för barn avsedd företrädare för barn utom äktenskap avtal eller dom, som före den 1 oktober 1976 ingåtts eller givits rörande barnets underhåll och som han har i sin besittning.

22 §.

Med stöd av 5 § förordningen angående tillsyn över barn, födda utom äktenskap (941/ 43) gjorda insättningar och andra placeringar jämte därtill hörande handlingar skall senast den 31 mars 1977 överlämnas till den i 5 § 1 mom. lagen om underhåll för barn avsedde företrädaren för barnet.

Helsingfors den 13 augusti 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.