458/1976

Given i Helsingfors den 3 juni 1976.

Lag om ändring av 9 kap. 1 § ärvdabalken.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 kap. 1 § ärvdabalken av den 5 februari 1965, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 30 maj 1969 (344/69), som följer:

9 kap.

Om rätt att göra och taga testamente.

1 §.

Den som fyllt aderton år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap. Testamente får även göras av minderårig, som är eller varit gift, och av den som fyllt femton år även eljest beträffande egendom, över vilken han själv har rätt att råda.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Beträffande testamente som upprättats av person, vilken avlidit innan denna lag träder i kraft, skall dock tidigare lag äga tillämpning.

Helsingfors den 3 juni 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.