Nr 358./1976

Given i Helsingfors den 7 maj 1976.

Lag angående ändring av lagen om gränsbevakngsväsendet.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 4 § lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75) ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny 15 a § som följer:

4 §.

Innehavare av militär tjänst eller befattning skall vara person av manligt kön.

15 a §.

Kommendören för sjöbevakningssektion har samma rätt som med stöd av 29–32 §§ lagen om brand- och räddningsväsendet (559/75) tillkommer myndighet, vilken leder släcknings eller räddningsverksamhet, att beordra personer, som uppehåller sig inom sjöbevakningssektionens verksamhetsdistrikt, att bistå gränsbevakningsväsendet vid sjöräddningstjänst ävensom att till gränsbevakningsväsendets förfogande ställa nödiga signal- och transportmedel, bränslen och smörjmedel, livsmedel och arbetsredskap samt annan materiel och andra anläggningar.

Om skyldigheten att lämna bistånd, vartill vederbörande beordrats, även som om ersättning för bistånd, för användning av anläggningar och förnödenheter, som avses i 1 mom., samt för skador på dem ävensom för olycksfall som drabbat dem, vilka deltagit i biståndsverksamhet, gäller vad i 34–38 §§ lagen om brand- och räddningsväsendet är stadgat. Ersättningen utgår likväl av statens medel. Ansökan om ersättning skall riktas till staben för gränsbevakningsväsendet.

Den som icke iakttager order, som med stöd av 1 mom. givits av kommendören för sjöbevakningssektionen, skall dömas till straff såsom i 48 § lagen om brand- och räddningsväsendet är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1976.

Helsingfors den 7 maj 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för inrikes ärendena
Paavo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.