562/1976

Given i Helsingfors den 29 juni 1976.

Lag om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Person, som vid ingående av avtal om fast anställning vid Nordiska Investeringsbanken icke var bosatt i Finland på sätt som avses i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) , är skyldig att i stället för skatter och premier, vilka utgår enligt allmänt gällande stadganden, erlägga skatt på löneinkomst som han uppburit för sagda anställning endast i enlighet med vad i denna lag stadgas.

2 §

Såsom i 1 § avsedd löneinkomst anses sådan lön på vilken arbetsgivare är skyldig att verkställa förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59). Till lönen hörande naturaförmåner beräknas i enlighet med stadgandena i lagen om förskottsuppbörd.

3 §

Skatt som avses i 1 § uppbäres såsom slutlig skatt genom innehållning vid källan (slutlig löneskatt).

Den slutliga löneskatten är 40 procent av löneinkomst totalbelopp. Hela skatten tillfaller staten.

4 §

Skyldig att uppbära slutlig löneskatt är Nordiska Investeringsbanken. Skatten skall uppbäras då löneskattepliktigt belopp betalas till vederbörande eller gottskrives hans konto. Skatten uppbäres i fulla tiotal pennin med utelämnade av överskjutande pennin.

5 §

Nordiska Investeringsbanken skall inbetala av slutlig löneskatt uppburna belopp på postgirokonto för landskontoret i Nylands län inom 20 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken skatten uppburits. Angående uppbördsförfarandet i övrigt gäller i tillämpliga delar vad i lagen om stats- och kommunalskatt för begränsat skattskyldig (917/72) eller med stöd av den är stadgat om uppbörd av källskatt.

Angående påföljderna av underlåtenhet att fullgöra uppbörds- och redovisningsskyldighet samt tillsynen över uppbörden av slutlig löneskatt gäller i tillämpliga delar vad i lagen om förskottsuppbörd är stadgat om förskottsinnehållning eller med stöd av sagda lag är stadgat eller bestämt. Slutlig löneskatt uppbäres dock alltid utan användning av skattemärken.

Har slutlig löneskatt icke uppburits, men har på löneinkomsten innehållits förskott som avses i lagen om förskottsuppbörd, skall det innehållna förskottets belopp avdragas från det skattebelopp som Nordiska Investeringsbanken enligt 2 mom. ålagts att erlägga. I lagen om förskottsuppbörd avsett skattetillägg beräknas härvid på skillnaden mellan den löneskatt som icke uppburits och det innehållna förskottet.

6 §

Anser skattskyldig att uppbörden av slutlig löneskatt förrättats felaktigt, och har Nordiska Investeringsbanken icke rättat uppbörden, kan den skattskyldige hänskjuta saken till skattedirektören i Helsingfors skattedistrikt för avgörande. Rättelseyrkande skall göras senast under det kalenderår som följer närmast efter uppbörden av skatten.

Finner skattedirektören att i slutlig löneskatt uppburits ett för stort belopp, skall han förordna att det belopp, som uppburits för mycket, skall återbetalas till den skattskyldige.

7 §

På yrkande av den skattskyldige skall beskattning av löneinkomst som avses i 1 §, med avvikelse från vad i 3 § är stadgat, verkställas i den ordning som är stadgad i beskattningslagen (482/58) och med iakttagande av allmänt gällande stadganden om beskattning av inkomst.

Yrkande som nämnes i 1 mom, skall göras skriftligt i skattedeklarationen för det kalenderår under vilket löneinkomsten uppburits. Skattedeklarationen skall ingivas till skattebyrå som avses i 34 beskattningslagen. Har skattedeklarationen icke avgivits i rätt tid, skall yrkandet förkastas. Yrkandet kan även under det kalenderår som avses i detta moment framställas hos skattedirektören i Helsingfors skattedistrikt. Skattedirektören skall härvid i den skattskyldiges skattebok göra anteckning om yrkandet.

8 §

På annan inkomst än löneinkomst som avses i 1 samt på förmögenhet skall person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken erlägga skatt enligt om dem gällande stadganden. Vid verkställandet av beskattning av sådan annan inkomst sammanräknas emellertid denna inkomst och ovan avsedda löneinkomst. Från det sålunda erhållna beloppet göres alla de avdrag som vid beskattning allmänt medges. Såsom skatt på ovannämnd annan inkomst anses den del av den skatt som uträknas på sålunda erhållen beskattningsbar inkomst, vilken motsvarar förhållandet mellan nettobeloppet av ovannämnd annan inkomst och den skattskyldiges totalinkomst.

9 §

Har slutlig löneskatt uppburits på inkomst för vilken löntagaren skall beskattas på annat sätt än enligt stadgandena om slutlig löneskatt, gäller om det uppburna beloppet vad om innehållet förskott är stadgat

10 §

Den som är missnöjd med beslut, som skattedirektör med stöd av 6 § givit, får anföra besvär över beslutet skriftligen hos länsrätten i Nylands län inom trettio dagar från den dag då han fick del av beslutet, sagda dag oräknad. Besvärsskriften skall tillställas sagda länsrätt. För statsombud, som avses i beskattningslagen, räknas besvärstiden från den dag då beslutet fattades.

Angående sökande av ändring i beskattning, som avses i 7 och 8 §§, gäller vad i beskattningslagen är stadgat.

Angående sökande av ändring i skattedirektörs avgörande, som avser att ålägga Nordiska Investeringsbanken att betala slutlig löneskatt som icke uppburits, gäller vad i lagen om förskottsuppbörd är stadgat om sökande av ändring i motsvarande ärenden.

11 §

I länsrätts utslag med anledning av besvär, som avses i denna lag, får ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. På statens vägnar äger i beskattningslagen avsett prövningsombud besvärsrätt. Om ändringssökande gäller i övrigt vad i beskattningslagen är stadgat at om sökande av ändring i länsrätts utslag.

12 §

Vad i denna lag är stadgat om person med fast anställning vid Nordiska Investeringsbanken skall äga motsvarande tillämpning på vikarie för sådan person.

13 §

Vad i 125 § beskattningslagen är stadgat eller med stöd av den är bestämt om befrielse från skatt eller anstånd med dess erläggande skall äga motsvarande tillämpning på skatt som avses i denna lag.

14 §

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1976. Lagen tillämpas i fråga om stadgandena rörande slutlig löneskatt på lön, som uppbäres den dag lagen träder i kraft eller därefter, samt till övriga delar första gången vid beskattningcn för skatteåret 1976.

Helsingfors den 29 juni 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.