Nr 533./1976

Given i Helsingfors den 24 juni 1976.

Lag angående ändring av 10 § lagen om gränszon.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 § lagen den 17 maj 1947 om gränszon (403/47) som följer:

10 §.

Den som bryter mot stadgandena i denna lag eller med stöd av densamma utfärdade stadganden skall, såframt strängare straff för gärningen icke är stadgat annorstädes i lag, för överträdelse av lagen om gränszon dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader.

Bör i 1 mom. avsett brott, med beaktande av de omständigheter i sin helhet, vilka föranlett brottet och framgå av detsamma, anses grovt, skall gärningsmannen för grov överträdelse av lagen om gränszon dömas till fängelse i högst två år.

Skjutvapen och förnödenheter, sprängämnen, fotografiapparater samt filmer och plåtar, som innehafts eller använts olovligen, ävensom fotografier och negativ, som tagits olovligen, kunna dömas förbrutna till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1976.

Helsingfors den 24 juni 1976.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
MARTTI MIETTUNEN

Minister för inrikesärendena
Paavo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.