416/1976

Given i Helsingfors den 21 maj 1976.

Förordning angående ändring av förordningen om avträdelsepension.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphäves 6 § 4 mom. förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74),

ändras 2 och 4 §§, 5 § 2 mom. 5 punkten och 3 mom., 8, 10, 11 och 12 §§ samt

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

2 §.

Vid prövningen av huruvida de inkomster avträdare eller äkta makar, som är avträdare, åtnjuter av annat än gårdsbruk överstiger i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om avträdelsepension avsett belopp, skall sagda inkomster jämföras med de inkomster utom gårdsbruket som i allmänhet erhållits på motsvarande lägenheter på den ort där den lägenhet som är föremål för avträdelse är belägen.

Har i lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69) avsett åkerreserveringsavtal ingåtts beträffande brukningsenhets åkerareal, betraktas de lägenheter i trakten, vilka ingått åkerreserveringsavtal, såsom enligt 1 mom. jämförbara lägenheter.

3 a §.

Skogsmark, hörande till brukningsenhet som är föremål för avträdelse, anses på sätt som avses i 6 § 2 mom. 1 punkten lagen om avträdelsepension stå till förfogande som ändamålsenligt skogstillskottsområde, om erbjudande att köpa skogsmarken gives av en odlare,

1) som uppfyller de i 3 § 1 och 2 mom. stadgade förutsättningarna;

2) vars brukningsenhet har en gemensam gräns med skogsområde som tillhör säljarens brukningsenhet eller vars lägenhets driftscentrum befinner sig på högst 5 kilometers gångavstånd från sagda skogsområde;

3) vars brukningsenhets skog årligen producerar virke till högst 125 kubikmeter fast mått, beräknat som stamvirke utan bark; och

4) vars brukningsenhet, bedömd enligt 6 b § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare och med stöd därav givna stadganden, är fortbeståndsduglig, eller vars lägenhet blir fortbeståndsduglig som en följd av avträdelseåtgärden.

Godkänner säljaren icke anbud av i 1 mom. avsedd köpare, skall jordbruksstyrelsen beräkna gängse pris för skogsområdet. Köpes skogsmarken icke till sagda pris av köparen, eller vid vägran från hans sida, av jordbruksstyrelsen, får skogsmarken behållas av ägaren.

Utan hinder av ovan i denna paragraf givna stadganden får lägenhets skogsmark behållas av ägaren, om jordbruksstyrelsen anser, att skogsmarken icke kan utnyttjas såsom ändamålsenligt skogstillskottsområde.

4 §.

Har ägare, som överlåtit sin brukningsenhet eller del därav till jordbruksstyrelsen, i sin besittning behållit i 6 § 4 mom. lagen om avträdelsepension avsett område samt förbehållit sig och medlemmarna av sin familj rätt att tillsvidare eller för viss tid bo i bostadsbyggnad på den avträdda lägenheten samt rätt att använda även andra byggnader på lägenheten, får han använda området och byggnaderna utan ersättning. Ägaren är likväl skyldig att ombesörja nödiga årsreparationer på byggnader och att hålla byggnaderna brandförsäkrade till fulla värdet, vid äventyr att sagda rättigheter eljest kan anses förverkade. I fråga om boenderätten iakttages i övrigt i tillämpliga delar vad vid den aktuella tidpunkten i hyreslagen är stadgat om hyresgästs rättigheter och skyldigheter.

I 1 mom. nämnda rättigheter kan tilldelas högst för pensionstagarens och makens livstid.

5 §.

Till pensionsansökan skall jämte annan eventuellt behövlig utredning fogas:


5) den eller de av följande handlingar som har samband med det avträdelsesätt som avses i ansökningen:

a) överlåtelsehandlingen angående den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller, antingen i original eller i officiellt styrkt avskrift eller, när fråga är om ansökan om villkorlig pension, utkast till överlåtelsehandling eller till jordbruksstyrelsen ställt försäljningsanbud eller av jordbruksstyrelsen förelagt köpeanbud;

b) överlåtelsehandlingen angående åker, skogsmark eller del av dessa, tillhörande den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller, antingen i original eller i officiellt styrkt avskrift eller, när fråga är om ansökan om villkorlig pension, utkast till överlåtelsehandling eller till jordbruksstyrelsen ställt försäljningsanbud eller av jordbruksstyrelsen förelagt köpeanbud;

c) beskogningsförbindelse angående beskogning av åker eller del därav, tillhörande den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller; och

d) i 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd försaljningsbegränsningsförbindelse, uppgjord på blankett enligt formulär som fastställts av jordbruksstyrelsen.

Då fråga är om ovan i 2 mom. 5 c punkten avsedd beskogning, skall i ansökan om villkorlig pension uppgivas den för beskogning avsedda åkerns areal samt, om sökanden eller sökandens make äger endast en del av brukningsenheten, huruvida brukningsenhetens övriga delägare har samtyckts till beskogningen.

8 §.

Äger pensionssökande eller pensionssökandes make endast en del av brukningsenhet skall i 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsett utkast till överlåtelsehandling vara undertecknat även av de övriga ägarna.

I 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd försäljningsbegränsningsförbindelse, vilken skall avgivas även när pension sökes villkorligt, skall undertecknas av brukningsenhetens samtliga ägare, samt då ägarens make är avträdare alltid även av honom.

10 §.

Börjar pensionstagare bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än i 6 § 4 mom. lagen om avträdelsepension är stadgat eller överlåtes från brukningsenhet skogsmark eller impediment för vilka gäller i 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd försaljningsbegränsningsförbindelse, skall pensionstagaren utan dröjsmål anmäla detta till vederbörande lantbruiksbyrå.

11 §.

I 6 § 2 mom. 2 punkten lagen om avträdelsepension avsedd beskogningsförbindelse, vilken bör undertecknas av brukningsenhetens samtliga ägare samt då ägarens make är avträdare alltid även av honom, skall bland annat upptaga villkor angående behörig vård av den åker som är avsedd att beskogas ävensom villkor om att beskogad åker icke får överlåtas till annan än i 6 § 2 mom. 1 och 2 punkterna lagen om avträdelsepension nämnd överlåtelsetagare.

Beskogningsförbindelse skall avgivas på blankett enligt formulär som fastställts av jordbruksstyrelsen och inlämnas till vederbörande lantbruksnämnd eller lantbruksbyrå. Har beskogsningsförbindelse sänts med posten, anses den befordrad till ovan avsedd nämnd eller byrå den dag försändelsen ankommit.

12 §.

Överlåtelsehandling eller beskogningsförbindelse, som ligger till grund för avträdelsepension, eller ock officiellt styrkt avskrift anses tillställd lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i enlighet med 17 § 2 mom. lagen om avträdelsepension även när den inom den i momentet stadgade tiden av sex månader har inlämnats till lantbruksnämnden eller lantbruksbyrån.


Denna förordning tillämpas från och med den 1 maj 1976.

Denna förordnings 2 och 3 a §§ tillämpas om avträdelsen sker eller, då pensionen baserar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives den 1 maj 1976 eller därefter.

Helsingfors den 21 maj 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.