672/1976

Given i Helsingfors den 13 augusti 1976.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 107 §, 108 § 1 mom. 109 § 2 mom., 116 § 1 och 3 mom. och 117 §,

av dessa lagrum 116 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 11 mars 1970 (186/70) och 117 § sådan den lyder delvis ändrad genom sagda lag, samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 a §.

Har för betalning av skatter, som påförts skattskyldig, med stöd av 107 § använts förskott som icke erlagts, svarar den skattskyldige för den del av det obetalda förskottet, som räknats till godo vid beskattningen.

107 §.

Har hos den ena maken innehållits eller honom i förskott, som avses i 103 § och 104 § 1 och 2 mom., påförts mera än vad som erfordras för erläggande av de skatter och premier, för vilkas betalning de skola användas, användes den överskjutande delen till betalning av de skatter och premier, som i samma kommun påförts den andra maken, såframt denna make i sin skattedeklaration tillåtit att hans förskott användes till avkortning av den andra makens skatter och premier.

108 §.

Har hos skattskyldig innehållits eller honom i förskott påförts mera än vad som erfordras till betalning av de skatter och premier, för vilkas betalning förskottet skall användas, skall vad som till ett för stort belopp innehållits eller uppburits i förskott, om det uppgår till minst 5 mark, återbäras. Har påfört förskott icke erlagts, skall det avkortas med det till ett för stort belopp påförda beloppet.


109 §.

Uppgår det belopp, som enligt 1 mom. återstår att betala, icke till 10 mark, skall det ej indrivas.

116 §.

Skatteuppbördsmyndighet åligger att efter avslutad uppbörd omedelbart eller, om uppbörden sker i flera än en rat, efter uppbörden av den första raten till kommun erlägga 96 procent av den debiterade kommunalskattens belopp och till församling 96 procent av den debiterade kyrkoskattens belopp med avdrag av vad enligt lagen om förskottsuppbörd på förhand betalts samt de belopp skatteuppbördsmyndighet under föregående kalenderår avkortat i räkenskaperna och för kommuns eller församlings räkning återburit till skattskyldig jämte på dessa belopp erlagd ränta.


Utöver vad enligt 1 mom. erlagts, skall skatteuppbördsmyndighet före utgången av juni månad under det kalenderår, som följer närmast efter det år, då debiteringen skett, till kommun erlägga 2,5 procent av föregående år debiterad kommunalskatt och till församling 2,5 procent av sagda år debiterad kyrkoskatt. Därutöver skall skatteuppbördsmyndigheten före utgången av juni månad under det kalenderår, som följer efter sagda kalenderår, till kommun och församling erlägga 0,5 procent av ovan avsedda debiterade kommunalskatt och kyrkoskatt.

117 §.

Skatteuppbördsmyndighet skall efter avslutad uppbörd eller, om uppbörden sker i flera än en rat, efter uppbörden av den första raten till folkpensionsanstalten erlägga 98 procent av de debiterade folkpensionsförsäkringspremiernas och sjukförsäkringspremiernas belopp med avdrag av vad till folkpensionsanstalten på förhand erlagts samt de belopp skatteuppbördsmyndigheten under föregående kalenderår avkortat i räkenskaperna och de belopp skatteuppbördsmyndigheten för folkpensionsanstaltens räkning återburit till betalningsskyldig jämte på dessa belopp erlagd ränta.

Av de folkpensions- och sjukförsäkringspremier, som påförts i samband med ovan i 116 § 2 mom. avsedda beskattningar, skall för ettvart kalenderår det i 1 mom. stadgade beloppet särskilt för sig erläggas.

Utöver vad enligt 1 mom. erlagts skall skatteuppbördsmyndighet före utgången av juni månad under det kalenderår, som följer närmast efter det år, då debiteringen skett, till folkpensionsanstalten erlägga 0,5 procent av föregående år debiterade folkpensions- och sjukförsäkringspremier samt före utgången av juni månad under närmast följande kalenderår ytterligare 0,5 procent av nämnda premier.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977, likväl så, att 108 § 1 mom. och 109 § 2 mom. första gången tillämpas på de skatter och premier, som påföres vid beskattningen för år 1975, och att skatteuppbördsmyndigheten erlägger i 116 § 3 mom. avsett belopp om 0,5 procent första gången på basen av den kommunal- och kyrkoskatt som debiterats för år 1977 och det i 117 § 3 mom. till sist nämnda beloppet om 0,5 procent första gången på basen av de folkpensions- och sjukförsäkringspremier som debiterats för samma år.

Helsingfors den 13 augusti 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.