352/1976

Given i Helsingfors den 23 april 1976.

Lag om stadsfiskaler

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

I stad med rådstuvurätt finns ett justitieministeriet underställt stadsfiskalsämbete.

2 §.

Vid stadsfiskalsämbete kan finnas en förste stadsfiskalstjänst med grundlön, stadsfiskalstjänster med grundlön och extraordinarie stadsfiskalsbefattningar.

Vid stadsfiskalsämbete kan ytterligare finnas avdelningssekreterar-, byråsekreterar-, kanslist-, biträdande kanslist-, byråbiträdes-, maskinskrivar-, expeditionsvakts- och vaktmästarbefattningar. Dessutom kan vid stadsfiskalsämbete finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §.

Stadsfiskal kan utnämnas till tjänst som är bisyssla. För uppgiftens handhavande utgår i sådant fall särskilt fastställt arvode.

4 §.

Chef för stadsfiskalsämbete är stadsfiskalen. Finns vid ämbetet två eller flera stadsfiskaler, är förste stadsfiskalen chef för ämbetet.

5 §.

Stadsfiskal tjänstgör såsom allmän åklagare vid rådstuvurätten och magistraten. Justitiekanslern har omedelbar bestämmanderätt över stadsfiskal.

6 §.

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

Helsingfors den 23 april 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.