470/1976

Given i Helsingfors den 3 juni 1976.

Lag angående ändring av 18 och 27 §§ lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 18 § 2 mom. och 27 § lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 9 maj 1975 (304/75), som följer:

18 §.

Till skadad eller insjuknad, som icke har fasta årsinkomster, erlägges tilläggsränta till fullt belopp. Har han fast årsinkomst, minskas tilläggsräntan med hälften av den årsinkomst, som överstiger 3 500 mark. Såsom fast årsinkomst, vartill ej räknas enligt denna lag utgående ersättning, anses enligt prövning den sannolika regelbundna inkomsten per år under den tid, för vilken tilläggsräntan rastställes.

27 §.

Upphör eller avbrytes utbetalning av eller minskas livränta eller försörjningspension av sådan orsak, att man icke på förhand kan ha kännedom om tidpunkten för dess framträdande, eller med anledning av att barn uppnår ovan i 9 eller 15 § nämnd ålder, skall såsom tidpunkt för ändringen anses den förfallodag, som följer närmast efter orsakens framträdande.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976, varefter den tillämpas även på de i 18 § nämnda ersättningar, varom beslut givits under tiden mellan den 6 december 1975 och den 30 juni 1976, nämnda dagar medräknade.

Helsingfors den 3 juni 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.