330/1976

Given i Helsingfors den 23 april 1976.

Lag angående ändring av lagen om riksdagsmannaarvode.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 70 § riksdagsordningen föreskriver,

upphäves 1 § 4―6 mom. lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/47),

sådana dessa lagrum lyder, 4 och 5 mom. i lag av den 28 december 1962 (680/62) samt 6 mom. i lag av den 30 juni 1972 (497/72),

ändras lagens 4 § 3 mom. samt 5 och 5 a §§,

sådana dessa lagrum lyder, 4 § 3 mom. i nämnda lag av den 28 december 1962, 5 § delvis ändrad genom lag av den 18 juni 1971 (488/71) och 5 a § i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 1 a―1 c §§ som följer:

1 a §.

Riksdagsman erhåller för den tid hans riksdagsmannavärv fortgår årsfribiljett i första klass på statsjärnvägarnas samtliga banor samt fribiljett på post- och telegrafverkets busslinjer.

Till riksdagsman, som vid handhavandet av sitt riksdagsmannavärv anlitar buss i linjetrafik eller flygplan i reguljär inrikes linjetrafik, utgives ersättning för resebiljettkostnaderna i enlighet med vad kanslikommissionen närmare bestämmer. Ombesörjer flygtrafikidkare befordran av flygpassagerare med bil, erhåller riksdagsman ersättning jämväl för anlitande av bilbefordran.

1 b §.

Riksdagens kanslikommission kan bevilja riksdagsman skälig ersättning för andra än i 1 a § avsedda, av handhavandet av riksdagsmannavärvet föranledda färdkostnader.

1 c §.

Till riksdagsman utgives, på sätt riksdagens kanslikommission närmare bestämmer, ersättning för resekostnader i fråga om resa enligt riksdagens beslut i hemlandet och utomlands, i enlighet med vad som vid tidpunkten i fråga betalas för statlig tjänsteresa i första reseklassen.

Dagtraktamente för resa i hemlandet utgår likväl icke för den tid, för vilken riksdagsman har rätt till ovan i 1 § 2 mom. nämnd dagspenning för riksdagsman, förutom då enligt riksdagens förordnande företagen resa omedelbart är ansluten till utlandsresa.

4 §.

För den tid, för vilken i 1 och 2 mom. nämnt arvode erlägges, uppbär i 1 § 2 mom. avsedd riksdagsman ävensom justeringsman, vars bostad ligger på längre avstånd än trettio kilometer från Helsingfors huvudjärnvägsstation, även i 1 § 2 mom. stadgad dagspenning samt åtnjuter i denna lag stadgade fria resor och kostnadsersättningar.


5 §.

Riksdagsman får ersättning för resa till och från riksdag.

5 a §.

Riksdagsmans rätt till ersättning vid olycksfall bestämmes i tillämpliga delar enligt lagen angående innehavares av statstjänst och -befattning rätt till skadestånd vid olycksfall (154/35).

På sätt riksdagens kanslikommission bestämmer kunna av statens medel inom ramen för statsförslaget erläggas kostnaderna för allmänna hälsoundersökningar och arbetshälsovård i fråga om riksdagsmännen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1976.

Helsingfors den 23 april 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.