664/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 10 § 1 mom., 12 § 3 mom. och 16 §,

av dessa lagrum 10 § 1 mom. och 12 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 18 juli 1975 (568/75), som följer:

10 §.

Pensionens belopp utgör i fråga om varje till pensionstiden hänförd hel månad 1/12 procent av den pensionsgrundande lönen för tiden före den 1 juli 1962 och 1/6 procent för tiden därefter.


12 §.

Samordningsgränsen är 66 procent av den lön som ligger till grund för pensionens maximibelopp, om denna lön är högst 2 626 mark. överstiger den lön som ligger till grund för pensionens maximibelopp 2 626 mark, är samordningsgränsen 66 procent av lönen minskad med ett belopp, som utgör 66 procent av den överskjutande delen, dock minskad högst med ett belopp motsvarande folkpensionens grunddel.


16 §.

Den pensionsgrundande lönen justeras, då pensionen beviljas och då 13 § tillämpas, enligt det löneindextal, som årligen fastställes för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.

Pensionens belopp justeras på sätt som är stadgat om justering av pensioner som utgå enligt lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Det belopp i mark, varom är stadgat i denna lags 12 § 3 mom., motsvarar det för år 1976 fastställda löneindextalet 462, och det justeras kalenderårsvis med samma belopp i mark som det markbelopp, vilket avses i 8 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, justeras per kalenderår räknat från början av år 1977.

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.