389/1976

Given i Helsingfors den 14 maj 1976.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom., 17 § 1 mom. och 19 § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. och 19 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1965 (707/65) samt 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 december 1968 (690/68), som följer:

3 §.

För anordnande av pensionsskydd skall arbetsgivare ha pensionsförsäkring i inhemskt försäkringsbolag eller i pensionskassa, som grundas för arbetstagare, anställda hos en viss arbetsgivare eller hos ett till en viss grupp av arbetsgivare hörande företag och som förutsattes i lagen om understödskassor (471/42), eller ock i pensionsstiftelse, som förutsattes i lagen om pensionsstiftelser (469/55). Skulle stiftelsens verksamhet komma att varaktigt omfatta färre än 300 arbetstagare, skola pensionerna likväl tryggas genom försäkring. Försäkringsbolag får ej vägra giva eller upprätthålla hos bolaget sökt pensionsförsäkring till den del denna ej överskrider pensionsskydd, som uppfyller i denna lag föreskrivna minimivillkor. ömsesidigt försäkringsbolag kan dock vägra giva försäkring, om den som söker försäkringen icke enligt bolagsordningen kan godkännas som delägare i bolaget.


17 §.

Arbetsgivare är skyldig att till pensionsanstalt, pensionsskyddscentralen och i denna lag avsedd besvärsmyndighet lämna alla uppgifter, som äro av nöden för verkställigheten av denna lag. Sagda anstalter äga rätt att i arbetsgivarens böcker granska uppgifternas riktighet. Till den del arbetsgivaren underlåter att insända sagda uppgifter eller insänder dem senare än vad genom förordning närmare stadgas, påföres arbetsgivaren enligt uppskattning en till högst dubbelt belopp förhöjd försäkringspremie, om icke särskilt skäl föreligger till att avstå från bestämmande av förhöjning. Pensionsskyddscentralen giver vid behov närmare anvisningar om bestämmande av förhöjningen och om avstående från denna. Vad ovan stadgats om arbetsgivare gäller i tillämpliga delar även i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsedd arbetslöshetskassa.


19 §.

Av pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen med stöd av denna lag fastställd avgift jämte på den vid dröjsmål med betalningen högst enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställd ränteprocent beräknad årlig ränta får utsökas utan dom eller utslag på samma sätt som skatter och avgifter. Den av ministeriet fastställda ränteprocenten får vara högst sex procentenheter högre än ränteprocenten för den basränta som Finlands Bank vid ifrågavarande tidpunkt uppbär hos penninginrättningarna på centralbankskredit. Förändring av basräntan beaktas likväl först från ingången kalenderåret efter förändringen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Stadgandena i 3 § 1 mom. tillämpas dock icke på pensionsstiftelser, vilkas verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare har begynt före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 14 maj 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.