518/1976

Given i Helsingfors den 17 juni 1976.

Förordning om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 8 § sjölagen av den 9 juni 1939, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 maj 1967 (237/67):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på finskt fartyg.

Denna förordning tillämpas dock icke på staten tillhörigt fartyg, som användes för försvars- och sjöbevakningsuppgifter, ej heller på bärplansfartyg eller svävfarkost eller på fiskefartyg under 400 ton eller på lustfartyg.

Stadgandena i 13 § 2 mom., 19 § 1-3 mom., 21 § 6 mom. samt 30 och 31 §§ av denna förordning tillämpas icke på fartyg under 65 ton.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses:

1) med passagerarfartyg fartyg som enligt gällande bestämmelser skall besiktigas som passagerarfartyg;

2) med fiskefartyg fartyg som användes för fiske eller annan fångst eller för transport eller förädling av fångst i omedelbar anslutning därtill eller såsom moderfartyg för fiskefartyg;

3) med fartygs tontal dess största bruttodräktighet enligt finskt mätbrev;

4) med bostadsutrymmen sovhytter, daghytter, mässrum, sanitetsutrymmen, fritidsutrymmen och sjukhytter samt gångar i anslutning till nämnda utrymmen;

5) med besättning samtliga ombord anställda personer;

6) med befäl fartygs befälhavare, maskinchef, styrman, linjelots, maskinmästare, elmästare, radiotelegrafits och föreståndare för ekonomiavdelningen;

7) med underbefäl person som icke hör till befälet och som är i övervakande eller ansvarig ställning; samt

8) med manskap andra ombord anställda personer än befäl eller underbefäl.

3 §
Skyldighet att förete ritningar

Beställes för finsk ägares räkning fartyg med dräktighet om minst 65 ton, är beställaren skyldig att i ett tillräckligt tidigt skede av byggnadsarbetet tillställa sjöfartsstyrelsen i tre exemplar och arbetarskyddsstyrelsen i två exemplar ritningar, av vilka framgår var fartygets bostadsutrymmen är belägna, den totala och den fria durkytan i sovhytter och mässrum och inredning samt ventilations-, uppvärmnings-, belysnings- och sanitetsanläggningar. Förutom ritningar skall lämnas för granskningen av ritningarna erforderliga uppgifter.

Då fartyg om minst 65 ton övergår från utländsk ägare i finsk ägo, är ägaren skyldig att inom två månader eller av särskilda skäl inom sex månader från äganderättens övergång tillställa vederbörande i 1 mom. avsedda ritningar och uppgifter.

Utföres på fartyg om minst 65 ton väsentliga ändringar eller reparationer av bostadsutrymmena, är ägaren skyldig att innan reparationsarbetet inledes överlämna i 1 mom. avsedda ritningar och uppgifter.

4 §
Godkännande av ritningar

Ovan i 3 § avsedda ritningar godkännande är, att ritningarna överensstämmer med denna förordning och att arbetarskyddsstyrelsen avgivit sitt utlåtande om dem. Ritningarna kan godkännas villkorligen, om i dem finns smärre bristfälligheter som går att avhjälpa. I beslutet om godkännande skall härvid anges, hur ritningarna skall rättas.

I det förfarande som avser godkännande av ritningar skall beaktas beställarens skyldighet att iakttaga den med byggaren överenskomna tiden för återställande av ritningarna.

5 §
Inspektion av bostadsutrymmen

Nytt eller till Finland köpt gammalt fartyg om minst 65 ton skall inom sex månader efter dess ibruktagande anmälas till sjöfartsstyrelsen för inspektion av bostadsutrymmena. Finns fartyget icke i Finland, skall ägaren ersätta av sjöfartsstyrelsen förordnad inspektörs resekostnader. Sjöfartsstyrelsen kan likväl godkänna även inspektion som verkställts av utländsk myndighet eller av opartisk sakkunning, såframt oskäliga kostnader sålunda undvikes.

Sjöfartsstyrelsen skall bereda en företrädare för arbetarskyddsstyrelsen tillfälle att deltaga i inspektion som avses i denna punkt av förordningen.

Vid inspektionen skall konstateras, att fartygs bostadsutrymmen överensstämmer med godkända ritningar och att de även i övrigt uppfyller fordringarna i denna förordning. Över inspektionen skall utfärdas intyg som i avskrift skall tillställas sjöfartsstyrelsen.

2 kap.

Allmänna stadganden om bostadsutrymmen

6 §
Sovhytters och mässrums placering

Sovhytter och mässrum skall placeras så, att de har dagsljus. Hör till bostad daghytt, är det tillfyllest att denna har dagsljus.

På passagerarfartyg kan sovhytterna för servicepersonalen för de passagerarhytter, som ligger under vattenlinjen, placeras under vattenlinjen.

På fartyg över 400 ton skall sovhytterna helt och hållet vara belägna ovanom den högsta lastvattenlinjen, midskepps eller akterut.

Sovhytter kan dock placeras i fartygets förskepp akterom kollisionsskottet, såframt fartygets storlek, typ eller användningsändamål medför att annan placering är oändamålsenlig.

På passagerarfartyg kan under skottdäck placeras för en person avsedda sovhytter och till dessa anslutna andra bostadsutrymmen.

Direkt tillträde till sovhytterna får icke finnas från maskin- eller lastrum, kabyss, lamp- eller färgskåp, maskin-, däcks- eller övriga förråd eller tvätteri, ej heller från allmänna tvättrum eller toalettrum.

Radiotelegrafists sovhytt skall placeras i omedelbar närhet av radiohytten.

7 §
Övriga bestämmelser om bostadsutrymmen

Bostadsutrymme får icke användas såsom genomgångsväg till lastrum, lamp- eller färgskåp, maskin- eller däcksförråd eller pumprum.

På tankfartyg får bostadsutrymmen icke vara belägna ovanför lasttankar, tankar för lastrester (sloptankar) eller lastpumprum, ej heller ovanför sådana kofferdammar , som avskiljer dessa från övriga delar av fartyget.

Manluckor som leder till oljetankar får icke placeras i bostadsutrymmen.

Allmänna tvättrum och toalettrum skall placeras tillräckligt nära sovhytterna.

Sjukhytt skall placeras så, att patient under alla väderleksförhållanden lätt kan transporteras dit med bår.

8 §
Konstruktion

Bostadsutrymmena skall vara så konstruerade, att de är tillräckligt säkra och erbjuder skydd mot väder och sjögång samt att de är tillräckligt isolerade mot kyla och hetta och mot utifrån kommande buller, vibrationer och luftföroreningar.

Ytterskotten i bostadsutrymmen skall isoleras. Kondensering av vattenånga skall så väl som mojligt förhindras genom ändamålsenlig isolering. Även maskinkapps- och kabysskott samt skott och däck kring uppvärmda oljetankar, vilka direkt gränsar till bostadsutrymmen skall isoleras.

Ståldäck, vilka utgör tak eller durk i bostadsutrymmen och vilka gränsar till fria luften eller icke uppvärmt utrymme, skall vara tillräckligt isolerade.

Väggar, durkar och tak i bostadsutrymmen skall vara lätta att rengöra. Väggarna i sanitetsutrymmen skall vara vattentät konstruktionen.

Till däcksmaskiner och andra motsvarande anordningar hörande hydraulik-, ång- eller avloppsrör får icke dragas genom sovhytter, ej heller genom till dessa ledande gångar, såvida detta icke av tekniska orsaker är nödvändigt. Rör som drages genom gångar skall isoleras och skyddas på behörigt sätt.

I bostadsutrymmen befintliga värme- och vattenledningar skall isoleras och skyddas på behörigt sätt.

Den fria höjden i bostadsutrymmen på ställen, där obehindrad rörelse är oundgänglig, skall på fartyg under 400 ton vara minst 1,90 meter och på annat fartyg minst 1,98 meter.

9 §
Ventilation

Ventilationen i bostadsutrymmen skall vara tillräcklig. Luftintagen skall placeras och anordningarna utrustats så, att luften alltid är tillräckligt ren. Anordningarna skall kunna regleras på ett sådant sätt, att lämplig ventilation kan åstadkommas under alla väderleksförhållanden.

På fartyg över 400 ton skall finnas mekanisk ventilation.

På fartyg, som gör resor till tropiska områden eller till Medelhavet eller till Persiska viken eller i är fart inom nämnda områden, skall finnas sådan luftkonditioneringsanläggning, att i bostads utrymmena kan bibehållas en temperatur som är lägre än + 30°C och en relativ luftfuktighet om ca 50 %, då uteluftens temperatur är +35°C och fuktigheten 70 %.

För att mekanisk ventilation eller luftkonditioneringsanläggning alltid skall vara funktionsduglig skall på fartyget finnas erforderliga reservdelar, om ej reparation utan dröjsmål kan utföras på annat sätt.

Kall eller uppvärmd luft får blåsas in i toalettrum endast då detta har mekanisk utsugning av luft eller dörr till öppet däck.

Evakueringsluften från toalettrum och tvättrum skall ledas ut i det fria. Evakueringsluften från sjukhytt skall separat ledas ut i det fria.

10 §
Uppvärmning

I bostadsutrymmen skall finnas en ändamålsenlig och reglerbar värmeanordning. Anordningen skall sprida en värme av ca 20°C i hela sovhytten och vara placerad på så stort avstånd från huvudgärden av koj, att den icke orsakar olägenhet.

Då för uppvärmning användes varmlufts- eller luftkonditioneringsanläggning, skall luften vid behov fuktas. Högst hälften av den inblåsta luften får utgöras av returluft.

11 §
Moskitnät och soltak

Om fartyg trafikerar hamnar utsatta för moskiter, skall fönster, ventilationsanordningar och andra till bostadsutrymmen ledande öppningar förses med moskitnät. Om fartyget är utrustat med luftkonditioneringsanläggning, behöver fasta fönster icke förses med nät.

På fartyg, som gör resor till tropiska områden eller till Medelhavet eller Persiska viken, skall finnas soltak eller -segel över sådana utrymmen på däck vilka är avsedda att tjäna som fritidsutrymmen för besättningen, och över öppet däck ovanför bostadsutrymmen, vilka ej har luftkonditionering.

12 §
Belysning

Utrymmen som är avsedda för besättningen skall vara försedda med ändamålsenlig belysning.

Finns på fartyg icke två av varandra oberoende strömkällor, skall reservbelysning anordnas med tillhjälp av ändamålsenligt planerade reservbelysningsanordningar.

Vid huvudgärden av varje koj i sovhytt skall finnas en läslämpa.

3 kap.

Stadganden om olika utrymmen

13 §
Personantalet i sovhytter

Då besättningen regelbundet bor ombord på fartyg, skall fartyget ha sovhytter. För män och kvinnor som hör till besättningen skall finnas skilda sovhytter.

I samma sovhytt får icke placeras flera till manskapet hörande än:

1) fyra personer, om fartyget är under 100 ton;

2) tre personer, om fartygets dräktighet är minst 100 ton men under 400 ton; och

3) två personer, om fartygets dräktighet är minst 400 ton.

Envar medlem av befälet och underbefälet skall ha en egen sovhytt.

På fartyg över 1 000 ton, som icke är passagerarfartyg, skall varje medlem av besättningen ha en egen sovhytt, om detta är möjligt med beaktande av fartygets storlek, användningsändamål och allmänna arrangemang.

Såvitt möjligt skall på fartyg över 3 000 ton befälhavaren, maskinchefen, överstyrmannen, förste maskinmästaren, en radiotelegrafist och föreståndaren för ekonomiavdelningen utöver sin sovhytt ha en daghytt i anslutning till denna.

Manskap som förrättar vakttjänst skall såvitt möjligt inlogeras så, att vakterna hålles åtskils från varandra och att dagman icke kommer att dela hytt med vaktindelad person.

Varje sovhytt skall förses med en skylt varav framgår för vem eller för hur många personer hytten är avsedd.

14 §
Durkytan i sovhytter

Durkytan i befälets och underbefälets sovhytter skall vara av minst den storlek nedanstående tabell anger:

Fartygets tontal Befälets sovhytter då daghytt icke finns (m2) Underbefälets sovhytter (m2)
65 - under 100 4,70 3,00
100 - under 400 5,00 3,15
400 - under 1 000 5,90 3,50
1 000 - under 3 000 6,50 3,75
3 000 - under 10 000 7,50 4,25
10 000 eller över 7,50 4,75

Durkytan i manskapets sovhytter på annat fartyg än passagerarfartyg skall vara av minst den storlek nedanstående tabell anger:

Fartygets tontal Manskapets sovhytter (m2)
1 person 2 personer 3 personer 4 personer
65 - under 100 3,00 4,00 6,00 8,00
100 - under 400 3,15 4,30 6,45 -
400 - under 1 000 3,50 5,00 - -
1 000 - under 3 000 3,75 5,50 - -
3 000 - under 10 000 4,25 6,50 - -
10 000 eller över 4,75 7,50 - -

Durkytan i manskapets sovhytter på passagerarfartyg skall vara av minst den storlek nedanstående tabell anger:

Fartygets tontal Manskapets sovhytter på passagerarfartyg (m2)
1 person 2 personer 3 personer 4 personer
65 - under 100 2,85 3,70 5,55 7,40
100 - under 400 3,00 4,00 6,00 -
400 - under 3 000 3,35 4,70 - -
3 000 eller över 3,75 6,00 - -

Den rektangulära fria durkytan samt medelavståndet mellan kojens ram och den motstående väggen skall vara minst så stora som nedanstående tabell anger:

Fartygets tontal Rektangulär yta per person (m2) Medelavståndet till motstående vägg (m)
1 person 2 personer
65 - under 100 0,50 0,50 0,60
100 - under 400 0,55 0.60 0,70
400 eller över 0,70 0,70 0,80

Vid mätningen av durkytan beaktas även den yta på vilken kojer, skåp, bord och annan inredning är placerade. Små eller oregelbundet formade ytor beaktas icke, om de icke effektivt ökar det fria rörelseutrymmet eller kan nyttjas för inredning.

Sittplats eller annan lös inredning som kan flyttas ytterom rektangeln beaktas icke. Ovanför den rektangulära fria durkytan skall finnas i 8 § avsedd fri höjd.

På fartyg under 65 ton som regelbundet är bebott tillämpas i 1-6 mom. nämnda minimifordringar, såframt detta icke med hänsyn till fartygets storlek och användningsändamål är oskäligt.

15 §
Sovhytternas inredning

För varje i sovhytt inlogerad person skall finnas en särskild koj med en fri längd av minst 1,98 meter och en fri bredd av minst 0,80 meter.

Avståndet från bottnen av koj till durken skall vara minst 0,3 meter.

Ovanför koj, räknat från dess botten, skall finnas en fri höjd av minst 0,75 meter. Kojer får icke placeras bredvid varandra, om de icke skiljes åt av en mellanvägg eller ett tillräckligt stort utrymme. Kojer får icke placeras flera än två ovanför varandra, ej heller, såvitt möjligt, under fönster eller ljusventil. Koj får icke vara hälsovådlig. Då koj placeras ovanför en annan, skall den övre kojens botten vara dammtät. Koj skall förses med gardin, såvida i sovhytt finns flera kojer.

I sovhytt skall för varje där inlogerad person finnas ett med hylla försett ventilerat och låsbart klädskåp, samt lämpligt lådutrymme för förvaring av kläder. På fartyg över 1 000 ton skall finnas ett extra klädskåp i sovhytt, vari inlogeras besättning som regelbundet byte minst en gång varannan månad. På fartyg under 400 ton kan klädskåpen placeras utanför sovhytterna i omedelbar närhet av dessa. Klädskåps inre mått skall vara minst 1,80 x 0,60 x 0,50 meter. Lådutrymmet skall vara minst 0,1 kubikmeter. Utrymmet skall indelas i två eller flera lådor.

I sov- eller daghytt skall finnas ett bord samt en sittplats för varje i hytten inlogerad person. Vid bordet skall fritt kunna skrivas. I sovhytt skall finnas en spegel, ett skåp för personliga föremål, en bokhylla och ett tillräckligt antal klädkrokar. Fönstren skall förses med lämpliga gardiner.

16 §
Gångar

Den fria bredden i gång skall uppfylla minst det mått nedanstående tabell anger:

Fartygets tontal Fri bredd i gång (m)
65 - under 400 0,65
400 - under 1 000 0,75
1 000 - under 3 000 0,85
3 000 och över 0,90
17 §
Allmänna bestämmelser om sanitetsanordningar och -utrymmen

På fartyg, som regelbundet är bebott, skall finnas ändamålsenliga sanitetsanordningar och -utrymmen. Till lavoarer, duschar och bastur skall ledas varmt och kallt färsvatten i tillräcklig mängd. I samtliga sanitetsutrymmen skall finnas golvbrunnar och avloppsledningar.

På fartyg över 1 600 ton, med undantag av fartyg, där envar medlem av maskinpersonalen har en egen separat sovhytt med tvättrum avsett för en eller två personer, skall för klädombyte och tvätt finnas et utrymme, som är lätt tillgängligt från maskinrummet och i vilket placerats i 27 § nämnda privata skåp för arbetskläder samt lavoarer och duschar i tillräckligt antal för dem som samtidigt arbetar i maskinrummet.

18 §
Toalettrum

På fartyg skall finnas minst ett toalettrum med en vattenklosett eller motsvarande godkänd anordning. Befälet skall ha ett särskilt toalettrum, om den övriga besättningen utgör mer än 4 personer.

Om kvinnor är anställda på fartyg som är över 400 ton, skall de ha tillgång till separat toalettrum som är utrustat med handdusch, såframt sådan icke finns i duschrum som är avsett för dem.

I toalettrum skall finnas minst en vattenklosett för varje antal av sex personer. I detta antal inräknas icke personer vilka har tillgång till eget eller för två personer avsett toalettrum. Finns i toalettrum flera vattenklosetter, skall de på behörigt sätt avskiljas från varandra.

På fartyg över 1 600 ton skall finnas ett toalettrum, som är lätt tillgängligt från kommandobryggan och radiostationen och som i första hand är avsett för dem som där är i arbete, samt ett toalettrum som är lätt tillgängligt från maskinrummet, såframt icke ett toalettrum är beläget i närheten av maskinkontrollrummet, samt ett toalettrum som är lätt tillgängligt från kabyssen. På lastfartyg över 1 600 ton skall dessutom finnas ett toalettrum med direkt ingång från däck.

I varje toalettrum skall finnas en lavoar.

På fartyg under 65 to tillämpas i 1 mom. nämnda minimifordringar, om ej detta med beaktande av fartygets storlek och användningsändamål är oskäligt.

19 §
Tvättutrymmen

För personer tillhörande besättningen, vilka icke i sovhytten har tillgång till lavoar, ej heller privat eller för två personer avsett tvättrum, skall finnas ett tvättrum med en lavoar för varje antal av tre personer, för vilket tvättrummet är avsett.

För personer tillhörande besättningen, vilka icke har tillgång till dusch i privat eller för två personer avsett tvättrum, skall finnas ett duschrum med en dusch för varje antal av sex personer för vilket utrymmet är avsett, samt minst en lavoar.

Är kvinnor anställda ombord, skall i deras sovhytter finnas en lavoar.

På fartyg över 400 ton skall i befälets sovhytter och på fartyg över 5 000 ton i alla sovhytter för besättningen finnas en lavoar. Har person tillhörande besättningen tillgång till tvättrum avsett för en eller två personer, kan ovannämnda lavoar placeras i detta rum.

På fartyg över 400 ton skall för befälet och den övriga besättningen finnas skilda duschrum, och om kvinnor är anställda ombord skall även dessa ha tillgång till separat duschrum.

Duschrum kan placeras sarskilt för sig eller i anslutning till tvättrum. Finns i duschrum flera duschar, skall duschutrymmena åtskiljas på behörigt sått.

På fartyg över 5 000 ton skall medlem av befälet i anslutning till sovhytten ha ett eget separat tvättrum, i vilket utom lavoar finns dusch och vattenklosett. På annat fartyg över 25 000 ton än passagerarfartyg skall för varje antal av två medlemmar av underbefäl eller manskap finnas ett mellan varje par av sovhytter eller mitt emot ingången till sovhytt placerat tvättrum, i vilket utom lavoar finns dusch och vattenklosett.

20 §
Bastur

På fartyg över 400 ton skall finnas en bastu och på fartyg över 1 600 ton två bastur.

I anslutning till bastu skall finnas ett tvättrum försett med minst en dusch samt omklädningsutrymme.

Dörren till själva bastun skall kunna öppnas utåt genom en enkelt stöt.

Fri ånga får icke användas för uppvärmning av bastun eller vatten i bastu.

21 §
Mässrum

På fartyg över 200 ton skall finnas ett mässrum. På fartyg över 400 ton skall befälet och den övriga besättningen ha skilda mässrum, såframt icke vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer annorlunda överenskommer.

På fartyg över 200 ton skall för besättningen anordnas möjlighet att samtidigt intaga sina måltider vid bord antingen i kabyssen eller i annat utrymme, dock inte i sovhytt.

I mässrum skall, med undantag av passagerarfartygs, finnas så många sittplatser, att samtliga de personer som använder rummet samtidigt kan intaga sin måltid. För befälet skall dock även på passagerarfartyg anordnas möjlighet att samtidigt intaga måltid.

I mässrum skall finnas en yta om minst en kvadratmeter för var och en av de personer, för vilka utrymmet är avsett att samtidigt användas. Vid mätningen av ytan beaktas icke sådana små, oregelbundet formade ytor, som icke kan utnyttjas effektivt.

I mässrum skall finnas bord och stolar. För varje sittplats skall finnas ett minst 0,60 meter brett bordsutrymme.

Besättningen skall ha tillgång till ett ändamålsenligt placerat kylskåp, som är tillräckligt stort, samt anordningar för beredning av varma drycker och för erhållande av friskt vatten.

22 §
Fritidsutrymmen

Ombord skall på öppet däck reserveras en eller flera ändamålsenliga platser, till vilka besättningen har tillträde under sin fritid.

På fartyg över 400 ton skall för besättningen finnas ändamålsenligt placerade och inredda fritidsutrymmen. Finns i kombination med mässrummen även fritidsutrymme, skall utrymmena planeras, inredas och utrustats med beaktande härav. Fritidsutrymmena skall vara möblerade med tanke på läsning och skrivning samt utrustade med bokskåp, radio och tv-anslutning. I mån av möjlighet skall i utrymmena även finnas olika spel.

På fartyg över 1 000 ton skall finnas utrymme för en kantin.

På fartyg över 8 000 ton skall dessutom finnas ett samlingsrum, i vilket kan placeras bibliotek och tv-mottagare och där filmer kan förevisas, samt särskilda utrymmen för hobbyverksamhet, motionsidrott och spel. Vid planeringen av dessa utrymmen skall även deras användning för studie- och klubbverksamhet beaktas. På dylikt fartyg skall dessutom anordnas en simbassäng.

23 §
Sjukhytt

På fartyg skall finnas en sjukhytt, om besättningen uppgår till minst 15 personer och fartyget under normala förhållanden är till havs över tre dygn utan avbrott.

I sjukhytt skall finnas:

1 koj, om männens antal är högst 15,

2 kojer, om männens antal är 16-31

3 kojer, om männens antal är 32-46

4 kojer, om männens antal är minst 47.

Har minst tre fjärdedelar av besättningen placerats i enmanshytter, behöver i sjukhytten icke finnas flera än två kojer. Om kvinnor är anställda ombord och de ej har egen sovhytt, skall för dem finnas en egen sjukhytt, i vilken finns i 2 eller 3 mom. avsedda kojer.

I anslutning till sjukhytt skall såvitt möjligt anordnas utrymme för mottagning av patienter.

Sjukhyttens durkyta skall vara av minst den storlek som i 14 § är stadgad om durkytan i manskapets sovhytter.

I anslutning till sjukhytten skall finnas ett särskilt toalettrum med lavoar.

Vid varje koj skall finnas en anordning varmed patienten kan sätta sig förbindelse med kommandobryggan.

Utanför sjukhytten skall tydligt och varaktigt angivas hyttens användningsändamål.

24 §
Kabyss

På fartyg över 100 ton skall finnas en kabyss. På annat fartyg kan kokanordning placeras i mässrummet.

Kabyss skall vara tillräckligt stor samt ändamålsenligt placerad, inredd och utrustad.

Då i mässrum icke finns pentry, skall i kabyssen eller i mässrummet placeras diskbänk samt anordnas utrymmen för förvaring av matkärl och -bestick.

25 §
Proviantutrymmen

På fartyg som regelbundet är bebott skall för förvaring av proviant finnas tillräckliga utrymmen, vilka är så placerade att de är lätt tillgångliga från kabyssen. Om förvaringsutrymmena på grund av resans längd eller av annan orsak bör kylas, skall för varje nedan nämnd grupp av förnödenheter finnas ett för ändamålet lämpligt separat förvaringsrum eller skåp, vars temperatur bör hålla följande riktvärden:

1) för kött +4°C;

2) för fisk +4°C;

3) för mejeriprodukter +4°C;

4) för grönsaker och rotfrukter +6°C;

5) för mjöl och torrproviant +10°C; och

6) för djupfrysta livsmedel -20°C.

I varje förvaringsrum skall finnas termometer.

26 §
Expeditionsutrymmen

På fartyg över 400 ton skall befälhavaren ha tillgång till ett särskilt expeditions- eller förhandlingsutrymme.

På fartyg över 400 ton, vilket användes för transport av passagerare eller styckegods, skall styrmännen ha en expeditionshytt.

På fartyg över 1 600 ton skall befälet förfoga över separata eller gemensamma expeditionsutrymmen.

27 §
Tvätteri och skåp för arbetskläder

På fartyg över 400 ton skall besättningen för tvätt, torkning och strykning av kläder förfoga över utrymmen, vilka dimensionerats utgående från antalet medlemmar av besättningen och den tid resan regelmässigt varar. Utrymmena skall vara lättillgängliga från bostäderna.

I tvätteri skall finnas ett tillräckligt antal tvätt- och torkmaskiner eller ändamålsenligt uppvärmda och ventilerade torkrum samt utrustning för strykning.

På fartyg över 400 ton skall däcks- och maskinpersonalen utanför sovhytten ha privata, ventilerade och låsbara skåp för förvaring av arbetskläder.

Befälet och manskapet ombord på fartyg som regelbundet är bebott skall var för sig för torkning av våta arbetskläder ha ett ventilerat och låsbart utrymme.

28 §
Arbetsutrymmen

I fråga om besättningens arbetsutrymmen, såsom navigationshytt, radiostation, maskinkontrollrum, verkstäder och kabyss, gäller i tillämpliga delar stadgandena i 2 kap.

29 §
Förseglingsbart skåp

För besättningens oförtullade varor skall finnas minst ett, på lämpligt ställe beläget förseglingsbart skåp.

30 §
Dokumentskåp

För dokument och kontorstillbehör som behövs för skötseln av olika funktioner i anslutning till besättningens arbetsförhållanden skall anordnas ett tillräckligt förvaringsutrymme, vilket såvitt möjligt skall placeras i anslutning till samlingsutrymmet.

31 §
Anslagstavla

På fartyg skall finnas en på ändamålsenligt ställe placerad anslagstavla.

4 kap.

Särskilda stadganden

32 §
Utgivande av förnödenheter

Arbetsgivaren skall medan arbetsförhållandet fortgår tillhandhålla besättningen ändamålsenliga sängkläder, handdukar och matkärl och -bestick samt tvål och toalettpapper.

33 §
Underhåll av bostadsutrymmen

Bostadsutrymmen som begagnas skall dagligen städas och vädras. Utrymmena skall rengöras grundligt minst tre gånger om året, med ungefär lika långa intervaller, samt ytterligare då hela besättningen byte ut eller då annat skäl, såsom sjukdom, det kräver. Sov- och daghytter skall rengöras grundligt även då samtliga i hytten inlogerade personer bytes ut.

34 §
Inspektionsskyldighet

Befälhavaren eller av honom bemyndigad till befälet hörande person skall tillsammans med minst en företrädare för manskapet åtminstone en gång i veckan inspektera fartygets bostadsutrymmens skick och snygghet. Om inspektionen skall anteckning göras i skeppsdagboken.

35 §
Desinficering av bostadsutrymmen

Om det framkommer att ohyra finns i bostadsutrymme, skall ohyran ofördröjligen utrotas och utrymmet rengöras.

Då fartyg köpes i utlandet, skall vid behov dess bostadsutrymmen jämte inredning desinficeras och rengöras innan fartyget tages i bruk.

Förekommer hos besättningen i 29 § hälsovårdslagen (469/65) avsedd smittsam sjukdom, skall fartyget vid behov ofördröjligen desinficeras.

36 §
Framläggning

Arbetsgivaren skall sörja för att denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser och beviljade undantag samt i 5 § nämnt intyg över inspektion hålles framlagda till påseende ombord eller, då fråga är om fartyg under 65 ton, på annat lämpligt ställe, där arbetstagarna lätt kan taga del av nämnda handlingar.

37 §
Tillsyn och rätt att utfärda bestämmelser

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning utövas av sjöfarts- och arbetarskyddsmyndigheterna.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av sjöfartsstyrelsen. Närmare bestämmelser om den i bostadsutrymmen tillåtna bullernivån samt om temperaturen, ventilationen och belysningen i bostadsutrymmen utfärdas likväl av arbetarskyddsstyrelsen.

Vid beredningen av ovan i 2 mom. avsedda bestämmelser skall däri nämnda myndigheter samarbeta. Är sagda myndigheter icke eniga om innehållet i en tillämpningsbestämmelse, utfärdas bestämmelsen av statsrådet.

38 §
Stadganden om undantag

Sjöfartsstyrelsen kan av synnerliga skäl eller då det är fråga om fartyg, vartill äganderätten efter den 31 december 1984 övergår från utlänning till finsk medborgare, i enskilda fall bevilja undantag från stadgandena i denna förordning eller med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Sjöfartsstyrelsen kan bevilja undantag från stadgandet i 6 § 1 mom., dock endast på den grunden, att annan placering förbättrar bostadsutrymmenas ändamålsenligt och trivsel.

Sjöfartsstyrelsen kan i fall som avses i denna förordnings 3 § 3 mom., då ändringar är praktiskt genomförbara och kostnaderna för dem icke står i uppenbart missförhållande till den nytta som erhålles, förordna att bostadsutrymmena i fartyg som skall undergå reparation helt eller delvis skall bringas att motsvara stadgandena i denna förordning, såvida reparationsarbete utföres av annan orsak än olyckshändelse.

Innan i 1-3 mom. nämnda förordnanden utfärdas och undantag beviljas, skall sjöfartsstyrelsen höra arbetsskyddsstyrelsen och vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer.

Med stöd av denna paragraf beviljade undantag eller utfärdade förordnanden får icke stå i strid med internationellt avtal som Finland godkänt.

39 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1976. Genom densamma upphävs förordningen den 20 november 1948 angående sjömans bostäder å fartyg (794/48). Stadgandena i 2-9 kap. i den förordning som upphäves tillämpas likväl fortfarande:

1) på finskt fartyg, som är färsigställt den 1 september 1976;

2) på fartyg, om vars byggande finsk beställare ingått avtal före den 1 september 1976; samt

3) på fartyg, vartill äganderätten efter den 1 september 1976 men före den 31 december 1984 övergår från utlänning till finsk medborgare.

Överstiger fartygs ålder i fall som avses ovan i 3 punkten under den månad då övergången sker 14 år, kan sjöfartsstyrelsen, då ändringar är praktiskt genomförbara och kostnaderna för dem icke står i uppenbart missförhållande till den nytta som erhålles, förordna att fartygets bostadsutrymmen skall ändras så att, de överensstämmer med kraven i 2 och 3 kap. i denna förordning.

Helsingfors den 17 juni 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.