604/1976

Given i Nådendal den 9 juli 1976.

Lag angående ändring av 6 och 9 §§ lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § och 9 § 1 mom. lagen den 23 maj 1975 om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land (349/75), som följer:

6 §.

Den som efter kallelse enligt denna lag inställt sig för att höras såsom vittne, får icke under den tid han med anledning härav vistas i Finland åtalas eller straffas, ej heller utlämnas till annan stat än den, som han kommer ifrån, på grund av brott som förövats före inresan, med mindre han inför domstol samtycker därtill eller stannar i landet utöver en tid av femton dagar efter det utresa obehindrat kunnat ske.

9 §.

Vad i 1, 2 och 4―8 §§ stadgas gäller i tillämpliga delar även målsägande, i brottmål samt, med undantag av 7 och 8 §§, även part i mål som rör vårdnaden om barn eller faderskap.Denna lags 6 § träder i kraft den 1 september 1976 och 9 § 1 mom. den 1 oktober 1976.

Nådendal den 9 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.