649/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Lag om ändring av vattenlagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 5 kap. 75 §,

ändras 5 kap. 1 § 2 och 3 mom., 3 § 1 mom., 5 § 1 mom., 8 § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., 18 och 19 §§, 30 § 3 mom., 34 § 1 mom., 35 och 36 §§, 40 § 2 mom., 41 §, 42 § 2 mom., 52 § 1 mom., 70 § 2 mom., 78 och 79 §§, 80 § 2 mom., 81 §, 83 § 1 mom., 91 § 1 och 2 mom., 93 § 1 mom., 97 och 99 §§ samt 13 kap. 8 § 1 mom.,

av dessa lagrum 30 § 3 mom. och 34 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 26 juni 1970 (427/70) och 78 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag, samt

fogas till 5 kap. 83 § ett nytt 4 mom. som följer:

5 kap.

Virkesflottning.

Allmänna stadganden.
1 §.

Allmän flottled är kungsådra, där sådan finnes, och annorstädes den del av vattendrag, som utgör allmän farled eller som med stöd av 18 § i detta kapitel förklarats för flottled.

På flottning av virke i kanal och allmän farled tillämpas stadgandena i detta kapitel endast till den del annat icke följer av de stadganden som utfärdats om samfärdsel i kanaler och allmänna farleder.

3 §.

Flottande får, såframt ej av bestämmelserna i flottningsstadga annat följer, även utan särskilt tillstånd för utvältande av virke i vattendraget och för bedrivande av flottningen, säkerställande av samfärdseln samt skyddande av annans egendom och fördel, i vattendraget hålla nödiga bommar och andra fristående anordningar samt i detsamma och på dess strand anbringa fästen eller härtill använda naturföremål, som icke därav kunna taga skada, ävensom för bedrivande av flottning köra ut virke på isen. Under flottningen får den flottande även med flottgodset och flottningsmaterielen angöra strand och fastgöra dem vid stranden, förvara flottningsmareriel på annan tillhörig strand samt för flottningen beträda stranden. Likaledes är den flottande berättigad att på stranden upptaga i sjunkande tillstånd befintligt eller sjunket virke och låta det kvarligga där högst intill följande flottningsperiod.


5 §.

I vattendrag eller del av vattendrag, vari kungsådra eller allmän farled ej finnes och där flottningens bedrivande icke ordnats medelst flottningsstadga, har den flottande rätt att med tillfällig damm eller annan anläggning övergående uppdämma vatten på annans mark eller eljest tillfälligt ändra vattnets lopp eller vattenståndet, såframt det för flottningens ändamålsenliga bedrivande är påkallat och åtgärden ej skadar annan tillhörig anordning eller anläggning eller åsamkar nämnvärd skada på odlad mark, område för särskild användning eller fisket eller avsevärt försvårar fiskens vandring eller förökning. Uppdämning får ej utföras så, att den utgör fara för underbyggare, ej heller får vattnet hållas uppdämt längre tid än åtgärdens ändamål oundgängligen påkallar. Anläggningen för uppdämning skall, sedan dess användning upphört, genom den flottandes försorg utan dröjsmål öppnas så, att därav ej kvarblir hinder, som är menligt för vattnets fria lopp eller förorsakar uppgrundning i vattendraget.


Ordnad flottning.
8 §.

I vattendrag eller del av vattendrag, där värdefull anordning, byggnad eller annan anläggning finnes eller avsevärt fiske idkas eller där betydande samfärdsel förekommer eller som har betydande värde för fisket eller rekreation eller i vars omedelbara närhet finnes tätbebyggelse, skall flottningen ordnas medelst flottningsstadga samt andras intressen tryggas genom utförande av arbeten och andra åtgärder, som i flottningsstadgan bestämmas.


11 §.

I flottningsstadga, vars fastställande grundar sig på 8 § 1 mom. i detta kapitel, skall med iakttagande i behöriga delar av stadgandena i detta kapitel bestämmas, vilket vattendrag eller vilken del av vattendrag flottningsstadgan gäller, huruvida och i vilken del av vattendraget flottningen i enlighet med 19 § i detta kapitel skall bedrivas såsom samfälld flottning, på vad sätt och under vilken tid flottning får verkställas i vattendraget samt vilka de stadigvarande ställena för lossning, utkörning på is, flottbyggande och skydd samt andra motsvarande verksamhetss tallen äro i fråga om knippflottning och vilka de stadigvarande skiljeställena äro vid samfälld flottning. Därjämte skall bestämmas, vilka arbeten och anordningar som skola utföras och vilka övriga åtgärder vidtagas för skyddande av annans rätt och fördel mot skada av flottningen och för förebyggande av men, som av flottningen kan åsamkas vattnets fria lopp, samfärdseln, fisket, vattendragets användning för rekreation, tätbebyggelse, miljön eller annat allmänt intresse, så ock vilka åtgärder i övrigt som skola vidtagas för utbyggande av vattendraget för flottning.


13 §.

Bör flottning i viss del av vattendrag anses vara av betydelse från allmän synpunkt, kan den flottande i flottningsstadga beviljas rätt att inrätta ny bädd eller i vattendraget eller på dess strand utföra även andra än i 3 § i detta kapitel avsedda anordningar eller anläggningar för virkets utvältande och forsling i vattendraget, för flottgodsets förvarande i vatten och på strand samt dess skiljning och buntning, för under flottningen erforderlig eller vid dess avslutande på åtgärd av den flottande utförd uppläggning och förvaring av virke på marken samt för överförande av flottgodset från vattendrag eller del därav till annat, så ock rätt att avlägsna anordning eller byggnad eller annan anläggning, som är menlig för flottningens bedrivande. Ovan avsedd rätt kan även beviljas flottande, såframt den är påkallad för att i samband med nyttjande av vattendraget eller dess strand skydda allmänt eller enskilt intresse mot skadliga eller menliga påföljder av flottningens bedrivande.


18 §.

I flottningsstadga kan, såframt det är påkallat för säkerställande av flottningens bedrivande i sjö eller saltsjön, bestämmas att i del av vattendrag, där kungsådra eller allmän farled ej finnes, visst område skall vara allmän flottled. Finnes i vattendraget allmän farled, kan i flottningsstadgan bestämmas, att den allmänna flottleden omfattar ett bredare område än den allmänna farleden. Området för allmän flottled får ej fastställas till större bredd än vad oundgängligt behov kräver. Om ersättning, som för vattenområdes förklarande för allmän flottled och dess nyttjande för ändamålet skall erläggas till områdets ägare, äger vad i 4 kap. 8 § är stadgat motsvarande tillämpning.

Om byggande av för sjöfarten nödiga säkerhetsanordningar i allmän flottled gäller vad om säkerhetsanordningar för sjöfarten är särskilt stadgat.

Allmän flottled, som med stöd av 1 mom. fastställts, ävensom bestämmelse i enlighet med 1 mom. om bredden på allmän flottled skola införas i vattenboken och på vattendomstolens karta samt på den karta som skall fogas till flottningsstadgan.

19 §.

I flottningsstadga skall, såframt sådan fastställes för vattendraget, bestämmas att flottning på åtgärd av flottningsförening skall utföras såsom samfälld flottning för virkesägarnas gemensamma räkning. Flottning får dock icke bestämmas att bli utförd som samfälld flottning, såframt dess utförande såsom separat flottning med beaktande av transportkostnaderna för det virke, som skall flottas i vattendraget, är förmånligare än samfälld flottning och flottningens utförande såsom separat flottning icke förorsakar men för det allmänna anordnandet av flottningen, ej heller för annat nyttjande av vattendraget.

Utan hinder av bestämmelse om samfälld flottning kan vattendomstolen på ansökan, sedan flottningsföreningen och vederbörande myndigheter blivit hörda, meddela virkesägare tillstånd att på område för samfälld flottning bedriva separat flottning, såframt virkesägarens fortlöpande tillgång till virke ej utan oskäliga kostnader på annat sätt kan tryggas och därav icke förorsakas nämnvärt men eller nämnvärd ökning av kostnaderna per enhet för samfälld flottning. Virkets ägare har alltid rätt att utan anskaffande av tillstånd bedriva separat flottning av sitt virke för husbehov.

Då i 2 mom. nämnt tillstånd beviljas, skola i tillståndet även intagas bestämmelser om vilka arbeten och anordningar förrättare av separat flottning skall utföra för att skydda annans rätt och fördel mot skada, förorsakad av separat flottning, samt för att undvika att men åsamkas samfälld flottning eller annat nyttjande av vattendraget.

30 §.

Då flottning i vattendrag eller del därav upphör, skall syssloman som avses nedan i 62 § av detta kapitel eller, om sådan ej tillsatts, vattenstyrelsen vidtaga åtgärder för avlägsnande eller ändring av anordningar och anläggningar, som kunna vara farliga eller menliga vid vattendragets nyttjande. Föranledes icke av åtgärden i 1 kap. 12―15 §§ eller i 19 § avsedd förändring eller påföljd, kan åtgärden vidtagas redan innan flottningsstadgan ändrats eller upphävts.

34 §.

Har flottning i vattendrag upphört och flottningsstadgan med anledning härav upphävts, ankommer det på vattenstyrelsen att försälja eller eljest överlåta de för flottningen inlösta områdena och sådana för vattendragets utbyggande utförda anordningar och anläggningar, vilka icke tillhöra enskild flottare eller flottningsförening. Försäljningen skall verkställas utan dröjsmål, såframt vattendragets utbyggare eller underhållsskyldig, som ännu icke erhållit honom tillkommande ersättning till fullt belopp, det yrkar. Genom överlåtelsen influtna medel skola, sedan av försäljningen förorsakade kostnader erlagts och skulder, som möjligen belastat egendomen, betalts samt utbyggare och underhållsskyldig av de nämnda medlen utfått dem tillkommande obetald ersättning, användas för flottningen eller för annat ändamål, som tjänar nyttjandet av vattendraget eller regenereringen av vattendraget, främst inom vederbörande vattendrags område.


35 §.

Då fastställande av flottningsstadga sökts för vattendrag, som avses i 8 § 1 mom. av detta kapitel, eller för del därav, kan vattendomstolen, innan ärendet slutligt avgjorts, på ansökan bevilja flottande tillstånd för viss tid att interimistiskt bedriva flottning, såframt uppskjutande av flottningen skulle medföra avsevärd skada för sökanden och flottningen kan begynna utan att vålla samfärdseln, fisket, vattendragets användning för rekreation eller annat nyttjande av vattendraget synnerligt men eller utan att åsamka anordningar och anläggningar i vattendraget eller på dess strand nämnvärd skada.

Sökes i 13 § avsett tillstånd till inlösen eller nyttjande av område medan ärende rörande fastställande av flottningsstadga eller ändring däri är anhängigt, kan vattendomstolen på ansökan, innan ärendet slutligt avgjorts, bevilja flottande interimistiskt tillstånd till nyttjande av sagda område, såframt detta ej utgör hinder för återställande av förhållandena i det fall, att tillstånd icke beviljas eller att tillstånd beviljas på andra villkor än i det interimistiska tillståndet. För skada, men eller annan förlust av fördel som förorsakas av nyttjandet skall den flottande utgiva ersättning till vederbörande.

36 §.

I utslag, där tillstånd till interimsflottning beviljas, skall tillika bestämmas, hur flottningen får bedrivas i vattendraget och vilka åtgärder den flottande skall vidtaga till förebyggande eller minskande av skada, men och annan förlust av förmån, som förorsakas av flottningen. Flottande kan även åläggas att ställa säkerhet för fullgörande av den ersättningsskyldighet, som kan uppstå för honom. Vad ovan är sagt iakttages i tillämpliga delar även då flottande beviljas i 35 § 2 mom. avsett tillstånd till nyttjande av område som erfordras för flottning.

Vattendomstolen kan förordna, att utslag, genom vilket i 1 mom. avsett tillstånd beviljats, skall lända till efterrättelse, även om ändring däri sökes.

Flottningsförening.
40 §.

Medlemskapet för ägare av flottgods begynner den dag föreningens ordinarie vårstämma hålles, såframt han därförinnan anmält virke till flottning, eller vid den senare tidpunkt, då han gör sådan anmälan, samt varar till följande motsvarande stämma. Äro frågor rörande det föregående årets flottning då ännu oavgjorda, fortfar medlemskapet i fråga om dem, till dess de slutligt utretts. Mandattiden för den medlem, som företräder skogsägarna, börjar dagen efter den dag, då den ordinarie vårstämma i flottningsföreningen hålles som följer näst efter hans förordnande till medlem, samt utgår det tredje året den dag, då motsvarande stämma hålles.

41 §.

Den medlem, som företräder skogsägarna i flottningsförening, skall vederbörande distriktsskogsnämnd utse på uppmaning av vattendomstolen, och vattendomstolen skall utfärda förordnande för honom att vara medlem av föreningen. Finnas flera sådana nämnder på område, från vilket uttaget virke på åtgärd av föreningen flottas, skall envar av dem nominera en kandidat, och vattendomstolen utfärdar förordnande för den kandidat, som den finner mest lämplig att företräda skogsägarna på området. Äger staten mera än hälften av skogsarealen på ifrågavarande område, ankommer nomineringen av kandidat på forststyrelsen. Ovan i denna paragraf avsett ärende anhängiggöres i vattendomstolen genom ansökan.

Flottningsförenings medlem, som avses i denna paragraf, är berättigad till skälig ersättning för sitt uppdrag av den som nominerat honom till kandidat. Utöva på område, som avses i 1 mom., flera distriktsskogsnämnder sin verksamhet och har kandidaten nominerats av någon av dem, skola övriga distriktsskogsnämnder deltaga i ersättningen i det förhållande, i vilket det skogsområde, från vilket virke på åtgärd av föreningen flottas, fördelar sig mellan dessa nämnders verksamhetsområden. Uppkommer meningsskiljaktighet om ersättningen eller deltagande däri, skall vattendomstolen avgöra frågan.

42 §.

Flottningsförening kan även åtaga sig virkets utvältning i vattnet och sådan separat flottning, som av föreningen lämpligen kan bedrivas, samt även andra uppgifter, som ansluta sig till flottningen. Likaledes kan flottningsförening för att nedbringa flottningskostnaderna eller för att sysselsätta sin personal under annan tid än flottningsperioden nyttja för flottningen anskaffad egendom i förvärvssyfte, såvitt föreningens egentliga uppgifter icke därav bli lidande. Annan verksamhet får föreningen ej utöva.


52 §.

Flottningsförening skall ha styrelse, vilken består av de medlemmar, som valts vid föreningens ordinarie vårstämma, samt därjämte av en medlem, som företräder skogsägarna. Om förordnande till uppdraget av den medlem som företräder skogsägarna samt om hans mandattid och arvode gäller i tillämpliga delar vad i detta kapitels 40 och 41 §§ är stadgat om förordnande till uppdraget av den medlem i flottningsförening som företräder skogsägarna samt om hans mandattid och arvode.


70 §.

De egentliga flottningskostnaderna skola fördelas mellan virkesägarna enligt grunder, som fastställts i reglementet. Vid fastställande av dessa grunder kan område för samfälld flottning på de ställen, vid vilka buntning eller skiljning av virke verkställes, samt även i övrigt på sådana avsnitt, där flottning eller bogsering kan medföra kostnader av olika storlek, indelas i särskilda distrikt. Huvudgrunden för kostnadernas fördelning är mängden av det virke som skall flottas, uttryckt i enheter, vilka bestämts i reglementet. Ytterligare kunna andra, i det enskilda fallet tillämpliga grunder, såsom transportavståndet, svårighetsgraden vid flottning och skiljning av olika virkesslag, ledernas duglighet för flottning samt merkostnader, förorsakade av virkespartiets storlek, beaktas vid verkställande av fördelningen.


78 §.

Då flottningsförenings verksamhet upphör, skall föreningen tillhörig lös egendom, vars bibehållande i vattendraget med tanke på måhända fortsatt bedrivande av flottning i vattendraget icke bör anses nödvändigt, på åtgärd av de syssloman som tillsatts för att handha utredningen, förvandlas i penningar. På motsvarande sätt skall flottningsförening tillhörig fast egendom, vars bibehållande i vattendraget med tanke på ovan nämnt ändamål eller annat ändamål, som tjänar nyttjandet av skog eller vattendrag, icke bör anses nödvändigt, förvandlas i penningar. Vattendomstolen skall på ansökan av sysslomannen förordna, vilken fast egendom som bör förvandlas i penningar. övrig fast egendom överföres till staten genom vattendomstolens utslag, om vilket gäller vad i 14 § 3 mom. av detta kapitel är stadgat.

Genom försäljningen influtna medel skola, sedan föreningens ännu icke fullgjorda förpliktelser först uppfyllts, på åtgärd av vattenstyrelsen användas till förmån för flottningen eller för annat ändamål, som tjänar användningen av vattendraget eller regenereringen av vattendraget främst inom vederbörande vattendrags område.

Flottningsskada.
79 §.

Med flottningsskada förstås skada, men och annan förlust av förmån, som åsamkats annan tillhörig egendom av arbeten eller åtgärder i samband med flottningen, av flottningsmaterielens eller virkets förvarande i vattendrag och på dess strand eller tornande mot strand samt av flottningsmanskapets beträdande av och vistelse på strand, ävensom skada, men och annan förlust av förmån, som åsamkats farkost, vilken färdas i vattendraget, av sjunket eller i sjunkande tillstånd befintligt flottgods eller av flottningsanordning, eller flottningsförnödenheter, som äro under vatten eller skada, men och annan förlust av förmån, som åsamkats fiskenät utanför flottled, av knippflottningsfästen eller eljest av flottningen, såframt skadan är sådan, som i 11 kap. avses. Skada, om vars ersättande enligt 13 § i detta kapitel bestämmelse ingår i flottningsstadga, hänföres ej till flottningsskada.

Om ersättande av skada, som förorsakats av fartygs sammanstötning, gäller vad i sjölagen är stadgat.


80 §.

Är i flottningsstadga icke bestämt om ersättande av flottningsskada, skall yrkande på ersättning vid äventyr av talans förlust framställas skriftligen mot den som bedrivit flottningen eller den som företräder honom eller mot ägare av virke, som flottats uti ifrågavarande del av vattendraget, senast under det kalenderår, som följer näst efter flottningsåret.

81 §.

Skada, åsamkad av flottning som utförts inom flottningsförenings verksamhetsområde, skall ersättas av flottningsföreninigen.

Skada, som åsamkats av flottning inom annat än i 1 mom. avsett område, ersättes av virkets ägare eller, såframt flera virkesägare vid separat flottning under en och samma flottningsperiod bedrivit flottning i vattendraget, solidariskt av virkesägarna.

Har flottningsförening bedrivit separat flottning, äger i fråga om föreningen vad i 2 mom. är stadgat om virkesägare motsvarande tillämpning.

83 §.

Virkesägare, som utgivit ersättning för flottningsskada, förorsakad vid separat flottning, till högre belopp än vad som proportionellt motsvarar hans andel i den av honom och övriga ersättningsskyldiga sammanlagt flottade virkesmängden, äger rätt att av annan virkesägare erhålla dennes enligt samma grund beräknade andel av ersättningsbeloppet samt motsvarande del av den ersättning, som med beaktande av vad i 12 kap. 10 § är stadgat ej kunnat utfås av virkesägare, som är skyldig att erlägga densamma. Visas flottningsskadan vara vållad av en virkesägare eller av någon i hans tjänst anställd, är han dock skyldig att gentemot de övriga ensam ansvara för hela ersättningsbeloppet. För så vitt virkesägare visar att hans virke flottats vid separat flottning under sådan tid eller på sådant sätt, att skadan icke kunnat åsamkas av dess flottning, befrias han till motsvarande del från ansvaret för ersättningsbeloppet.


Har flottningsförening med stöd av 81 § 1 mom. erlagt skadestånd för skada, åsamkad av separat flottning, som utförts inom dess verksamhetsområde, utan att föreningen själv bedrivit separat flottning inom sitt område, äro de virkesägare, vilka bedrivit separat flottning, solidariskt skyldiga att ersätta flottningsföreningen för det belopp som föreningen utgivit i skadestånd. På fördelningen av ersättningsansvaret mellan virkesägarna gäller på motsvarande sätt vad i 1 mom. är sagt.

Särskilda stadganden.
91 §.

Den flottande skall i varje kommun, inom vars område flottning bedrives, förordna flottningsombud, som under tiden för flottningen skall vara lätt anträffbar för allmänheten. Uppgift om flottningsombudets namn och adress samt i fråga om dem inträffade förändringar skola tillställas vattennämnden och vederbörande vattendistrikts vattenbyrå samt därjämte vederbörande länsman eller magistrat.

Har stadgandet i 1 mom. ej iakttagits, äger länsman eller magistrat på yrkande av den som saken angår förordna lämplig person till flottningsombud och tillställa den flottande, vattennämnden och vattendistriktets vattenbyrå uppgift därom. Den som förordnats till flottningsombud är berättigad att av den flottande erhålla skäligt arvode för uppdraget. Uppkommer meningsskiljaktighet om arvodet, kan saken medelst talan hänskjutas till vattendomstolen för behandling.


93 §.

Innan virke utvältes i vattendrag, skall det förses med ägarens lätt skönjbara flottningsmärke, varom uppgift tillställts vattenbyråerna i de vattendistrikt och de vattennämnder samt de länsmän och magistrater, inom vilkas verksamhetsområde flottningen bedrives. Flottas virke i knippen, skall ettvart knippe förses med motsvarande flottningsmärke innan knippet föres ut i vattendraget.


97 §.

Har vid flottning för längre tid än ett år virke kvarblivit på strand eller i strandvallen, är ägaren eller innehavaren av stranden berättigad att tillvarataga virket. Han är dock skyldig att inom en månad hos vederbörande länsman eller magistrat göra anmälan om dess tillvaratagande och om flottningsmärke på virket, såvitt märket kan skönjas, samt om virkesslaget och mängden. Länsmannen eller magistraten skall senast inom två veckor efter det anmälan erhållits genom postens förmedling underrätta vederbörande flottningsombud om tillvaratagandet. Virkesägaren eller flottningsföreningen skall inom en månad från det länsmannens eller magistratens underrättelse avsänts meddela tillvaratagaren, huruvida virkesägaren eller föreningen ämnar taga virket i sin besittning. Om virkesägaren eller flottningsföreningen icke lämnar sagda meddelande eller om virkesägaren eller flottningsföreningen efter att ha lämnat meddelandet icke inom tre sådana månader, då vattendraget är isfritt, eller inom annan, med tillvaratagaren överenskommen tid efter avsändandet av länsmannens eller magistratens underrättelse tager virket i sin besittning, tillfaller virket den som tagit det till vara. Virkesägare eller flottningsförening som tager virket i sin besittning skall ersätta tillvaratagaren för kostnaderna för tillvaratagandet och anmälan.

Är ej virkets ägare känd, skall länsmannen eller magistraten efter mottagen anmälan om tillvaratagandet utan dröjsmål tillkännagiva det genom offentlig kungörelse samt, för så vitt virkets värde är ansenligt, en gång i någon tidning med spridning på orten. I övrigt skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 1 mom. är stadgat.

Har vid flottning kvarblivit virke på strand eller i strandvallen invid tomt, byggnadsplats, trädgård, upplagsställe, badstrand eller annat i särskild användning taget område, är ägaren eller innehavaren av stranden dock berättigad att omedelbart taga virket till vara. I fråga om tillvaratagarens anmälningsskyldighet och de åtgärder som skola vidtagas med anledning av anmälan samt i fråga om äganderättens övergång äger vad ovan i denna paragraf är stadgat motsvarande tillämpning.

Vad ovan i denna paragraf är stadgat gäller ej virke, som förvaras på upplags-, skilje- eller buntningsställe, som bestämts i flottningsstadga.

99 §.

Har vid flottning i vattendraget kvarblivit sjunket eller i sjunkande tillstånd befintligt virke eller flottningsförnödenheter till men för vattnets lopp, samfärdseln, vattendragets användning för rekreation, fisket eller vattendragets nyttjande för annat ändamål, kan vattendomstolen på ansökan av myndighet eller den som därav lider men ålägga den som underhåller vattendraget eller, om sådan ej finnes, den som senast bedrivit flottning i vattendraget, att inom förelagd tid rensa det vid äventyr att rensandet utföres på bekostnad av den som underhåller vattendraget eller utfört flottningen. Virke, som vid rensning av vattendrag upptagits på annans bekostnad, skall försäljas på offentlig auktion.

13 kap.

Straffbestämmelser.

8 §.

Underlåter flottande att anmäla sitt ombud eller försummar flottgodsets ägare att anmäla sitt virkesmärke, skall han dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 1976.

Har flottningsstadga tidigare fastställts för vattendrag eller del därav, skall denna och, såframt flottningsförening verkar inom området för vattendraget, dess reglemente alltjämt tills vidare tillämpas efter denna lags ikraftträdande. Om bestämmelserna i flottningsstadga icke överensstämmer med denna lag, och om de icke inom fem år från denna lags ikraftträdande har ändrats i enlighet med lagen, skall stadgandena i denna lag tillämpas i stället för flottningsstadgans bestämmelser till de delar där de avviker från varandra.

Har flottningsförening icke inom ovan sagda tid anhängiggjort ansökan om ändring av sitt reglemente så, att det överensstämmer med stadgandena i denna lag, skall den som gjort sig skyldig till underlåtenheten straffas på sätt i 13 kap. 5 § vattenlagen är stadgat. Vattendomstolen kan på ansökan av vattenstyrelsen ålägga förening, som gjort sig skyldig till underlåtelse, att vid vite inom utsatt tid vidtaga åtgärder för ändring av sitt reglemente.

Då denna lag träder i kraft tillämpas de tidigare stadgandena på ärende, som är anhängigt i vattenöverdomstolen, högsta förvaltningsdomstolen eller högsta domstolen.

På ersättande av flottningsskada, som uppstått före denna lags ikraftträdande, tillämpas tidigare lag.

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.