332/1976

Given i Helsingfors den 23 april 1976.

Lag om ändring av kommunala vallagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 26 § och 37 § 2 mom. kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72) samt

ändras lagens 24 § 3 mom., 25 § 3 mom., 39 § 1 och 2 mom. samt 82 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 39 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 12 december 1975 (935/75), som följer:

24 §.

Till ansökan skall fogas stiftelseurkunden och särskilt för sig utskrivet förslag till kandidatlista, som skall innehålla de i 21 § 1 mom. nämnda uppgifterna om kandidaten. Vid sidan av eller i stället för förnamnet får likväl allmänt känt tilltalsnamn eller även förkortat förnamn användas. Kandidatlista får ej innehålla andra anteckningar, förutom då sådana är nödiga för precisering av vederbörandes identitet. Till ansökan skall ytterligare fogas kandidatens egenhändigt undertecknade samtycke till att mottaga fullmäktiguppdrag och försäkran, att han icke samtyckt till att bli uppställd såsom kandidat för annan valmansförening eller något parti vid valet av fullmäktige. Samtycket och försäkran skall uppgöras enligt av justitieministeriet fastställt formulär.

25 §.

Till ansökan skall fogas förslag till kandidatlista för partiet, på vilken kandidaterna skall uppräknas under partibeteckningen i den ordning, vari de skall upptagas i den i 40 § avsedda sammanställningen av kandidatlistor. Uppgifterna om kandidaterna skall lämnas på sätt i 24 § 3 mom. är stadgat. Till ansökan skall även fogas av partiet gjord anmälan om att förening, på vars vägnar partiets valombud uppträder, företräder partiets medlemmar i kommunen, samt fullmakten för valombudet. Till ansökan skall ytterligare fogas av envar av de såsom kandidater uppställda personerna egenhändigt undertecknat samtycke till att mottaga fullmäktiguppdrag och försäkran att vederbörande icke samtyckt till att bli uppställd såsom kandidat för annat parti eller för valmansförening vid valet av fullmäktige. Samtycket och försäkran skall uppgöras enligt av justitieministeriet fastställt formulär.

39 §.

Vid det sammanträde, som hålles den 14 september, fattar kommunala centralvalnämnden beslut med anledning av de anmälningar, som avses i 36 § 2 mom. och 38 §. Vid detta sammanträde uppgör nämnden i 40 § 1 mom. avsedd sammanställning av kandidatlistor.

Har kandidat uppställts som kandidat vid valet av fullmäktige även för annan valmansförening eller för annat parti och har i 36 § 2 mom. avsedd anmälan om strykning av kandidat från kandidatlista icke gjorts inom utsatt tid eller har kandidat avlidit, skall kandidatens namn uteslutas från sammanställningen av kandidatlistor.


82 §.

För fullmäktige utses suppleanter på sätt i 38 § kommunallagen är stadgat.

Skall under tiden för fullmäktiges mandatperiod suppleant inkallas i fullmäktigs ställe, men finnes utsedda suppleanter ej längre att tillgå skall kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande i enlighet med 38 § kommunala vallagen förordna nya suppleanter.

Helsingfors den 23 april 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.