Nr 406./1976

Given i Helsingfors den 14 maj 1976

Förordning angående ändring av förordningen om fiskefartyg.

På föredragning av handels- och industriministern ändras i förordningen den 1 december 1961 om fiskefartyg (531/61)1 § 1 mom. och 6 § 2 mom. samt fogas till förordningen ett nytt 5 § 4 mom. och en ny 11 a §, som följer:

1 §.

Denna förordning tillämpas på finskt fartyg med en igenkänningslängd av minst 8,5 och högst 27,5 meter, när det användes för fiske i öppen sjö på Finska viken, Bottniska viken eller Östersjön med därtill anslutna vatten ända till linjen mellan Lindesnäs och Hanstholm.


5 §.

Av befälhavare å öppet fiskefartyg fordras i denna paragraf avsedd behörighet från den 1 januari 1979. Även därefter må som befälhavare å öppet fiskefartyg fungera person, som före nämnda datum införskaffat härtill berättigande intyg av sjöfartsstyrelsen. Intyget kan utfärdas till person, som ådagalägger, att han bedrivit yrkesmässigt fiske på öppen sjö under en tid av tre år.

6 §.

Å fartyg skall finnas, lämpligt placerade, två handsläckare B II eller A–B II.

11 a §.

Vad ovan i 10 § är stadgat gäller icke öppna fiskefartyg, å vilka ej heller behöver finnas i 4 § nämnd dagbok för fiskefartyg, i 6 § 1 mom. nämnd maskinpump eller i 7 § nämnd barometer eller släplogg. I 8 § avsedd båt eller räddningsflotte kan å öppna fiskefartyg ersättas med flytredskap av godkänd typ, vilket förmår bära alla ombordvarande.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 1976.

Helsingfors den 14 maj 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.