337/1976

Given i Helsingfors den 23 april 1976.

Lag om ändring av pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/66) och fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

5 §.

Vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen anses sammanträdesarvode icke utgöra arbetsförtjänst. Av naturaförmåner beaktas endast fri bostad jämte värme i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas.

5 a §.

Rätten till pension begynner tidigast vid den tidpunkt, då rätten att erhålla lön upphör. Arbetslöshetspension betalas från ingången av den kalendermånad, som närmast följer sedan två månader förflutit från den tidpunkt, då i 9 a § 1 mom. lagen om statens pensioner avsett intyg utfärdats.

Helsingfors den 23 april 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.