653/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Lag om skogsforskningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Skogsforskningsinstitutets uppgift är att bedriva forskning, som främjar skogshushållningen samt en ändamålsenlig användning av skogstillgångarna och skogarna.

Skogsforskningsinstitutet lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

2 §.

Vid skogsforskningsinstitutet kan finnas överdirektörs-, professors-, överforstmästar-, byråchefs-, specialforskar-, revirforstmästar-, forskningsstationsföreståndar-, matematiker-, äldre forskar- och forskartjänster samt skogstekniker-, huvudbokförar-, laboratoriebiträdes-, räknebiträdes-, äldre vaktmästar- och vaktmästarbefattningar.

Vid skogsforskningsinstitutet kan även finnas extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §.

De marker och områden som utgör skogsforskningsinstitutets försöksområden användes och skötes främst i enlighet med forskningens behov. Angående användning och skötsel av andra områden än dem som nyttjas för nämnda ändamål gäller vad om användning av områden som är underordnade forstförvaltningen är stadgat.

4 §.

Skogsforskningsinstitutet äger rätt att mottaga donationer för sin forskningsverksamhet.

5 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. Genom densamma upphäves lagen den 30 december 1929 om forstvetenskapliga forskningsanstaltens underordnande omedelbart under lantbruksministeriet (449/29).

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.