Nr 461./1976

Given i Helsingfors den 3 juni 1976.

Lag angående ändring av 17 § förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 17 § 3 mom. förordningen om införande av strafflagen, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 16 februari 1973 (139/73), som följer:

17 §.

Förövas i 1 mom. nämnt brott mot omyndig, tillkommer förmyndare eller annan lagligen förordnad företrädare för den omyndige rätt att anmäla brottet till åtal och väcka åtal för brottet. Beträffande förmyndare och företrädare gäller härvid vad i 8 kap. 6 § strafflagen och i denna paragraf är stadgat om målsägande. Nämnda rätt tillkommer dock omyndig ensam, såframt brottet riktat sig mot egendom varöver han råder eller såvitt fråga är om rättshandling, som han är behörig att företaga. Riktar sig brottet mot den omyndiges person och beror omyndigheten icke på sinnessjukdom, försvagat sinnestillstånd eller annan därmed jämförbar omständighet, tillkommer denna rätt den omyndige ensam, om han fyllt 18 år, och honom jämte förmyndaren, vardera för sig, om han fyllt 15 men icke 18 år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Helsingfors den 3 juni 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.